สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปริยากร  เพชรชนะ
2. เด็กหญิงมาริสา  แผ้วชนะ
3. เด็กหญิงศิริเกษร  ฉิมมุสิก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทภาโส
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  รินเกลื่อน
2. นางสาววรัถญา  แสงสุวรรณ์
3. นางสาวสัจจพร  อินทรสุทธิ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  พรมทิพย์