สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธิดาแม่พระ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรัญญา  เห้งขาว
 
1. นางสาวศจี  พิทักษ์วงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวริศรา  คงปรก
 
1. นางณัฏฐนิช  ขจรบุญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกชนันท์  บุญอ้อม
 
1. นายอุกฤษฏิ์  เทพศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยปิตินานนท์
 
1. นางณัฏฐนิช  ขจรบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอารียา  นาเจริญ
 
1. นางสาวสินีนาฏ  แซ่โล้ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชีวาภร  วิชัยดิษฐ
2. เด็กหญิงปัทมพร  แซ่โล้ว
3. เด็กหญิงพรรณภษา  สุขกลิ่น
 
1. นางสาวอรวรรณ  จรัญรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกุลธิดา  ไอยราพงศ์
2. นางสาวรวิสรา  ตั้งทอง
3. นางสาวอรทัย  แสงทวีป
 
1. นางกัญญาภัค  เทพศิริ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันตพิชญ์  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  นุภักดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจณิสตา  ลีละวงศ์
2. นางสาวธนันสร  อภิชาติโชติกุล
3. นางสาวเกณิกา  สายัณห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี