สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เกศมี
 
1. นางกาญณิกา  รัตน์สุวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชื่นวิเศษ
 
1. นางสาวดวงฤดี  หอมชื่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอภินันท์  สุปันตี
 
1. นางสาวดวงพร  นวลศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 1. นายวัชรินทร์  ปานไหม
 
1. นางสาวดวงพร  นวลศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์ดำ
2. เด็กชายฤทธิไกร  สังข์เงิน
3. เด็กชายเกริกชัย  พงศ์พิชิตชัย
 
1. นางกุสินา  รอดทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนริศรา  สะระณะ
2. นายไกรพงศ์  ศักดิ์สม
 
1. นางสาวธิดาวรรณ์  เกิดเกลื่อน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ขวยไพบูลย์
2. เด็กชายแสงอนันต์  แสงทอง
 
1. นายกิตติ  รักราวี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญกุล
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกศกนก  ทรงประดิษฐ์
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แอบมณี
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 9 1. นายอภิสิทธิ์  สังข์ทอง
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณยฎาพร  คงสังข์
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวเปมิกา  สุขโสม
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นายวชิรวิทย์  ชื่นจิตร
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวภัทร  ทองสาย
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 1. นายวิศรุต  หวังแก้ว
 
1. นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย
 
1. นางปราชญศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวอภิสรา  โรยร่วง
 
1. นางปราชย์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติชัย  พูนพร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดนวล
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  แพรกทอง
4. เด็กชายธนพล  แช่มไล่
5. เด็กชายนิติพัทธ์  เอียดด้วง
6. เด็กชายปัฐวีกานต์  ถวายเทียน
7. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ทองวงษ์
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  บุญทอง
 
1. นางกุสินา  รอดทอง
2. นายสันติพงษ์  แพวิเศษ
3. นายจีระศักดิ์  ลิ้มโป
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกร  บุญชู
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  พุทธัมรงค์
3. เด็กหญิงอารียา  ทิพย์รงค์
 
1. นางกาญณิกา  รัตน์สุวรรณ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยวัช  เอ็นดู
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤกษ์อ่อน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงหวาน
 
1. นางสาวกุลฎา  โนวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  ชูเมฆ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนัย  ชื่นชมน้อย
2. นายไชยวัฒน์  วิทยาสมบูรณ์
3. นายไชยวุธ  วิทยาสมบูรณ์
 
1. นางสาวกุลฎา  โนวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  ชูเมฆ