สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธิดาแม่พระ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงวณิดา  สุุวรรณเกิด
 
1. นางอุดมพร  จำนงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวนุษรา  ทองชะอม
 
1. นางสาวธีรวรรณ  เปรโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรัญญา  เห้งขาว
 
1. นางสาวศจี  พิทักษ์วงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวภัศวรรณ  มาอยู่
 
1. นางสาวอรนุช  ทองชิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองศรี
 
1. นางรพินท์นิภา  พรหมจรรย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  มีธรรม
 
1. นางสาวอรนุช  ทองชิต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวริศรา  คงปรก
 
1. นางณัฏฐนิช  ขจรบุญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกชนันท์  บุญอ้อม
 
1. นายอุกฤษฏิ์  เทพศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยปิตินานนท์
 
1. นางณัฏฐนิช  ขจรบุญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอารียา  นาเจริญ
 
1. นางสาวสินีนาฏ  แซ่โล้ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชีวาภร  วิชัยดิษฐ
2. เด็กหญิงปัทมพร  แซ่โล้ว
3. เด็กหญิงพรรณภษา  สุขกลิ่น
 
1. นางสาวอรวรรณ  จรัญรักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกุลธิดา  ไอยราพงศ์
2. นางสาวรวิสรา  ตั้งทอง
3. นางสาวอรทัย  แสงทวีป
 
1. นางกัญญาภัค  เทพศิริ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทรศรี
2. เด็กหญิงปรียาพร  โสมสุข
3. เด็กชายปรียาพร  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงมุขสุดา  แซ่หือ
5. เด็กหญิงสุลักขณา  มังษา
 
1. นางสาวกิตติยา  หีตอักษร
2. นางสาวอมรรัตน์  ปรีชา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิรภัทร  หอมนาวา
2. นางสาวณัฐลินี  ช่วยรักษ์
3. นางสาวพรนภัส  อากาศโชติ
4. นางสาวพิณทิพย์  เจตนา
5. นางสาวเวธนี  เจริญพร
 
1. นางสาวนฤมล  สุขพันธ์
2. นางสาวสสิธร  ทองจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปฐมวดี  ศรีมั่นคง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  หีตอักษร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแพรวนภา  อินทรกำเนิด
 
1. นางสาวนฤมล  สุขพันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  วงศ์วิวัฒน
2. เด็กหญิงเกศริน  เจิมชัยมงคล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปรีชา
2. นางสาวนฤมล  สุขพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 16 1. นางสาวมนพัทธิ์  เมฆสง่า
2. นางสาววรรณชนก  จันทร์ณรงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สุขพันธ์
2. นางสาวสสิธร  ทองจันทร์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญกำเนิด
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมมัน
2. นายเอกรัตน์  กุลศิริ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญกร  อินทนาศักดิ์
2. นางสาวฟาธิดา  รัตนภรณ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พรหมมัน
2. นายเอกรัตน์  กุลศิริ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทาระดม
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  สุวรรณพร
 
1. นายอุดมศักดิ์  ล่อจา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรปวีรณ์  แซ่เตี้ยว
 
1. นางสาวธารทิพย์  ชุลีธรรม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันตพิชญ์  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  นุภักดิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวคริมา  เผือกเดช
2. นางสาวอาทิติยา  ราชคต
3. นางสาวอาทิมา  พรหมพงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศศา  ดิลกอนุวัติ
2. เด็กหญิงนณชนก  จินตต์ประกอบกุล
3. เด็กหญิงสมฤทัย  คำหนู
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  ชูทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  ละออทรัพย์
3. นางสาววรนาถ  สมชื่อ
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  โสภณ
2. นางสาวจุฑามาศ  เธียรโชติ
3. นางสาวฉัตรธิดา  สุวรรณโณ
4. นางสาวป ปณิสรา  นุ้ยบุตร
5. นางสาววิไลวรรณ  อักษรชื่น
6. นางสาวโชติกา  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวสายสุดา  กิจประยูร
3. นางสาวศรีสมร  ช้อยเครือ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดผล
2. เด็กหญิงพรหมพร  สุขุมทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ช่วยพัฒน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวนิลุบล  ทิวากร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินต์ศุจี  ดิษฐปาน
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เผ่าภูรี
3. นางสาวปิยาภรณ์  สมวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวนิลุบล  ทิวากร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจณิสตา  ลีละวงศ์
2. นางสาวธนันสร  อภิชาติโชติกุล
3. นางสาวเกณิกา  สายัณห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใจชื่อ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมมะลวน
3. เด็กหญิงนริษรา  คงชนะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวมาลี  ธรรมอุปกรณ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐนรี  บางสุข
2. นางสาวอัญชิสา  เกตุสุวรรณ
3. นางสาวอาลิดา  เกตุกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวมาลี  ธรรมอุปกรณ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงนลินี  เทียมยม
3. เด็กหญิงเจษราภรณ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวศรีสมร  ช้อยเครือ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐมน  ชูดวง
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรียาภัย
3. นางสาววิรัลพัชร  วิชัยกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวศรีสมร  ช้อยเครือ