สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจารุวรรณ  ถิ่นท่าเรือ
 
1. นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุษยา  คำแก้ว
 
1. นางสาวนิชธาวัลย์  วิภูษณะภัทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 12 1. นางสาวกฤตยากร  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
 
1. นางเยาวภัค  ทองชะอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงณิศรา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนิตยาพร  เนตรรุ่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  นวลเสน่ห์
 
1. นางเยาวภัค  ทองชะอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วแสน
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตรึกตรอง
3. เด็กชายถิรพงศ์  ไทยทอง
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  เพชรไฝ
2. นางวัฒณี  พันธ์พิพัฒไพบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอมรเทพ  ยี่โถ
2. เด็กหญิงอรินดา  เกษเพชร
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  เพชรไฝ
2. นางสาวนิชธาวัลย์  วิภูษณะภัทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตารักษ์  อยู่ขาว
2. นางสาวณัฐวดี  ย่องบุตร
3. นางสาวแพรวา  รอดทับ
 
1. นายสุริยา  นาคใหญ่
2. นางกรวีร์  ข่าทิพพาที
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 1. นางสาวกฤติยา  นาคพันธุ์
2. นางสาวธนัญญา  แสงวิจิตรกุล
3. นางสาวหนึ่งนัดดา  อินทร
 
1. นางสาวสุธาสินี  ณ เวชรินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงคณิตา  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงปรางค์ทอง   บุญปาน
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  บุญปาน
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญเขียว
5. เด็กหญิงเบญจพร   ลี่จ้วน
 
1. นางสาวสมบูรณ์  จินตุลา
2. นายคำรณ  ฤทธิกัน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนธงธร  รัตนธรรมสกุล
2. นายธนพล  นิลทจันทร์
3. นางสาวบัณฑิตา  กรมทรัพย์
4. นายพจนพัฒน์  แพเพชร
5. นายเอกธานี  ไกรสิทธิ์
 
1. นายนรสิงห์  พรหมวงศ์
2. นางสาววันดี  ชาลก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกนตธีร์  รักสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เศรษฐเชื้อ
 
1. นางสาวสุชาดา  เรืองดำ
2. นายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณพร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  ทองอาบ
2. นางสาวหทัยรัตน์  แซ่เฮ่า
 
1. นางสาวผุสดี  ไชยบุรี
2. นายนิพนธ์  ติลกโชติพงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวพรธิดา  เผือกคง
 
1. นายวรวิทย์  ธดากุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุทัศน์  ดำรัตนณี
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสกุณา  อินทร์ชู
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นางสาวจิตสุภา  ขุนนิรงค์
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุทัศน์  ดำรัตนณี
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรทอง
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวเบญญา  จุลพันธ์
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ขุนนิรงค์
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐหทัย  วงษ์วีระธรรม
 
1. นางเสาวลักษณ์  พงศ์สมัคร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.82 เงิน 4 1. เด็กชายพิชญะ  พัฒน์แช่ม
 
1. นางสาวธัญธิตา  เมฆลัย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.49 เงิน 5 1. นางสาวสุชารัก  หีตจันทร์
 
1. นางสาวธัญธิตา  เมฆลัย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  นวลละออง
 
1. นางสาวผกามาศ  เฟื่องฟู
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายรณกฤต  จันทรธนู
2. นายศิวกร  เพชรน้อย
 
1. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
2. นายเอกพิชัย  ชัยทอง