สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมชาติ
 
1. นางปัทมา  แก้วพิชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายชิษณุชา  เซ่งอั้น
2. เด็กชายปพนวิช  กลับกลาย
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ทับทิมทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายกัณณธร  จันทร์รักษา
2. เด็กชายทัตธน  นวลคล้าย
3. เด็กชายวัชรพล  ทองเรือง
 
1. นางสาวธีรตา  สอนดี
2. นางสาวชาลินี  แซ่จ้อง