สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา  มีเพียร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สุรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัทธมน  ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงปายวดี  วงศ์สว่าง
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เสถียร
 
1. นางสาวรุจิรา  ภูมิไชยา
2. นางสุภาวดี  ชัยสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกรณ์  สร้อยสนธิ์
2. นายภาณุวิชญ์  กิตเตล
3. นางสาวศิลศิรัตน์  ประทุม
 
1. นางสุภาวดี  ชัยสวัสดิ์
2. นางสาวรุจิรา  ภูมิไชยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เจ้ยเปลี่ยน
2. เด็กหญิงชญาชินี  ห่วงไธสง
3. เด็กหญิงณัฐพร  เอมสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมภักดี
 
1. นางพีรนันท์  วันชา
2. นางสาวกุลรดา  คงจิตต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเดช
2. นางสาวกานติมา  เมฆอนันต์
3. นายจักรกฤษณ์  ศรีนวล
4. นางสาวจุฑาพร  แป้นเพชร
5. นายณัฐวัตร  โอชุม
6. นางสาวธนภรณ์  ทวิชสังข์
7. นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์
8. นายบดินทร์  จันทร
9. นางสาวปิยธิดา  หนูแป้น
10. นายพรเทพ  จันทร์ดำ
11. นายพิพัฒน์พงศ์  ชัยกุล
12. นายวรพล  บุตรฉุย
13. นางสาววรินทร  วัฒนธรรม
14. นายวิษณุ  สมาน
15. นางสาวสวิตตา  สุทธินุ่น
16. นางสาวสุชานันท์  เบ้าไธสง
17. นางสาวอทิตยา  สุทธิช่วย
18. นายอภิสิทธิ์  อยู่ดี
19. นายเนติพงษ์  เมืองอินทร์
20. นางสาวโสภิตา  มานะรุ่งเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  เสวกวัง
2. นางสาวรัตน์ชนก  นิลอนันต์
3. นางสาวนิภาวรรณ  เทพีรัตน์
4. นายสัญญา  บัวขาว
5. นายบุนยธร  สุนทร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมภร  เชื้อจักร์
2. เด็กชายดนุพร  สีสินธุ์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  อ่อนแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหลืองอ่อน
2. นายจักรพร  สุทธิรักษ์
3. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
4. นายชนาธิป  แสงสว่าง
5. นายณัชพล  กองประดิษฐ
6. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงไสยา
7. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงนัฐนิชา  หาญคำจันทร์
9. นายพชร  ปิ่นสวัสดิ์
10. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
11. เด็กหญิงริญลภัส  ขวัญมุณี
12. นายวีระชัย  พรมรัตน์
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
14. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
15. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
 
1. นางสาวอำพรรัตน์  หนูเสน
2. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายภูวดล  แซ่ภู่
 
1. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  หวานสนิท
 
1. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกายสิทธิ์  ทองดีเพ็ง
2. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
3. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
5. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
6. นางสาวชลธิชา  ปานวัน
7. นางสาวณัฐกานต์  กาญจนรังษี
8. นางสาวณัฐธิดา  กาญจนรังษี
9. นางสาวตรีรดา  สิงห์คาร
10. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
11. นายธนธัต  มณีนูญ
12. นายนพฤทธิ์  ศิริยงค์
13. นายนรภัทร  ลาภชูรัต
14. นางสาวนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
15. นายบดินทร์  ยี่หวา
16. นายพงศกร  ศรีระบาย
17. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
18. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
19. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
20. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
21. นายภัคพล  หริมพันโชติ
22. นายภาณุสรณ์  สาริขา
23. นายภูผา  กะตากูล
24. นายมลธวัช  มาศหนู
25. นางสาวมัลลิกา  สว่างอัมพร
26. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
27. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
28. เด็กหญิงวิลาสินี  พาลเสือ
29. นางสาววิลาสินี  ไหมด้วง
30. นายศาตพิชญ์  รำไพ
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
32. นายอดุลวิทย์  กายแก้ว
33. นายอธิวัฒน์  ชูพยัคฆ์
34. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
35. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
36. นายอรุชา  ริกานนท์
37. นายอันดามัน  พลไทสงค์
38. นายอัษฎาวุธ  เชาวลิต
39. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
40. นางสาวอินทิรา  อินวารี
 
1. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
2. นายรพีพัฒน์  คงคำ
3. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
4. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นายจีรพีร์  มีสม
6. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรรมชาติ  โยธากุล
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหลืองอ่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายบดินทร์  ยี่หวา
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินทานนท์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายจรงกรณ์  จันทร์ทอง
2. นายณปณต  เมธาวุฒิกำธร
3. เด็กชายตรัยวิทย์  อินทรเจียว
4. นายภัทรชัย  เกื้อกูล
5. นายแทนไท  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายจิรพีร์  มีสม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิสานาถ  ปลอดสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  จินตบุตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกู้เกียรติ  พรพลประชาสิทธิ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์รียา  พรหมคีรี
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญทองขาว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงลลิดา  พิบูลย์
 
1. นายสรรเพชญ  สุวรรณมณี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายรัฐศาสตร์  วิชัยดิษฐ์
2. นายอานนท์  แซ่เหง่า
 
1. นางพรรณทิพา  ก่อเกียรติสกุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์ประทุม  เคียนเขา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กลั่นบัวเพชร
3. นายศุภกฤต  อยู่จุล
4. เด็กหญิงสุมินตรา  แสงโพลง
5. เด็กหญิงอารยา  สมศร
6. เด็กชายเอกพงษ์  เมืองรำ
 
1. นางสาวจิรา  โซ่โดบ
2. นางพิมพ์ปวีณ์  วิชัยดิษฐ์
3. นายเดชา  ไทยมานิตย์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวธัญญรัตน์  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวพัทธนัน  สุตันตานนท์
3. นายศักดิ์ระพี  เพชรยก
 
1. นายเดชา  ไทยมานิตย์
2. นางสุภาวรรณ  ครุฑคาบแก้ว