สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เกศมี
 
1. นางกาญณิกา  รัตน์สุวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชื่นวิเศษ
 
1. นางสาวดวงฤดี  หอมชื่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอภินันท์  สุปันตี
 
1. นางสาวดวงพร  นวลศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 1. นายวัชรินทร์  ปานไหม
 
1. นางสาวดวงพร  นวลศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนริศรา  สะระณะ
2. นายไกรพงศ์  ศักดิ์สม
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  เกิดเกลื่อน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ขวยไพบูลย์
2. เด็กชายแสงอนันต์  แสงทอง
 
1. นายกิตติ  รักราวี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 9 1. นายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณยฎาพร  คงสังข์
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นายวชิรวิทย์  ชื่นจิตร
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์