สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  จรเดช
 
1. นางสาวปริษา  ขวัญยืน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ทองแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  แซ่ลี้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรทัต  เพชรรักษ์
 
1. นางนนทยา  ธรรมธวัช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 1. นายนันทเสน  สุขเกิด
 
1. นางนนทยา   ธรรมธวัช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองปรีชา
2. เด็กชายอรรถพล  เมฆสุข
 
1. นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร