สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นายภัทรกร  ชาตะเวที
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฎ  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  คำเล็ก
 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธัชธรรม  คำแหง
2. เด็กชายพลกฤต  ฤทธิ์ธาทร
 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมนัสวี  ทองเหล็ง
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มีเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10.8 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงลภัสรดา  กฤษฎานุภาพ
2. เด็กหญิงวรรจชนก  อนันต์ศรี
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์