สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวสุภาวดี  สามงามทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 11 1. นางสาวปณิษฐา  ทวาศิริ
 
1. นางสายเพ็ญ  เชื้อจักร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิณณพัต  หมื่นป่า
2. เด็กหญิงศิริประภัสสร  อุไรโรจน์
 
1. นายสิทธิพล  ไชยรัตน์
2. นางสุธนี  จันทรมหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญชล  กี่บุตร
 
1. นางสาวรจนีย์  ศิลป์ชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายยศภัทร  ตั้นเซ่ง
 
1. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 8 1. นายสรารัญ  แพทย์รัตน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 10 1. นางสาวสาธิมา  ทองแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวกมลรัตน์  หมีนิ่ม
 
1. นางสาวสาลือมี  มาเละ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวกนกพร  อุ่นเรือน
2. นางสาวนุชนาถ  คะหะอ่อง
3. นางสาวปัทมาวดี  พุทธพงษ์
 
1. นางวรรณดี  ปานดี
2. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุปลา
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ลำใย
 
1. นางสาวนัยนา  เพ็งแก้ว
2. นายนิรัญ  ประคำ