สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ธรรมนิยม
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  แก้วอำไพ
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายดนตรี  บัวเนียม
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวปัชสิญา  ขุนภักดี
 
1. นายสกูล  จันทสุวรรโณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เกิดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา  จันทร์น้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศันสนี  มีคลัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา  จันทร์น้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  นิลนุ้ย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เครือพัฒน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา  จันทร์น้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนริศรา  รักษ์แก้ว
2. นางสาวนลิน  แก้วคุ้มภัย
3. นางสาวอภัสษร  ปานบำรุง
 
1. นางสุไมตรี  ปุณวัฒโท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิติพงษ์  ฤทธาภัย
2. เด็กหญิงเมธาพร  ก้องกาวัง
 
1. นายสกูล  จันทสุวรรโณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐมนต์  ถาวรพร
2. นางสาวปณิดา  ประการ
 
1. นางสุไมตรี  ปุณวัฒโท
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจุฑามาศ  พัชตพล
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ถาวะรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  หีตอักษร
 
1. นายสุทัศ  สังเมียน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. นางสาวณัฐณิชา    ทีปะปาล
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    สุขวิทย์
3. เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑาทิพย์   เปรมกสิน
 
1. นางสาววลัยพรรณ    ถาวะรัตน์
2. นายเลขวิทย์    ชาติวัฒนธาดา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนะศักดิ์   พันทอง
2. นางสาวสลิลทิพย์   วิชัยดิษฐ
3. นางสาวอรกช   โชติสุวรรณ
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
2. นายสุทัศ  สังเมียน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปรมินทร์  จาตุรานนท์
2. เด็กชายพฤทธิ์พล  ขวัญแก้ว
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
2. นายเลขวิทย์  ชาติวัฒนธาดา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวดลอัปสร  ไกรดวง
2. นางสาววราภรณ์  แพศักดิ์
 
1. นายเลขวิทย์  ชาติวัฒนธาดา
2. นายสุทัศ  สังเมียน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ห้วยนุ้ย
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญสุดา  นาคเกตุ
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มไพรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนิดา  ประทุมทอง
2. นายภานุวัฒน์  อังกาบ
3. นางสาวอทิตยา  ชุมบ้านยาง
 
1. นางสุธาทิพย์  หมื่นงาม
2. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 4 1. นางสาวจีรนันท์  ชื่นชมน้อย
2. นางสาวรวิพร  รัชชะ
3. นางสาวเพ็ญนภา   นิลนุ้ย
 
1. นางสาววิมลสิริ  อาสนะ
2. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมน  ภูมิพระแสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  รักพันธ์พงษ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ณ พัทลุง
 
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ   วงศ์ชูศักดิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ชัยชนะ
3. นางสาวอรไท  ทองจีน
 
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิธาดา  ศรีพลับ
2. เด็กชายปารเมศ  แก้วนรา
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เผือกภูมิ
 
1. นายเสริม  นนท์ทอง
2. นางสาวนูรตัสนีม  อูมูดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 1. นางสาวกชพร  ไสวพันธ์
2. นายจารุวัฒน์  แต่งนวล
3. นายธนพงศ์  จรูญพงศ์
 
1. นางปิยลักษณ์  ทวีแก้ว
2. นางสุธาทิพย์  หมื่นงาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวริษา   ทองเกตุ
2. นางสาวอภิษฎา  ทัพซ้ายขวา
 
1. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
2. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายชัยมงกุฏ  แซ่เถา
2. เด็กชายประเสริฐ  ปานบำรุง
 
1. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ชุมวรรณ
2. เด็กชายธนกร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงดลลดารัตน์  ประดิษฐพร
2. เด็กหญิงธนพร  รักวงค์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ณ พัทลุง
4. เด็กหญิงสิรภัทร  เผือกภูมิ
5. เด็กหญิงสิริวิภา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายศรเณศร์  ภูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 8 1. นางสาวจิรัฐติกาล  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวธนารัตน์  ปรีชาเชียว
3. นางสาวภัทราพร  จิตราภิรมย์
4. นางสาวสุรัสวดี  ลายพยัคฆ์
5. นางสาวอมรรัตน์  วิโรจน์
 
1. นายศรเณศร์  ภูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  พัฒน์ยัง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.55 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ยางสวย
2. เด็กหญิงสุธาสินี  หนนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
2. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นายจรณพงศ์  ไหลวารินทร์
2. นางสาวจันทราทิพย์  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
2. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 73.4 เงิน 5 1. นางสาวชนิสรา  สวนบุรี
2. เด็กหญิงธัณวรัตน์  หนูจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  นุรักษ์
4. เด็กหญิงฟ้าใส  เจียมสกุล
5. เด็กหญิงศศิธร  เทียมดี
6. นางสาวสุชาดา  ศรีประมาณ
7. นางสาวสุดารัตน์  แสงทอง
8. เด็กหญิงสุภาพร  สารทอง
9. เด็กหญิงอนันดา  หุ่มบำรุง
10. นางสาวอานัสราณ์  สุวณิชย์กุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  แท่นจันทร์
2. นางจารุณี  บุญรอด
3. นายศรเณศร์  ภูมา
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายยศภัทร  อ่อนรัตน์
2. นายวงศกร  ทองชนะ
 
1. นายวีระวัฒน์  เวชกุล
2. นายยุทธนา  ฉิมยินดี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญฑณัฐน์  ขำแก้ว
2. นายณัฐกิตต์  ชุมลาภ
 
1. นายยุทธนา  ฉิมยินดี
2. นายวีระวัฒน์  เวชกุล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร   ชูประเสริฐ
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสนิตา  เนาวนัต
 
1. นางสาวประภัสสร  อินพฤกษา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชปาพันธ์  คงเพชรพันธุ์
 
1. นางสาวประภัสสร  อินพฤกษา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวภิฌาณิกา  ขำเผือก
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนา  กำเหนิดทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  อินพฤกษา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอวัสดา  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายนิรุช  ยศธะเสน
2. นายภีรวัฒน์  ทับทอง
3. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
4. นายสนธยา  เพรชทอง
5. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
6. นายสหรัฐ  มัจฉากล่ำ
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นายชนินทร์  เจริญสุข
3. นายภูวนัตถ์  ศิริคชพันธู์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชณัฐดา  ต้นพุ่ม
2. นางสาวชนัดดา  ชุมผอม
3. นางสาวชนากานต์  นาคมาก
4. นายชาคริต  หงษ์ ศรีทอง
5. นางสาวชุติกาจญ์  ช่วยสังข์
6. นางสาวณัฎฐิกานต์  ชูประเสริฐ
7. นายณัฐนนท์  อินทสุวรรณ
8. นางสาวณัฐริกา  ทองตะกุก
9. เด็กหญิงนพมาศ  พรหมพันธ์
10. นายนันทพัฒน์  นพคุณ
11. นางสาวนันทิกานต์  ทวิสังข์
12. นายนิรุช  ยศธะเสน
13. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  พันหล่อมโส
15. นายภีรวัฒน์  ทับทอง
16. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
17. เด็กหญิงมัทนวดี  ม่วงพานิช
18. นางสาวลินลณี  บุญชุม
19. นายวรสรณ์  วิชัยดิษฐ์
20. เด็กหญิงวิสสุตา  หัสดิน
21. นางสาวศกลวรรณ  สามเพชรเจริญ
22. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ธิพิมภา
23. นางสาวศิริรัตน์  ลำเจียกทอง
24. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญแทน
25. นายสนธยา  เพรชทอง
26. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
27. นายสหรัฐ  มัจฉากล่ำ
28. นางสาวสุพัตตรา  ไกรทอง
29. เด็กชายอนุชิต  แก้วคง
30. นางสาวอนุสรา  ยวนยี
31. นางสาวอรวี  แก้วกัญญาติ
32. เด็กหญิงอรษา  เจริญแพทย์
33. นางสาวอารีลักษณ์  ทรัพย์โภคา
34. เด็กหญิงเบณจมาศ  สมตน
35. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
36. นางสาวแคทรียา  กองกุล
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ
3. นายภูวนัตถ์  ศิริคชพันธู์
4. นายชนินทร์  เจริญสุข
5. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
6. นางสาวจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
7. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
8. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชญามล  มานะจิต
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวศิริรัตน์  ลำเจียกทอง
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมา  ระวิวรรณ
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวศิริรัตน์  ลำเจียกทอง
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 7 1. นายวรสรณ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมัชริสา  เหลือบุญ
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.27 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ยวนยี
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนัดดา  ชุมผอม
2. นายชาคริต  หงษ์ศรีทอง
3. นางสาวชุติกาจญ์  ช่วยสังข์
4. นายนันทพัฒน์  นพคุณ
5. นายภีรวัฒน์  ทับทอง
6. นายวรสรณ์  วิชัยดิษฐ์
7. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
8. นางสาวสุพัตตรา  ไกรทอง
9. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นายภูวนัตถ์  ศิริคชพันธู์
3. นายชนินทร์  เจริญสุข
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดร  แข็งขัน
2. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
3. นายสิทธินนท์  วิโรจน์โภคา
4. นายเจตสฎา  เพชรทอง
 
1. นายสุทัศ  สังเมียน
2. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 62.99 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพชิต
 
1. นางอภิรดี  แนวประดับ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราศักิด์  ทาอั้ว
 
1. นางอภิรดี  แนวประดับ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาพินท์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สัมพันธรัตน์
3. เด็กหญิงเพชรแก้ว  พลภักดี
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวดนัสวีล  ชูประพันธ์
2. นางสาววดีลดา  ประจงค์
3. นางสาววรรณฤดี  ไชยฤทธิ์
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศ  รัตนะ
2. เด็กชายสุรชาติ  ขุนเพ็ชร์
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชนุดม  มณีสร
2. เด็กชายพันธกร  เทพดวงเเก้ว
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 4 1. นายสหพัฒน์  ธรรษธร
2. นายเสริมศักดิ์   บัวทอง
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. นางจำเนียร   กาญจนดิฐ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 7 1. เด็กชายทวิศาสน์   สิงคิวิบูลย์
2. เด็กชายภัคพล  นาคบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นายสุชาติ   บุญยก
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพงศ์ศุลี  รุ่งโรจน์วุฒิกุล
2. เด็กชายอัมรินทร์  สมแป้น
 
1. นางจำเนียร   กาญจนดิฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณพ  เจริญเวช
2. เด็กชายไวยวัฒน์  แซ่หลี
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 1. นายจิรโรจน์  คำสอน
2. นางสาวสุนิตา  รำพรรณ์
 
1. นายสุชาติ  บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวพัทธราวรรณ  กันกลิ่น
2. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วยพัฒน์
 
1. นายสุชาติ   บุญยก
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร   สุดสอาด
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดนุเดช  เพ็งบุญ
2. เด็กชายนนทกาญจน์  อุบลกาญจน์
3. เด็กชายพีระพงษ์  แสงเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธัญพงศ์  โรจนธีรโชติ
2. นายนวมินทร์ชัย  ศศิสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรภัทร  สงฆ์รักษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขำแก้ว
3. เด็กชายนวฤทธิ์  จันทร์ผ่อง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกานต์คุณัชญ์  เพชรพันธ์
2. นายจิรานุวัฒน์  ชูเกื้อ
3. นายวงศกร  สวัสดิโกมล
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจงสนั่น  เศรษฐเชื้อ
2. เด็กชายวรเทพ  นันตมาศ
3. เด็กชายโมไนย  ลู่
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  สมภักดี
2. นายรัฐนนท์  ช่วยสกุล
3. นายเผดิมชัย  หิรัญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
77 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ชูศักดิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ชัยชนะ
3. นางสาวอรไท  ทองจีน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวิสรา  ขวัญชื่่น
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองมาก
3. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์คร
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สอนศรีไหม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคสง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  มากแป้น
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมนสิริ  แก้วคงคา
2. เด็กหญิงสรัยรัตน์  วิลาลัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงน่วม
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล