สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  พ่วงโสม
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  พูนนาผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  ทองสุวรรณ
2. นางสาวมลฑิรา  ชนะภักดี
3. นางสาวอรุณรัตน์  เนียมมูสิก
 
1. นายรอสือลี  สาเม๊าะ
2. นางสาวอุสุมา  หนูเกื้อ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวแสงระวี  คลาดทุกข์
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายจักรรินทร์  ลือชัย
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปทะวานิช
3. เด็กหญิงสิดาพร  ธรรมลุน
4. เด็กหญิงสุธิการต์  นุ้ยบุตร
5. เด็กหญิงสุภัสสร  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเก็จมณี  สมจิตร
 
1. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  รุ่งเรือง
2. นางสาวนัฐษา  เพชรมณี
3. นางสาวพัชรีภรณ์  สงเกิด
4. นางสาวศิริรัตน์   ผอมกลัด
5. นางสาวสิรายุ  สังข์มูณี
6. นางสาวสุธาณี  เพชรย้อย
7. นางสาวเจนจิรา  ชื่นชม
8. นางสาวเจนจิรา  ราชณา
 
1. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
2. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิศร  จินตบุตร
2. เด็กชายอดิเทพ  พลยอด
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูผา  จันทร์คำ
2. เด็กชายวีรภัทร  หนูสุย
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หวาน
2. นายจิรศักดิ์  ย่านวารี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำรักษ์
3. เด็กหญิงสริญญา  หัสดิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง