สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกชกร  นิยกิจ
 
1. นางศิขณิช  ไชยคง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุภานัน  บุญมี
 
1. นายศักดา  สุโพธิ์คำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนัฐพล  ขุนเลขวัฒน์
2. เด็กชายวายุพนธ์  วีระพันธ์
3. เด็กชายวีระภัทร  พุทธมงคล
 
1. นายรัตน์  แก้วทอง
2. นางสานิตย์  ขาวนิ่ม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชิดชนก  สุพันธ์
2. เด็กชายพงศ์ดนัย  ไชยชนะ
 
1. นายอาคม  เชิงสมอ
2. นายมนิต  อินทร์ปู