สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เกตกาญจน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีวรกร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  พ่วงโสม
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  พูนนาผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพันธุ์  จันทรักษ์
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  พูนนาผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรินทร  เข็มทอง
 
1. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชุติวรรณ  คชฤทธื์
 
1. นางสาววิภาณี  ช่วยเนียม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดเถื่อน
2. นายจงรักษ์  หนูช่วย
3. นางสาววรลักษณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาววิภาณี  ช่วยเนียม
2. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชูมี
 
1. นางสาวภัทรนันต์  หีตหนู
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 17 1. นายภัทรพงษ์  แซ่เก๋า
 
1. นางสาววิภาณี  ช่วยเนียม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 9 1. นายกิตติศักดิ์  เมฆจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  เกสี
3. นายธรรศพร  วงศ์กองแก้ว
 
1. นางสาวอุสุมา  หนูเกื้อ
2. นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  คำขวัญ
2. นางสาวญานิกา  แก้วชลคราม
3. นางสาวศศิธร  จันทร์เอียด
 
1. นางจารุพร  ณ นคร
2. นางสาวอุสุมา  หนูเกื้อ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  ทองสุวรรณ
2. นางสาวมลฑิรา  ชนะภักดี
3. นางสาวอรุณรัตน์  เนียมมูสิก
 
1. นายรอสือลี  สาเม๊าะ
2. นางสาวอุสุมา  หนูเกื้อ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 10 1. นางสาวปนัดดา  ดวนนุ้ย
2. นายพรหมศิวะ  สุริยงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  พันสินธุ์
 
1. นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์
2. นางสาวธัญรัตน์  ศรีรา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  ทองศรี
2. เด็กชายนันทวุฒิ  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพีรศักดิ์  จันทร์อุทัย
2. เด็กชายอนุชา  เจริญรัตน์
 
1. นางจารุพร  ณ นคร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชูเมือง
 
1. นางสาวภัชรพร  มีคล้าย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกสี
 
1. นางภัทรภร  สุขมาก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วฉ่ำ
2. นายสราวุฒิ  ชูเชิต
 
1. นางวัลชุลี  สุวรรณโชติ
2. นางภัทรภร  สุขมาก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง 4 1. นายวรนาถ  สุคนพันธุ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ผอมกลัด
 
1. นางภัทรภร  สุขมาก
2. นางวัลชุลี  สุวรรณโชติ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  นวลมูสิก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานนิยม
3. นายทนงชัย  สุทธิราช
4. นายธรรมรัตน์  คงเทพ
5. เด็กหญิงบุญญานุช  จิ๋วประดิษฐ์กุล
6. เด็กหญิงพรรณพร  พานทอง
7. นางสาวพัชรี  อินทร์เมือง
8. นางสาววราภรณ์  อินทร์เมือง
9. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  หมื่นสุนทร
10. เด็กหญิงศศิธร  ชูเชิด
11. นายสิทธิกร  แก้วพิชัย
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ผอมกลัด
13. นางสาวเกวลิน  เทียนจิ้ว
14. นางสาวเจนจิรา  จามพัฒน์
15. นายเชาวพงศ์  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางเรวดี  นุ่นมัน
3. นายสมพล  สุวรรณโชติ
4. ส.ต.อ.วีระ  คงศรี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. นายชายชล  อารีย์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ชนะภักดี
 
1. นายอลงกรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางเรวดี  นุ่นมัน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพิชญดา  วังนรา
2. นายอมฤต  คงเทพ
 
1. นายอลงกรณ์  จันทร์เพ็ญ
2. นางเรวดี  นุ่นมัน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมณี
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวแสงระวี  คลาดทุกข์
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายจักรรินทร์  ลือชัย
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์ชีระ
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
2. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คงสุทธิ์
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวลักษณวดี  ชุมโรย
 
1. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปทะวานิช
3. เด็กหญิงสิดาพร  ธรรมลุน
4. เด็กหญิงสุธิการต์  นุ้ยบุตร
5. เด็กหญิงสุภัสสร  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเก็จมณี  สมจิตร
 
1. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  รุ่งเรือง
2. นางสาวนัฐษา  เพชรมณี
3. นางสาวพัชรีภรณ์  สงเกิด
4. นางสาวศิริรัตน์   ผอมกลัด
5. นางสาวสิรายุ  สังข์มูณี
6. นางสาวสุธาณี  เพชรย้อย
7. นางสาวเจนจิรา  ชื่นชม
8. นางสาวเจนจิรา  ราชณา
 
1. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง
2. นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธีมาพร  แก้วชลคราม
2. เด็กชายนนทกรณ์  จัทร์หวาน
3. นายวิชาญชัย  ไทยรัตน์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  รัตนชล
2. นางสาวนลัทพร  มีแก้ว
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุุฑามาศ  ชูชำนาญ
2. นางสาวมานิตา  สุขรี
3. นายศิวณัฐ  สุวรรณพฤกษ์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  รัตนชล
2. นางสาวนลัทพร  มีแก้ว
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิศร  จินตบุตร
2. เด็กชายอดิเทพ  พลยอด
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริณัฐ  พัฒนสุวรรณ
2. เด็กชายยุทธนา  คงบำเพ็ญ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 8 1. นายภูวดล  วิชัยดิษฐ์
2. นายวัฒนา  แก้วโชติ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงฉ่ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูผา  จันทร์คำ
2. เด็กชายวีรภัทร  หนูสุย
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หวาน
2. นายจิรศักดิ์  ย่านวารี
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายตนุภัทร  หนูสุย
2. นายศิริศักดิ์  คลาดทุกข์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ชูหนู
2. นางสาวสุพัตรา  ทองจาร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  รินเกลื่อน
2. เด็กชายธาดา  เมฆจันทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแก้ว
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพล  ปิยวัฒน์
2. นายนฤเบศ  นิยะกิจ
3. นายสิริชัย  ทองคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะวัฒน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเขมนิกา  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  เกตุสกุล
2. นายนฤทธิ์สุนทร  เนียมมูสิก
3. นางสาวศศิธร  สำลี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดำรักษ์
3. เด็กหญิงสริญญา  หัสดิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นางสาวนันทาภรณ์  เสวกวัง