สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศธร  หวานสนิท
 
1. นายพรชัย  หวัดคล้าย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณากร  ตะนาวศรี
2. เด็กหญิงศลิษา  ยิ้มสุด
3. เด็กชายสัณหณัฐ  เชื้อจักร
4. เด็กหญิงสิรามล  รัศมี
5. เด็กหญิงอัญชดา  ด้วงสา
 
1. นางสาวทรายขวัญ  นิลชาติ
2. นางนวลจรัส  จิตสงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนราธิป  ชูรักษ์
2. นายภูมิพัฒน์  เพชรโอภาส
3. นายรัชชานนท์  แดงมา
4. นางสาวรัตนา  ดาราจันทร์
5. นายเศรษฐพงศ์  รอดสวัสดิ์
 
1. นายนเรศ  สงค์เกิด
2. นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบงกชธร  เจริญผล
 
1. นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลีลากีรติกุล
2. เด็กชายวิชญ์พล  ชอบธรรม
 
1. นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
2. นางตุลลยา  เดชชนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.26 เงิน 12 1. นายธีรโชติ  แสงจันทร์ศิริพร
2. นางสาวศลิลศิรา  จังรัสสระ
 
1. นางนวลจรัส  จิตสงค์
2. นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  ก๊วยตั๊ว
2. นางสาวญาณิศา  เอกศิริเลิศ
3. นางสาวณัฏฐา  เปาะทองคำ
4. นางสาวณัฐิดา  กาญจนา
5. นางสาวธัญชนก  เพชรจรูญ
6. นางสาวปนัดดา  รุ่งเรือง
7. นางสาวพรธีรา  หนูศรีแก้ว
8. นางสาวศิริรักษ์  ศรีเทพย์
9. นางสาวสรัญญา  ทองใหญ่
10. นางสาวเกวลิน  รอดเจริญ
 
1. นางสาวโสภณา  บุญเกื้อ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนภัสสร  อ่อนประดิษฐ
2. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วรักษา
 
1. นายสุรพล  พันธุ์ทอง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพวรรณ  นาคทน
2. นางสาวเปรมิกา  เผือกเนียม
 
1. นายสุรพล  พันธุ์ทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนบัตร  สินธุเทพรัตน์
2. นายปวัณรัฐ  มีนุกูลเกียรติ
3. นายสิรภัทร  ปากหวาน
4. นายอัศจรรย์  แสงทองน้อย
5. นางสาวเกวลิน  รอดเจริญ
 
1. นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรพล
 
1. นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรพล
 
1. นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 6 1. นายชัยยวุฒิ  พันภู่หมื่นชิต
2. นายธนัช  ลิ่มไม้ไทย
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธนกร  ศิริประภารัตน์
2. นายพงศธร  หวานสนิท
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายธีรโชติ  จินตรารักษ์
2. นายอัคบดินทร์  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 28.75 เข้าร่วม 5 1. นายวิภัทร  บุตรอำไพ
2. นายสรวิศ  ตวงสิทธิตานนท์
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสรรพ
2. เด็กชายนภดล  ตาผล
3. เด็กหญิงศิริกุล  วิเศษแก้ว
 
1. นางสาวนัยเนตร  นวลละออง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ขนุนนิล
2. นายพงศกร  จินดาพล
3. นางสาวอาทิตยา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฏฐา  เปาะทองคำ
2. นางสาวธัญชนก  เพชรจรูญ
3. นางสาวพรธีรา  หนูศรีแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  คุ้มไทย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธริณี  สุขวรรณะ
2. นางสาวนาตาชา  พูลเขาล้าน
3. นางสาวมุจลินทร์  ปราบภัย
 
1. นางวัชราภรณ์  คุ้มไทย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนุชนาถ  มากชู
2. นายอริญชย์  ธรรมสังวาลย์
3. นางสาวอาทิตตา  เชื้อแคนอ้น
 
1. นางวัชราภรณ์  คุ้มไทย