สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิรนันท์  พรหมเดช
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนราพร  วิชัยผิน
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 6 1. นายนวพล  พรหมสนิท
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวปาลิตา  อินทรักษ์
2. นางสาวภิรดี  สุขผล
3. นางสาวรักษิณา  อินทรเทศ
 
1. นางสาวบุญจริง  ชมจันทร์
2. นางกิตติมา  กลีบโกมุท