สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เที่ยงตรง
 
1. นางสาววิภารัตน์  พุฒดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพรรษา  บัวเพชร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พุทธกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกฤษตา  สุทธินุ่น
 
1. นางสาวพรรณทิพา  เชิงสมอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ชมภูพล
 
1. นางสุนันทา  สถิตเสถียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีระนาฏ  จันทร์มณี
 
1. นายลือฤทธิ์  สุขยิ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภากร  กรายแก้ว
 
1. นางสาววรารัตน์  เมืองแมน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศดานันท์  คงศรี
 
1. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช  สามนเสน
 
1. นางศรีรัญญา  ศรีสนิท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวงศ์ศุลี  บุญแสวง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  กรดแก้ว
3. เด็กชายสุรพงษ์  จันทบูรณ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  พุฒดำ
2. นางฐิติมา  เสวตเวช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติชญา  วงศ์คช
2. นางสาวตัณณา  ทองใบ
3. นางสาวนทสรวง   เรืองเริงกุลฤทธิ์
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เดชรักษา
 
1. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
2. นางสาวพรรณทิพา  เชิงสมอ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  รัตนพันธ์
2. นางสาวตติยาภรณ์  คุ้มชำนาญ
 
1. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
2. นางนัฐกานต์  ถาวโรจน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์  นัครา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฟ้านที  สุทธิรักษ์
 
1. นางมารศรี  ศรีอนรรฆวานิช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงฉันชนก  สุขกลับ
3. เด็กหญิงอารยา  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
2. นางเกศรารัตน์  ไม้ทองงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรเดช   คมกล้า
2. นายปริวรรต  เพชรมณี
3. นายป้องรัฐ  มาลัยศรี
 
1. นางสาวมนัสชนก  เพ็ชรแก้ว
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  เมษสุวรรณ
3. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรือง
 
1. นางเกศรารัตน์  ไม้ทองงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวก้องกิฎากร  ศรีวายพราหมณ์
2. นายจักกฤษณ์  ฤกษ์ดี
3. นางสาวปาลิตา  ทานันโต
 
1. นางสาวมนัสชนก  เพ็ชรแก้ว
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนิษฐ์  บุญเฉิด
2. เด็กหญิงณัฐสิตา  สุวรรณนิตย์
 
1. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวพัชรี  เรืองสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  พัฒนวิทยกุล
2. นางสาวปัณฑิตา มาริ  สุรกุล
 
1. นางสาวพัชรี  เรืองสวัสดิ์
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิตต์  ลิมสกุล
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 4 1. นายภัทรกร  ชาตะเวที
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  ชัยชนะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เดชเสน่ห์
3. เด็กชายศรัณย์  มุกดาพิทักษ์
 
1. นางวนัสนันท์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานติมน  ขวัญช่วย
2. นายพัทธพล  เลอกิจกุล
3. นางสาวอรอนงค์  ละม้าย
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายชยรพ  ศรีทองกุล
2. เด็กชายธนธัช  อินทเรือง
3. เด็กชายเธียรสิน  สงสุวรรณ
 
1. นางปริญดา  มาเอียด
2. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลณัฐ  หับหลัน
2. นางสาวปวริศา  ภูมะธน
3. นางสาวโชติกา  บุญแก้ว
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางนุจรี  มณีจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนาเทพ  ศักดา
2. เด็กชายปิยพงษ์  เกษสุวรรณ
3. เด็กชายภัทรกฤต  พุทธเมธา
 
1. นางปริญดา  มาเอียด
2. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกช  เกิดอุดม
2. เด็กหญิงคณิศร  สิทธิสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนวพร  ชูมี
 
1. นางนุจรี  มณีจันทร์
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลวรรณ  วิมลรัชตาภรณ์
2. นางสาวเจตินา  สุขสมเกษม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ติลกโชติพงศ์
 
1. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ
2. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันษพงศ์  เงินเลี่ยม
2. เด็กชายธนกร  ธนาพล
 
1. นางปริญดา  มาเอียด
2. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฎ  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายนราวิชญ์  คำเล็ก
 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธัชธรรม  คำแหง
2. เด็กชายพลกฤต  ฤทธิ์ธาทร
 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  ไกรนรา
2. นายชัยยุทธิ์  วิชัยดิษฐ
3. นายสุภัทรชัย  รัตนวุฒิ
 
1. นายบัญชา  เกษม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  บุญนำ
2. เด็กหญิงพันวา  สุขเสวี
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภางค์  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงศศิธร  คำประเสริฐ
 
1. นางสุภรณ์  โชติรัตน์
2. นางสาวฉัตรวรรณ  คะชินทร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประพิณพร  ฉิมเรือง
2. นางสาวปริ่มผกา  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวมนทิรา  ศรีอยู่โยง
4. นางสาวอธิยา  ฉิมสอาด
5. นางสาวเบญจวรรณ  ภักดี
 
1. นางสุภรณ์  โชติรัตน์
2. นางสาวฉัตรวรรณ  คะชินทร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยากร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อสกุล
3. เด็กหญิงชนินันท์  จันทร์ณรงค์
4. เด็กหญิงปิ่นรดา  กิ่งโพธิ์ตัน
5. เด็กหญิงพัชยา  ขำแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญจรัตน์  ฉิมทับ
2. นางสาวรพิดา  จารุจารีต
3. นางสาววริศรา  สอนขำ
4. นางสาววิภากรณ์  เหล็กกล้า
5. นางสาวเพชรรัตน์  เพชรสถิตย์
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา  สะอาดแก้ว
2. นายยุทธภัณฑ์  บุญต่อยุทธ
3. นางสาวสุธิดา  คงเพชรดิษฐ
4. นายสุหทัย  วรพุฒิ
5. นางสาวเนตินารถ  ไพบูลย์วรพิสิฐ
 
1. นางสุวณี  สุวรรณพัฒน์
2. นายสมเกียรติ  จรูญรักษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  บุญปล้อง
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัคราวดี  เรืองโรจน์
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  มณีรัตน์
2. นายอังกิณัญญ์  เป็ดสุวรรณ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นางนัยณา  คูทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกอร  เวณุวงศกร
2. นายพนธกร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นางนัยณา  คูทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญณภัทร  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงจิราภา  อุปลา
4. เด็กหญิงญาดา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงตุลยมณี  วิจิตรนภากุล
6. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อนุกูล
7. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
8. เด็กหญิงรตา  ไชยโย
9. เด็กหญิงสุธิมนต์  มีพัฒน์
10. เด็กหญิงเปมิกา  ขุนปราบ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  นาคสงค์
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  ปล้องนิราศ
 
1. นายสมดี  เคี่ยนบุ้น
2. นายเจนรวุฒิ  บรรดาศักดิ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์   บุญชู
2. นายปภาวินทร์  ช่อผกาพันธ์
 
1. นายสมดี  เคี่ยนบุ้น
2. นายอนันต์  อุดม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญสุข
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายภัครนันท์  ทองขาว
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวประภาศิริ  ปลอดคง
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 -    
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญชนก  เทือกสุบรรณ
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกันติทัต   ชูเพชร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   นาเมือง
3. เด็กหญิงชนากานต์  คงชาตรี
4. นางสาวติณณา  ทองใบ
5. นางสาวธัญชนก  เทือกสุบรรณ
6. นางสาวประภาศิริ  ปลอดคง
7. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
8. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่หว่อง
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน
2. เด็กชายกันติทัต  ชูเพชร
3. เด็กชายกันติพัฒน์  สืบเสน
4. เด็กหญิงคีรยา  สุทธินุ้ย
5. นางสาวติณณา  ทองใบ
6. นางสาวธัญชนก  เทือกสุบรรณ
7. นางสาวบุญสิตา  ใจมั่่น
8. เด็กหญิงปภัสรา  ชัยพงศ์
9. นางสาวประภาศิริ  ปลอดคง
10. เด็กหญิงพชรกมล  แซ่ลิ่ม
11. เด็กหญิงพรชนิด  เกิดดำ
12. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
13. เด็กหญิงอัจฉรา  คงทอง
14. นางสาวแทนฟ้า  สุวรรณพร
 
1. นายอำมฤต  นามนวล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงนันทวดี  ตรีเล็ก
3. นายปูรณ์  ราชพิบูลย์
4. นายพีรณัฐ  กิ่งทอง
5. เด็กหญิงมนัสพร   เพชรา
6. เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยสกุล
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพัฒน์   กายทอง
2. นายธีรภัทร   เจริญรักษ์
3. นางสาวพีรญา   ซ้ายอ่อน
4. นายศตวรรษ   ขวัญแก้ว
5. นายศิวกร   รักสองหมื่น
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวดี  ตรีเล็ก
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพีรญา   ซ้ายอ่อน
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ดีเจริญกุล
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพีรญา   ซ้ายอ่อน
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิมา  วงศ์กาษา
2. นายชาญณรงค์  ทองนวล
3. นายณัฐพนธ์  ลอยใหม่
4. นายณัฐพล  แก้วเขียว
5. นายณัฐสรุล  เรืองทอง
6. นายภัทรพล  ขุ้ยศร
7. นายวรพัทธ์  สีหบุตร
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิ์ประเสริฐ
9. นายเรวัตร  วัดน้อย
 
1. นายธีรพล  สมจิตร
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 -    
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 -    
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินราช
5. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
6. เด็กหญิงภัทรธิรา  นวลละออง
7. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
8. เด็กหญิงเกวลิน  คเรสตรี
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
2. นางสาวนงรัตน์  ขวัญดี
3. นางสาวปวริศา  อินทร์เกื้อ
4. นางสาวปัทนาถ  ทองสุวรรณ
5. นางสาวศศิกานต์  ทองประพันธุ์
6. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินราช
5. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
6. เด็กหญิงภัทรธิรา    นวลละออง
7. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
8. เด็กหญิงเกวลิน   คเรสตรี
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 -    
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 -    
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 -    
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 -    
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นาเมือง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สระมุณี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 70.65 เงิน 5 1. นางสาวธนพร  รัตนฐากูร
 
1. นายณัฐวุฒิ  พุทธบัว
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์ผกา  เพ็งจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สีหาโมก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สระมุณี
 
75 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฤดี  โชติรัตน์
 
1. นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสาริศ  ชีวยะพันธ์
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
 
77 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นมนัส  มนต์เกลี้ยง
2. นางสาวพัณณิตา  สาเรช
3. นายภูวิศ  คุ้มภัย
4. นางสาวมุขสุดา  ราชสุวรรณ
5. นางสาวสุชีรา  บวรวัชราพันธ์
 
1. นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง
2. MissGao  Piaopiao
 
78 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญสวัสดิ์  อินบุญณะ
2. นายณฐรัตน์  เจริญจิตต์
3. นายต้นศักดิ์   เบญจพรกุลนิจ
4. นายนนทวัฒน์  ศรีชะฎา
5. นายสัณฐิติ  อักขราภรณ์
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
2. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
79 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 77.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ชูเอียด
2. นางสาวเกวลิน  ถาวรวัชรกุล
 
1. Mr.Wei  Yanpeng
 
80 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารีย์  รัตนกิจ
2. นายพีรพัฒน์  ใจปลื้ม
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตตน์อรรจ  วัฒนาวีรชัย
2. นางสาวขัตติยา  พรหมสุวรรณ
3. นายชยุตม์  ชีววิริยะนนท์
4. นายปรากฏการณ์  โชคคณาพิทักษ์
5. นายปุณ  เจียมสวัสดิ์
6. นายพงศกร  รักษ์จิตต์
7. นางสาวพรสวรรค์  สุขสุวรรณ
8. นางสาวมนัสชนก  วรสุนทรารมณ์
9. นางสาววริศรา   จันทรา
10. นางสาวสิรภัทร   วีรดิษฐกิจ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพริศร  มุขรัตนดา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ใจห้าว
3. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  โชติวากุล
 
1. นายสัญชัย  ศิริสุข
2. นางสาวกัยฟาน  กาฮง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัชมาศ  อู่ขลิบ
2. นายณัฐภูมิ  สุขใส
3. นางสาวโยสิตา  เล็กน้อย
 
1. นายสัญชัย  ศิริสุข
2. นางสาวกัยฟาน  กาฮง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมนัสวี  ทองเหล็ง
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  มีเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมเจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงวิภาษณีย์  หลิมพันธ์โชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชวัลรัตน์  โทอุบล
2. นางสาวสกุลรัตน์  มติธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชนภัทร  ด่านสุวรรณกุล
2. เด็กชายณัฐพัชร์  ประยุทธสินธุ์
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. นางเย็นจิต  ชวภัทรโสภณ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรัญญู  นิจจรัลกุล
2. นายศิวกร  กองสาลี
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. นายนิคม  ทิศแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวธนพรรณ  ผ่องแผ้ว
2. นางสาววรันธร  สิทธิโยธี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10.8 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงลภัสรดา  กฤษฎานุภาพ
2. เด็กหญิงวรรจชนก  อนันต์ศรี
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินกฤต  เกิดสังข์
2. เด็กชายอธิชา  รื่นพานิช
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสิทธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาทอง  ทองตำลึง
2. นายสรวิชญ์  ช่วยเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
2. นายนิคม  ทิศแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิณณรัตน์  มหาศิริพัฒน์
2. นายแสนชัย  โพธิ์จันทร์
 
1. นายบัญชา  เกษม
2. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกณิกนันท์  เทพสิมานนท์
2. นายธีรวิทย์  เอี่ยมขำ
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. นายนิคม  ทิศแก้ว
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร์
2. เด็กชายภูผา  วัฒนาภิรมย์สกุล
3. เด็กชายเชน  ภัทรรังรอง
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตร  ชุมพรพันธุ์
2. นางสาวชนัญชิดา  เฝือชัย
3. นางสาวอริญชยา  วัชรพินธุ์
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรณวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมวงศ์
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชพล  ศรีสวัสดิ์
2. นายชาคริต  แซ่เอี้ยว
3. นายนฤดม   สมจริง
 
1. นายนิคม  ทิศแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์