สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ธรรมนิยม
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายดนตรี  บัวเนียม
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  นิลนุ้ย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เครือพัฒน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา  จันทร์น้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจุฑามาศ  พัชตพล
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ถาวะรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  หีตอักษร
 
1. นายสุทัศ  สังเมียน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปรมินทร์  จาตุรานนท์
2. เด็กชายพฤทธิ์พล  ขวัญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
2. นายเลขวิทย์  ชาติวัฒนธาดา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ห้วยนุ้ย
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญสุดา  นาคเกตุ
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนิดา  ประทุมทอง
2. นายภานุวัฒน์  อังกาบ
3. นางสาวอทิตยา  ชุมบ้านยาง
 
1. นางสุธาทิพย์  หมื่นงาม
2. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายยศภัทร  อ่อนรัตน์
2. นายวงศกร  ทองชนะ
 
1. นายวีระวัฒน์  เวชกุล
2. นายยุทธนา  ฉิมยินดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นายจิรโรจน์  คำสอน
2. นางสาวสุนิตา  รำพรรณ์
 
1. นายสุชาติ  บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด