สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวสุภาณี  เบ็ญจศักดิ์
 
1. นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐิติยา  อินถา
 
1. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. นางสาวสิริวรรณ  ช้างต่อ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพิชญ์  สิทธยางกูร
2. นางสาวฉัตรสุดา  พัฒน์เลื่อน
3. นางสาวบุษบา  อาจกล้า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วิทยา
2. นางสาวชนกพร  ทองปาน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. นายนายโสภณวิชญ์  แก้วท่าแค
2. นางสาวสาธิตา  กันทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ
2. นายมะยาดี  ดาบู
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรองการณ์  ทวยเจริญ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นุ่นคำ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษณพงค์  พลเดช
2. เด็กชายกฤษณะ  ธรรมวิเศษ
3. เด็กชายกิติพล  บุญถนอม
4. เด็กชายธนกฤต  จันทร์นพรัตน์
5. เด็กชายวรโชติ  ศรีมา
6. เด็กชายแดเนี่ยว  ช่วยสงค์
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
2. นางสาวมาราตี  แซ่คู
3. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเพ็ญชนัฐ  โสภา
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 1. นางสาวผทัยมาศ  พลพุทธา
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชะธิดา  ชัยเพชร
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 9 1. นางสาวปฏิมาภรณ์  ด่านสวัสดิ์
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 66.31 ทองแดง 7 1. นางสาวปวริศา  สุวรรณขำ
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 69.32 ทองแดง 7 1. นางสาวมิ่งมาตา  โกดี
 
1. Mr.่jianguang  zhou
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนากร  สีศิริ
2. เด็กชายนิรุตติ  เจริญสุข
 
1. นายฉัตรชัย  ทองหีต
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 7 1. นายกิตติภณ  เชื้อนิตย์
2. นายประยูร  ขันอาสา
 
1. นายภราดร  ไชยเขียว
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนาตาลี  ฟริทซ์
2. เด็กชายพัทธดนย์  เชื้อนิตย์
 
1. นายภราดร  ไชยเขียว
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 4 1. นางสาวนนทรี  จันทะเลิศ
2. นายพุฒิสรรค์  รอดจู
3. นางสาวภัทราวดี  ซารกี
 
1. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม
2. นางสุลีพร  ดีทอง