สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  หนูบำรุง
2. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์  โสมล
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นายพิชิต  ทองนุ้ย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐิกา  สุระดีน
2. นายสหพงศ์  แสงจันทร์
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นางสาวชาลินี  จันช่วย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวทิพยวิมล  ศิริวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  ศรีทองกุล
3. นางสาวปิยวรรณ  เสมามิ่ง
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  รักษ์รอด
2. นายกอบชัย  จันทร์ศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุจรี  พรหมมาแต้
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรณชัย  วงผดุง
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พึ่งแพง
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วยอดยาง
 
1. นางวันวิสาข์  สุขภัคพงศ์
2. นางกิตติมา  กลีบโกมุท
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยนาถ  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมุนขำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรำภา  คงจันทร์
2. นางวันวิสาข์  สุขภัคพงศ์