สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  เกิดกัน
 
1. นางสาวปาริณี  รัตน์ชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวสุนิตตา  นวลกุล
 
1. นางสาวธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีฟ้า
 
1. นางฉวีวรรณ  สมวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แปะหลง
 
1. นางสาวธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กู้เมือง
3. นางสาวณัฐริกา  ทุมรัตน์
4. นางสาวปวรา  โสภโณวงศ์
5. นางสาวปัทมาวดี  คงสุทธิ์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  นิยะกิจ
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  สมเก่า
8. นางสาววราพร  เสมอรูป
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองรักษ์
10. เด็กหญิงอังคราวดี  อิ่มแย้ม
 
1. นางสาวสกุลตลา  แย้มเนตร
2. นางพรเพ็ญ  บุญนาค
3. นางกนกกาญจน์  จันทร์รงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฎฐนิกา  แก้วชัยศรี
 
1. นายพงศ์สนิท  ศรีปานนิล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐนิกา  แก้วชัยศรี
 
1. นางกัญญาภัทร  บุญต่อ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 1. นางสาวปัทมาวดี  คงสุทธิ์
 
1. นางกัญญาภัทร  บุญต่อ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฎฐนิกา  แก้วชัยศรี
 
1. นายพงศ์สนิท  ศรีปานนิล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีมาลี  เงินชูศรี
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ไชยชุมพล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร  ดาววิจิตร
2. เด็กชายชยณัฐ  อินทร์พรหม
3. เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีสุข
4. เด็กชายธีรยุทธ  หยู่ตุ้ง
5. เด็กชายปราโมทย์  จันทร์สุข
6. เด็กชายยุทธพงษ์  ใจรังษี
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  กรรเชียง
8. เด็กชายเจษฎากร  ชนะสุข
 
1. นายสัญญา  จันทร์ร่ม
2. นายปัทฐพงษ์  สุบรรณ์
3. นางสาวพิริยะ  มีสวน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายนนทวัธ  ขวัญศรี
2. เด็กชายสาทิต  ช่วยคงมา
 
1. นางจุไรวรรณ  เอี่ยมสามโคก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวุธ  เพชรทอง
2. นางสาววัชรี  โอคง
3. นางสาวเขมานันท์  พิมจ้อย
 
1. นางสาวนิศานาถ  เงินสยาม
2. นางสุภาภรณ์  ขาวผ่อง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญใจ  อินรักษ์
2. นายวัชรินทร์  หนูพรหม
3. นายเนติกร  อยู่จุ่น
 
1. นางฉวีวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาวภัทนารี  กลิ่นแก้ว