สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 1. นางสาวชุตินันท์  แช่ม
 
1. นางวรรณดี  ปานดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวเล็ก
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทองศร
2. เด็กหญิงจีรภัทร  กาญจนเสถียร
3. เด็กหญิงชลดา  อินสระ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงหนุ้ย
5. เด็กชายนันท์วัฒน์   ขันสุข
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องราศรี
7. เด็กหญิงพรพิกา  โรงวิชา
8. เด็กชายฤทธิเดช  นามบุตร
9. เด็กหญิงศรุตยา  โชติพรม
10. เด็กหญิงสกาวเดือน  อุทุมพร
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุ่นกุล
12. เด็กหญิงสุนิษา  อุทุมพร
13. เด็กชายสุรสิทธิ์  สังข์กุล
14. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  อ่อนน้อม
15. เด็กชายอดิเทพ  ชุมแก้ว
16. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ้มเท่ง
 
1. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
2. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
3. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
4. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
5. นางสาวรจนีย์  ศิลป์ชัย