สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชิต  ปลอดมุสิก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นวลวัฒน์
 
1. นายพฤกษา  อุยสุย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกษมณี  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวสุพัตรา  พชรลัดดาวัลย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.8 เงิน 9 1. นางสาวพญาวดี  แก้วออด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพรศรี  แก้วเกลี้ยง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงเกษมณี  จันทรเกตุ
2. เด็กชายไพศาล  ดวงมรกต
 
1. นางสาวสุพัตรา  พชรลัดดาวัลย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.25 เงิน 13 1. นายจรัญ  ชัยพรหม
2. นางสาวสุกัลยา  รักบำรุง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พชรลัดดาวัลย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูปันหวาน
2. เด็กหญิงจิราพร  ภักดี
3. เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วิชัยดิษฐ์
5. เด็กหญิงวราพรรณ  จินดาเพชร
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  ช่วยมี
7. เด็กหญิงวิยะดา  มีมุสิก
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เส้งคิ้ว
9. เด็กหญิงเบญจพร  ธารปราบ
10. เด็กหญิงเมธาวดี  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พันเจริญ
2. นางสาวจงกล  ศรีทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายพงศกร  สินจันทร์
 
1. นายสุรชัย  ลาชโรจน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคณิตกุล  ส้มแก้ว
2. นางสาวสุวิชา  ผิวรัตน์
3. นางสาวอัจฉรา  ทองนุ่น
 
1. นางสาวนิลเนตร  ทองสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รอดนิตย์
2. เด็กชายธนิต  ใจซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงรจนา  ยิ่งสันเทียะ
 
1. นางชุตินันท์  ราชฉวาง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงรุ่งวิไล  นิตย์ปลอด
3. เด็กหญิงสุทธิญา  ศรีรักษ์
 
1. นางนิตยา  ชนะพงศ์ปกรณ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78.5 เงิน 9 1. นางสาวจิรวดี  คงนาค
2. นางสาววันทนีย์  สุทธิน่วม
3. นางสาวอารีวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
1. นายชัยวัฒน์  บัลลพ์วานิช
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฌาพร  กลิ่นหมี
2. นางสาวปิยฉัตร  นิราภัย
3. นางสาวสุภาวดี  แก้วหนู
 
1. นางสาวจงกล  ศรีทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนางสาวศศิวิภา  พรหมทวด
2. นางสาวมุกธิดา  สุเชาว์
3. นางสาวอารียา  จันทร์สงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพรศรี  แก้วเกลี้ยง