สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจห้าว
2. เด็กหญิงนิรมล  กูลแอ
3. เด็กหญิงโชติกา  ขุนทอง
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณสาม
2. นางสาวอรวรรณ  มากสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   รักษ์พุ่มไพร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มีเผือก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญมา
 
1. นางสุนันทา  จำนงฤทธิ์
2. นางสาวชุติมา  ทองชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 8 1. นางสาวจิตณัฎฐา  พรหมประสาท
2. นายสหัสวรรษ  ประพันธ์
3. นางสาวเสาวณีย์  แก้วมณี
 
1. นางสาวสุธีกานต์  ขวัญพัทลุง
2. นางสาวชัชชญา  ชูนุ้ย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณสาม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คงศิริ
 
1. นายโชคดี  ขุนแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง 10 1. เด็กหญิงนนทิชา  ชูทอง
2. เด็กหญิงภทรพร  ยศกัง
3. เด็กหญิงศรินดา  ดาบมณี
4. เด็กหญิงอรนลิน  สัตยวินิจ
5. เด็กหญิงอรนลิน  อดิศรวุฒิกุล
 
1. นางงามพรรณ  ธิปัตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติกร  เปียยก
2. นายณัฐพงศ์  ลิกขะไชย
3. นายพรสิทธิ์  เพชรสง
4. นายวัชรากร  ไทยราช
5. นายอภิราม  ตรีสงค์
 
1. นางอัจฉรา  ขจรศักดิ์สิริกุล
2. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง 10 1. นางสาวชญานิษฐ์  วิชัยดิษฐ์
2. นายปัญญวัต  สังข์ดวง
 
1. นางพยอม  เดชสาร
2. นางณัฐนันท์  เครือรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  นวลมุสิก
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แก่นทอง
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พัฒนเชียร
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นายจักรพงศ์  เพ็ชรแก้ว
2. นายจักรพงศ์  ชัยสุวรรณ
3. นางสาวชฎารัตน์  รักเรือง
4. นายณัชพล  แย้มแก้ว
5. นางสาวดวงกมล  คงเกลา
6. นางสาวธัญวรัตน์  ถาวรทอง
7. นางสาวมัลลิกา  โมลี
8. นายศรันย์  เปรมกระสินธุ์
9. นายสราวุฒิ  คุ้มตัว
10. นางสาวสุนันทา  รัตนา
 
1. นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร
2. นายภีรินทร์  บัวทอง
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันรอด
3. เด็กหญิงอาภาพร  จันทร์เสี่ยน
 
1. นางสาวปิยะนันท์  คงแก้ว
2. นายสุรชัย  มณีน้อย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณ  สุธาโภชน์
2. นายอรณแสง  เปียชาติ
3. นายอุกฤษฎ์  ใจกว้าง
 
1. นายสมนึก  คงหนูเกตุ
2. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาดาศักดิ์  หอมรักษ์
2. เด็กชายพงศกร  สะอาด
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมทอง
 
1. นายทรงวุฒ  รักสวัสดิ์
2. นางจรรยา  ศิริยงค์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกัญญาภัค  นวลรอด
2. นางสาวยศวดี  ทองล้วน
3. นางสาวโยษิตา  ชัยทอง
 
1. นายทรงวุฒ  รักสวัสดิ์
2. นางจรรยา  ศิริยงค์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรักษา  พันธ์ทองดี
2. นางสาวมัลลิกา  เทือกสุบรรณ
3. นางสาวเรวดี  ทองน้อย
 
1. นางศุภวัลย์  โสภาพ
2. นายณัชพล  ศรีสนิท
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  จักแก้ว
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์