หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-10.30
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-10.30
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี 10 พ.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 10 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 10 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 10 พ.ย. 2559 9.00 - 16.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ทรงจีระกุล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 10 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตทัศน์ (เช้า), ห้อง 411(บ่าย) 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี ห้อง ห้องประชุมคุณสม เพชรวารี 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 10 พ.ย. 2559 09.00-16.30
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2559 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารมนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 4 ห้อง 438 10 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี มนินทร์ปัจจักขะภัติ ชั้น 1 ห้อง 411 10 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 123 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-11.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี สนามฟุตบอลโรงเรียน 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี หอประชุมรินทอง 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคารรินทอง ชั้น 2 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 พ.ย. 2559 08.30-13.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 พ.ย. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี หอประชุมลำยอง ชั้น 1 10 พ.ย. 2559 09.00-17.00
4 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 หอประชุม 10 พ.ย. 2559 09.00-11.30
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติไทย 10 พ.ย. 2559 09.00-13.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ลานหน้าเสาธงชาติ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารบวรศิลป ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
3 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารบวรศิลป์ ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารบวรศิลป ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อาคารบวรศิลป์ ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]