สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวมินทร์วิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณิชมน  มะยะเฉียว
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัญชนา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวโสรยา  ศรีสุบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนัท  วานิช
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอริสรา  หลิมวงศ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดอุดม
2. เด็กชายสุรเดช  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายเจนณรงค์  ฆ้องฤกษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายปัณญ์นธร  ทองมี
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สุทธิรักษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยชนะ
2. เด็กชายกันตภณ  กุศลสุข
3. เด็กชายเขมณัฐ  วามะศิริ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญฉิม
2. นางทิพย์วรรณ  ตรึกตรอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอิศรา  จันทร
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีทองกุล
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ขาวด้วง
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชื่นชนก  คงสุทธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัสรีน  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงพนัชกร  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี  อมรวรวิทย์
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติปภา  ขนุนนิล
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์เหลือง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายบัลลังก์  สุดจิตร
 
1. นางสาวสุพิชญา  จริงจิตร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  บัวอินทร์
 
1. นางสาวสุพิชญา  จริงจิตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนรินทร์  จันทร์เหลือง
2. เด็กชายอติวิชญ์  เสรีรัตนสกุล
 
1. นางสาวหงสรถ  เทศนอก
2. นางสาวศิริโสภา  นูสีหา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายนราทัศน์  ทิมบำรุง
2. เด็กหญิงวายุภักษ์  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวศิริโสภา   นูสีหา
2. นางสาวหงสรถ  เทศนอก