สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  แก้วอำไพ
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศันสนี  มีคลัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา  จันทร์น้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 1. นางสาวกชพร  ไสวพันธ์
2. นายจารุวัฒน์  แต่งนวล
3. นายธนพงศ์  จรูญพงศ์
 
1. นางปิยลักษณ์  ทวีแก้ว
2. นางสุธาทิพย์  หมื่นงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวริษา   ทองเกตุ
2. นางสาวอภิษฎา  ทัพซ้ายขวา
 
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ชุมวรรณ
2. เด็กชายธนกร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงดลลดารัตน์  ประดิษฐพร
2. เด็กหญิงธนพร  รักวงค์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ณ พัทลุง
4. เด็กหญิงสิรภัทร  เผือกภูมิ
5. เด็กหญิงสิริวิภา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายศรเณศร์  ภูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  พัฒน์ยัง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.55 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นายจรณพงศ์  ไหลวารินทร์
2. นางสาวจันทราทิพย์  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
2. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร   ชูประเสริฐ
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสนิตา  เนาวนัต
 
1. นางสาวประภัสสร  อินพฤกษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวภิฌาณิกา  ขำเผือก
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอวัสดา  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชณัฐดา  ต้นพุ่ม
2. นางสาวชนัดดา  ชุมผอม
3. นางสาวชนากานต์  นาคมาก
4. นายชาคริต  หงษ์ ศรีทอง
5. นางสาวชุติกาจญ์  ช่วยสังข์
6. นางสาวณัฎฐิกานต์  ชูประเสริฐ
7. นายณัฐนนท์  อินทสุวรรณ
8. นางสาวณัฐริกา  ทองตะกุก
9. เด็กหญิงนพมาศ  พรหมพันธ์
10. นายนันทพัฒน์  นพคุณ
11. นางสาวนันทิกานต์  ทวิสังข์
12. นายนิรุช  ยศธะเสน
13. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  พันหล่อมโส
15. นายภีรวัฒน์  ทับทอง
16. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
17. เด็กหญิงมัทนวดี  ม่วงพานิช
18. นางสาวลินลณี  บุญชุม
19. นายวรสรณ์  วิชัยดิษฐ์
20. เด็กหญิงวิสสุตา  หัสดิน
21. นางสาวศกลวรรณ  สามเพชรเจริญ
22. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ธิพิมภา
23. นางสาวศิริรัตน์  ลำเจียกทอง
24. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญแทน
25. นายสนธยา  เพรชทอง
26. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
27. นายสหรัฐ  มัจฉากล่ำ
28. นางสาวสุพัตตรา  ไกรทอง
29. เด็กชายอนุชิต  แก้วคง
30. นางสาวอนุสรา  ยวนยี
31. นางสาวอรวี  แก้วกัญญาติ
32. เด็กหญิงอรษา  เจริญแพทย์
33. นางสาวอารีลักษณ์  ทรัพย์โภคา
34. เด็กหญิงเบณจมาศ  สมตน
35. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
36. นางสาวแคทรียา  กองกุล
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ
3. นายภูวนัตถ์  ศิริคชพันธู์
4. นายชนินทร์  เจริญสุข
5. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
6. นางสาวจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
7. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
8. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.27 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ยวนยี
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดร  แข็งขัน
2. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
3. นายสิทธินนท์  วิโรจน์โภคา
4. นายเจตสฎา  เพชรทอง
 
1. นายสุทัศ  สังเมียน
2. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราศักิด์  ทาอั้ว
 
1. นางอภิรดี  แนวประดับ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาพินท์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สัมพันธรัตน์
3. เด็กหญิงเพชรแก้ว  พลภักดี
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพงศ์ศุลี  รุ่งโรจน์วุฒิกุล
2. เด็กชายอัมรินทร์  สมแป้น
 
1. นางจำเนียร   กาญจนดิฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวพัทธราวรรณ  กันกลิ่น
2. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วยพัฒน์
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
24 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ชูศักดิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ชัยชนะ
3. นางสาวอรไท  ทองจีน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นางสุพรรณวดี  ประสงค์