สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นางสาวสุธิดา  ชอบกตัญญู
 
1. นางวรรณดี  ปานดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  คุ้มเอียด
2. นายศฤงคาร  สุทธิมาศ
3. นายอภิเดช  ชัยฤทธิ์
 
1. นางวรรณดี  ปานดี
2. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิลัยพร  ทางคะพิษ
 
1. นางสาวรจนีย์  ศิลป์ชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายสุรสิทธิ์  สอนประสม
 
1. นางสาวรจนีย์  ศิลป์ชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นางสาววัชรี  พัตจุล
 
1. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวใบรุ้ง  คำบำรุง
 
1. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรฤทธิ์  เชาวลิต
 
1. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวเล็ก
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  คชเดช
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายสิทธิวัฒน์  บรมธนรัตน์
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรษพรรษา  อำนวย
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวพลอยชมพู  บุญเกิด
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กชายธีรฤทธิ์  เชาวฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทองศร
2. เด็กหญิงกัลยา  ปั้นแจ้งอรุณ
3. เด็กหญิงจีรภัทร  กาญจนเสถียร
4. เด็กหญิงชลดา  อินสระ
5. เด็กหญิงพรพิกา  โรงวิชา
6. เด็กหญิงศรุตยา  โชติพรม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุ่นกุล
8. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
9. เด็กหญิงเจนจิรา   กิ้มเท่ง
 
1. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
2. นายวิทยา  บุญชู
3. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
4. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นางสาวปราณปริยา  เรืองศรี
2. นางสาวฟ้าแพรว  กุหลาเพชร
3. นางสาวอลิสา  หงษ์ปัดสา
 
1. นางวรรณดี  ปานดี
2. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน