สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลณัฐ  หับหลัน
2. นางสาวปวริศา  ภูมะธน
3. นางสาวโชติกา  บุญแก้ว
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางนุจรี  มณีจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนาเทพ  ศักดา
2. เด็กชายปิยพงษ์  เกษสุวรรณ
3. เด็กชายภัทรกฤต  พุทธเมธา
 
1. นางปริญดา  มาเอียด
2. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  นาคสงค์
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  ปล้องนิราศ
 
1. นายสมดี  เคี่ยนบุ้น
2. นายเจนรวุฒิ  บรรดาศักดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพริศร  มุขรัตนดา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ใจห้าว
3. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  โชติวากุล
 
1. นายสัญชัย  ศิริสุข
2. นางสาวกัยฟาน  กาฮง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมเจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงวิภาษณีย์  หลิมพันธ์โชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชวัลรัตน์  โทอุบล
2. นางสาวสกุลรัตน์  มติธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์