หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศศิธร ไทยปาน ฝ่ายประสานงานและบันทึกข้อมูล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา บันทึกข้อมูล
2 นางสาววิไลวรรณ พรายแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บันทึกข้อมูล
3 นางสาวนีรนันท์ พันธวุฒ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บันทึกข้อมูล
4 นางสาวสุภารักษ์ สุขเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บันทึกข้อมูล
5 นายจิรายุทธ์ เรืองขจไพโรจน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บันทึกข้อมูล
6 นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล ฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้ประสานงาน
7 นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์ ฝ่ายประสานงานกับคณะกรรมการครูจีน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้ประสานงาน
8 นายเอกฉัตร ชุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ผู้ประสานงาน
9 นางสาวกัญญาธรณ์ หนูคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน
10 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้ประสานงาน
11 นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้ประสานงาน
12 นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล ฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน
13 นางกรองกาญจน์ แสงเดช ฝ่ายดำเนินการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงาน
14 นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายออกและจัดทำข้อสอบ
15 นายศักดา ชินทัตโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายออกและจัดทำข้อสอบ
16 นายชวกร ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายออกและจัดทำข้อสอบ
17 นางสาวหัทยา ขยัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ฝ่ายออกและจัดทำข้อสอบ
18 นายภานุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
19 นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
20 นางสุพรนิตย์ อนุรักษลิ้มสกุล ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
21 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
22 นางนันทกา เครือพัฒน์ ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
23 นางสาววินิจตา ดีทองอ่อน ครูโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ กรรมการ
24 นางสาวสุกัญญา สุขมงคลชัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
25 นางสาวกาญจนา ชัยวิมล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
26 นางสาวกมลทิพย์ ชุมทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
27 นางสาวกาญจนา นวลจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]