สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  ชูประดิษฐ
 
1. นางชุลีรัตน์  เจริญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวสุพัตรา  สุทธิพันธ์
 
1. นางกอบกุล  โภคภิรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐริกา  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางปนัดดา  ศรีอดุลย์พันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 1. นางสาววันทนีย์  วงศ์ประไพ
 
1. นางวิมลรัตน์  ชูฉิม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อินจันทร์
 
1. นางสาวนิรัญญา  หมื่นหนู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  รักกสิกิจ
2. เด็กชายสหพงศ์  บุตรสินธุ์
3. เด็กหญิงอรอมล  คงทอง
 
1. นางวิมลมณี  นาเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรบ้านนา
2. นายธราศักดิ์  แก้วรัตน์
3. นางสาวรัตนาพร  พลสวัสดิ์
 
1. นางวิภาดา  เวียงแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  เอมสวัสดิ์
2. นางสาวอังคณา  ชัยชะนะ
 
1. นางวัชนี  นาคทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธัญกร  ธันยาศิษย์
 
1. นายวราวุธ  รัตนานุพงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบุปผาชล  หนูทองแก้ว
 
1. นางสุจารีย์  ทองคลอด
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์เพชร์
2. นางสาวทยภัทร  ช้างศิริ
3. นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ
 
1. นางสาวทัชชกร  วาทีรักษ์
2. นายโกสินทร์  จันทร์ประสิทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงธาริณี  ศรีอรุณราช
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูประจง
3. เด็กหญิงพิชญดา  พัฒนประดิษฐ์
 
1. นางสาวเบญจพร  รัตนวงค์
2. นางนภัสสร  จู่ทิ่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีระภัทร  มีเพียร
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  บุญยัง
2. นางสาววรวรรณ  จีนใหม่
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกนกกร  ธิปัตย์
2. นางสาวอันธิกา  ศรีปราชญ์
 
1. นายโกสินทร์  จันทร์ประสิทธิ์
2. นางกัลยาพรรณ  แก้วมีศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูประดิษฐ
 
1. นางศุภัชชานันธ์  เภรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 15 1. นายกนกศักดิ์  หอยสกุล
 
1. นางสาวทัชชกร  วาทีรักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สังข์เพชร
2. เด็กหญิงนิมมล  หมื่นระย้า
3. เด็กหญิงพรรษมน  ชัยรัตนวงศ์
 
1. นางพงศ์จันทร์  วิชัยดิษฐ
2. นางวิมล  วงศ์อินทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.25 เข้าร่วม 7 1. นายภัทรพงษ์  รอดทิม
2. นางสาวสุวเนตร  สังข์ทอง
3. นายโชคกตัญญู  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางปิยดา  คล้ายเพชร
2. นางศิริจิตต์  แสนเฉย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิสานาถ  กู้เมือง
2. เด็กหญิงภัครมัย  ใบเนียม
3. เด็กหญิงอนุธิดา  รักษ์จินดา
 
1. นายยงยุทธ์  จารุรัตน์
2. นายวโรดม  ทิมบำรุง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 5 1. นางสาวญาณภา  วรสิทธิกร
2. นายภัคพน  จุรุวรรณ
3. นางสาววัชรมน  ใจชื่น
 
1. นางสาวกนตกมล  สุขศิริ
2. นางสาวธีระนันท์  เทพโพธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภาขวัญ  แพเพชร
2. นายอารยะ  ปาไหน
3. นางสาวเพ็ญนภา  ขันแข็ง
 
1. นางสุริพร  เพ็ชรรักษ์
2. นายสิริศักดิ์  บุญคง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เชื่อมกระโทก
2. เด็กหญิงปิยากร  บวรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริประภา  สุขสนอง
 
1. นางสาววันทนา  เก้าเอี้ยน
2. นายวโรดม  ทิมบำรุง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐสรณ์  บัวผุด
2. นางสาวศุภวรรณ  ปุริมา
3. นางสาวโศภิษฐา  วิชัยดิษฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ไชยยศ
2. นายกิตติศักดิ์  บุญล้ำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทัตพล  สุขะประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศุภัชญากร  อินทรมณี
 
1. นายบุญยิ่ง  คล้ายเพชร
2. นางสาวสิริพร  นาคนอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนุติ  ชูเชิด
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีนวลปาน
 
1. นางสุริพร  เพ็ชรรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  วิชัยดิษฐ
2. เด็กชายธนวัฒน์  หมายแร่
 
1. นายยงยุทธ์  จารุรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิทย์  ตรีสงค์
2. เด็กชายศตพรรษ  แก้วสม
 
1. นายครรชิต  แป้นหมึก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.65 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมนาวาส
2. เด็กหญิงตวงพร  ยวนเกิด
3. เด็กหญิงวรรณรดา  สงนุ้ย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ยอดยิ่ง
5. เด็กหญิงวราลี  แก้วเพ็ง
 
1. นางทฤษฎี  ปลอดจินดา
2. นายธีรภัทร  วรรณทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  ปะหนะ
2. นางสาวปานชีวา  ทองจันทร์
3. นางสาววราภรณ์  เพชรนาค
4. นางสาววิลาสินี  ละม้าย
5. นางสาวอรวรรณ  คงแย้ม
 
1. นางทฤษฎี  ปลอดจินดา
2. นายธีรภัทร  วรรณทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองศรี
2. เด็กหญิงปิยปราชญ์  ศรีโชติ
3. เด็กชายภูริเดช  ช่วยนุ้ย
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  พิมเหม
5. เด็กหญิงวริศรา  ฉิมใหญ่
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขุนประดิษฐ์
2. นางสาวอุษา   พร้อมประเสริฐ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตมณี  พัฒน์แป้น
2. นางสาววันทนีย์  มีวงศ์
3. นางสาววิรัญญา  วงศ์ปาน
4. นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวจันทณา  นวลแก้ว
2. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนต์วรรณ  โยมเรือง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  แสงเผือก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวกนกภรณ์  แสงเผือก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมเมศ
2. เด็กชายเสกสรรค์  จันทร์โกมล
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิยา  เมืองเกิด
2. นายไท  คงคล้าย
 
1. นางสาวนพวรรณ  ธงศรี
2. นางสาวเกศสุดา  บุญยัง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  วจีกาญจนะ
2. เด็กหญิงกันทิมา  สุขประดิษฐ์
3. นางสาวญาสุมินทร์  อินทนะ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญรัศมี
5. เด็กหญิงทิชานันท์  ชูเเสงศรี
6. นางสาวปัทมา  เเก้วผ่อง
7. นางสาวภัทรมน  ตะนาวศรี
8. เด็กหญิงภัทรีนา  ตะนาวศรี
9. เด็กหญิงมิลธิชา  ศุภลักษณ์
10. เด็กหญิงโสภิดา  ทองวิเศษ
 
1. นางอัญธิสา  ไหมอ่อน
2. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
3. นางสาวอุษา  พร้อมประเสริฐ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  พรวุฒิกูล
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนันท์ชัย  ทองหนูนุ้ย
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  กนกพจน์นานนท์
 
1. นางสาวแก้วตา  ขวัญเกื้อ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมพ์ประภา  เข็มทอง
 
1. นายอรุณ  มาศสำเภา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพลกฤต  กาญจนจิตร
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาววันวิสา  ขนอม
 
1. นายเขี้ยง  เกิดนาสาร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ชัยนวงษ์
 
1. นายอรุณ  มาศสำเภา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวประกายทิพย์  ทองมีเพชร
 
1. นายอรุณ  มาศสำเภา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  บัวเพชร
2. เด็กหญิงมินตรา  งามเสนอ
 
1. นางสาวแก้วตา  ขวัญเกื้อ
2. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวรินทร  เครือพัฒน์
 
1. นายอรุณ  มาศสำเภา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิชาติ  รอดกำเหนิด
 
1. นางสาวโฉมศศิริ  ตั้งหลัก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงวีรพิชญา  เจียมพูนทรัพย์
 
1. นายเขี้ยง  เกิดนาสาร
2. นางสาวแก้วตา  ขวัญเกื้อ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัทรวุธ  สำลี
2. นายบูรพา  วัฒนาเจริญทรัพย์
3. นายภูริภัทร  ขุนทอง
 
1. นายเขี้ยง  เกิดนาสาร
2. นางสาวแก้วตา  ขวัญเกื้อ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศตพร  โสภณ
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิษา  ทิมนุ่ม
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องเกียรติ  คำมา
2. นายคทาวุธ  พัดนวน
3. นางสาวชฏามาศ  หมวกทอง
4. นายธรรมกฤษ  แพกุล
5. นายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
6. นายนัฐพงศ์  คงประพันธ์
7. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
8. นายปฏิญาณ  ตรีสิริเกษม
9. เด็กชายพัชร  ดวงใหญ่
10. นางสาวพัชราภรณ์  เทือกทิพย์
11. เด็กชายภูริพัฒน์  ผลเจริญ
12. นางสาวศตพร  โสภณ
13. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
14. นายอภิสิทธิ์  พัฒนประดิษฐ์
15. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายก้องเกียรติ  คำมา
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกทอง
3. นายคทาวุธ  พัดนวน
4. นางสาวชฏามาศ  หมวกทอง
5. นายธรรมกฤษ  แพรกุล
6. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
7. นายนัฐพงศ์  คงประพันธ์
8. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
9. นายปฏิญาณ  ตรีสิริเกษม
10. นางสาวพัชภรณ์  เทือกทิพย์
11. เด็กชายพัชร  ดวงใหญ่
12. เด็กชายภูริพัฒน์  ผลเจริญ
13. นางสาวศตพร  โสภณ
14. เด็กหญิงสมาภช  ไชยพงศ์
15. เด็กชายสิทธิกร  หมวกทอง
16. เด็กหญิงสุทธิษา  ทิมนุ่ม
17. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
18. นายอภิสิทธฺ์  พัฒนประดิษฐ์
19. นายอภิเดช  พระเนีย
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทร์พงศ์
2. เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงวรรณภา  ชุมทอง
4. เด็กหญิงศจิกา  หนูอ่อน
5. เด็กหญิงสมฤดี  จันทมาศ
6. เด็กหญิงอภิชญา  มีสิทธิ์
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายฐานพันธ์  เกิดพิพัฒน์
2. นายทศพร  ปานแก้ว
3. นายพัฒนพงค์  ไชยเชนทร์
4. นายพันกร  วิฑูรย์
5. นายศราวุฒิ  เต็มเปี่ยม
6. นายเกียรติภูมิ  เมืองน้อย
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูสิทธิ์  แสงชมพู
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษิกร  ภู่กาญจนเดช
 
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันทมาศ
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  เพชรนาค
 
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกียรติภูมิ  เมืองน้อย
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันยภร  จันทร์แจ่ม
 
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมฤดี  จันทมาศ
 
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพิมภารัตน์  แสงเฉย
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษิกร  ภู่กาญจนเดช
 
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวชนินาถ  หนูฤกษ์
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญสิน
2. นางสาวณิชกานต์  นาเจริญ
3. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์รวย
4. นายปรเมศวร์  ชูพฤกษ์
5. เด็กหญิงพัชริดา  พลคล้าย
6. เด็กชายยศกร  สังข์ภิรมย์
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  เทพชิต
8. เด็กชายศุภสิทธิ์  วุ้นแป้น
9. เด็กชายสรศักดิ์  กลับวิลา
10. เด็กชายสราวุฒิ  คชเชนทร์
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
2. นายฐิติกร  มนะวนิช
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงเทพรส
2. นายกฤษดา  พนาลี
3. นายกาจบัณฑิต  แสงหอย
4. นางสาวจรรยาพร  คงทรัพย์
5. นางสาวจารุมนต์  เกิดพิพัฒน์
6. นางสาวจินดารัตน์  หวังสุข
7. นายจิรายุธ  ขวัญซ้าย
8. นางสาวจุฑารัตน์  ดำประสงค์
9. นางสาวชนินาถ  หนูฤกษ์
10. นางสาวชุตินันท์  ชื่นชม
11. นายธนศักดิ์  ศึกเสือ
12. นายนัทธพงศ์  วงศ์วานิช
13. นายนิธิกร  ศรีชาย
14. นางสาวปพิชญา  วงแหวน
15. นางสาวปวีณา  เขียวเสน
16. นางสาวพลอยไพลิน  ภัติศิริ
17. นายพศิน  ทองเนื้องาม
18. นายพิจิก  วชิรัตน์
19. นายพิทยาทร  องค์แช่ม
20. นายพีรดล  ชลขนาน
21. นายรัชชานนท์  ตันติยวุฒิ
22. นายรัชชานนท์  เศษมา
23. นางสาววนิชา  ลักษณะชู
24. นายวรายุ  แสงสว่าง
25. นายศรพิทักษ์  สุขเจริญ
26. นายศราวุฒิ  โสมติด
27. นางสาวสัจจพร  คำประเสริฐ
28. นางสาวสินีนาถ  แก้วโรย
29. นางสาวอมรรัตน์  หนูทิม
30. นางสาวอมราพร  เพ็งเบญ
31. นางสาวอัญมณี  สุบรรณ์
32. นายเกียรติภูมิ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
2. นางสาวอารยา  แก้วทองสอน
3. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมรัตน์
3. เด็กหญิงตติยา  สมอินทร์
4. เด็กหญิงนฤทัย  ทอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงนฤมล  นิ่มพิศาล
6. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  เต็กสุวรรณ
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เหมทานนท์
8. เด็กหญิงศุภกฤตยา  นุ้ยมัย
9. เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่อึ้ง
10. เด็กหญิงอนุธิดา  รักษ์จินดา
11. เด็กหญิงอลิษา  ช่วยชนะ
 
1. นางจรัญญา  สอนขำ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษิกร  ภู่กาญจนเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมแสง
3. นางสาวชนิดา  สมสุข
4. นางสาวธิดา  แซ่ฉิ้น
5. นางสาวปานชีวา  ทองจันทร์
6. นางสาวพิชญา  ไชดิษฐ์
7. นางสาวภัฎชฎาพร  มีเดช
8. นางสาวสิรินยา  เนียมมูสิก
9. นางสาวสิริรักษ์  เสียงหวาน
10. นางสาวสุวนันท์  ทรัพย์มัน
11. นางสาวเสาวนี  สุกรี
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางจรัญญา  สอนขำ
3. นางสาวยลลดา  เฟื่องเกษม
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
2. นายปิยพงษ์  ดำมุณี
3. นายอดิศักดิ์  ชัยยศ
4. เด็กชายอิทธิพล  ไกรวงศ์
5. นางสาวโชติมณี  พูลมาศ
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางสาวยลลดา  เฟื่องเกษม
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาดา  ชูแสง
2. นายปราชญา  บุญศิริ
 
1. นางปรางค์ทิพย์  อรัญไสว
2. นางสาวศิริรัตน์  ภูเขาทอง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แท่นธัญลักษณ์
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 75.99 เงิน 4 1. นางสาวศศิมา  หมั่นวิชา
 
1. นางสาวอัจฉราศิริ  ไพศาลกิตติสกุล
 
76 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สอนขำ
 
1. นางจุฑามาศ  ภู่รอด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 4 1. นางสาวอาทิตยา  สอนประสม
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
78 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.32 ทอง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  เชยบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐฐิตา  ลิกขะไชย
3. นางสาวณัฐวารี  ราชพิบูลย์
4. นางสาววิภาวรรณ  อุ่นใจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มั่นกิจการ
2. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   แซ่โค้ว
2. นางสาวปัสญา  เครือเลา
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงภมรจรรย์  มานพพงศ์
2. เด็กหญิงศิริมาศ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลิ่มซุ่นตี๋
 
1. นางวานี  เหมทานนท์
2. นางสุรภี  บุญสุวรรณ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชนัดดา  อนุวัตร์
2. นางสาวนุชนาถ  พัฒทอง
3. นางสาวพิชชาภรณ์  วงศ์อินทร์
 
1. นางวานี  เหมทานนท์
2. นางสุรภี  บุญสุวรรณ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บัวผุด
2. เด็กหญิงอันดามัน  ภูมีคง
3. เด็กชายเจษฎา  น้อยมา
 
1. นางวานี  เหมทานนท์
2. นางสุรภี  บุญสุวรรณ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กชายพงศพัศ  เกตุสุวรรณ
2. เด็กชายพูลศักดิ์  เวชรักษา
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. ว่าที่ร้อยตรีสารภี  แสงสว่าง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายมงคล  บุญคง
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุ  จ่าแก้ว
2. นายศรีวิชัย  ทุมรัตน์
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กชายศิริพัฒน์  วรรณกลัด
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. นางศุภลักษณ์  บุญสอน
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปนพงค์  จันทร์ชาวนา
2. นายพันธกานต์   มณีหลำสะ
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ชูแสง
2. เด็กชายอทิตินนท์  คงมาก
 
1. นางศุภลักษณ์  บุญสอน
2. นางสิริยากร  ภู่ทอง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีคลัง
2. เด็กหญิงเกตน์ศิริ  นาคทองกุล
 
1. นางสรสิชา  พรหมชาติ
2. นางสาวสารภี  แสงสว่าง
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชาลิสา  สฤษดิสุข
2. เด็กหญิงอิงอร  พรหมแย้ม
 
1. นางศุภลักษณ์  บุญสอน
2. นางสิริยากร  ภู่ทอง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นายชูศักดิ์  รุขะจี
2. นายธันวา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสิริยากร  ภู่ทอง
2. นางศุภลักษณ์  บุญสอน
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณกิติกา  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุวรรณา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีคิรินทร์
 
1. นางสาวปรัชญานีย์  ไทยเกิด
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิสิทธิ์  มะลิวัลย์
2. นางสาวอริสา  นิคมเขต
3. นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม
 
1. นางสาวปรัชญานีย์  ไทยเกิด
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยากร  บุญชู
2. นางสาวสุพรรษา  รักษ์สังข์
 
1. นางสิริยากร  ภู่ทอง
2. นายธันพงศ์  พานิชวงศ์
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนันสรณ์  เมืองประดิษฐ์
2. เด็กชายณัธจกร  ขาวเรือง
3. เด็กหญิงภัครมัย  ใบเนียม
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลมาศ  พรหมศิลป์
2. นางสาวปณิธิ  เพ็ญจันทร์
3. นางสาวสุมิตรา  ห้วยเส้ง
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เพชราภรณ์
2. เด็กชายธราเทพ  ถิ่นหัวเตย
3. เด็กชายพัทธพล  อภิชาติโชติกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสารภี  แสงสว่าง
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  อินทร์ทิม
2. นายสหัสวรรษ  ทิพย์ดี
3. นายไตรเทพ  คงมณี
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ยกย่อง
3. เด็กชายรัตนพล  เมืองประสงค์
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชพงษ์  สิทธิฉายา
2. นายสหัสวรรษ  กุยรัมย์
3. นายอาทิตย์  แสงใส
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
101 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวภัทร  สิทธิเสนา
2. เด็กหญิงอรนลิน  พูนมาศ
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  ศุภลักษณ์
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายสิริศักดิ์  บุญคง
 
102 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  คงมณี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  วงศ์สุนทร
3. นายเกียรติศักดิ์  ไพฑูรย์
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางสรสิชา  พรหมชาติ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หอมฤทธิ์
2. เด็กชายวัฒนา  คงจันทร์
3. เด็กหญิงอุษมา  ชูจิตร
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. นางสาวกนกวรรณ  โชติรัตน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นายพีระพัชร  โพธิสาร
2. นางสาวภวิษย์พร  ศรียาภัย
3. นายเตชณัฐ  ศิลปภักดี
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
2. นางสาวกนกวรรณ  โชติรัตน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาลินี  ทองประพันธ์
2. เด็กหญิงมณชญา  เรืองมณียา
3. เด็กหญิงสิริมาศ   ไชยพงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญมี
2. นางสาวน้ำเพชร  ยวนเกิด
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  คีรีมา
2. นางสาวนฤมล  สมบัติ
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  ดิลกรัตนพิจิตร
 
1. นางสาวนิตยา  บุญมี
2. นางสาวน้ำเพชร  ยวนเกิด