สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวมินทร์วิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัญชนา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดอุดม
2. เด็กชายสุรเดช  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายเจนณรงค์  ฆ้องฤกษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัสรีน  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงพนัชกร  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติปภา  ขนุนนิล
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายบัลลังก์  สุดจิตร
 
1. นางสาวสุพิชญา  จริงจิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บัวอินทร์
 
1. นางสาวสุพิชญา  จริงจิตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายนราทัศน์  ทิมบำรุง
2. เด็กหญิงวายุภักษ์  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวศิริโสภา   นูสีหา
2. นางสาวหงสรถ  เทศนอก