สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 10 1. นางสาวสมิตา  เฟิร์ส
 
1. นางสาวปนัดดา  เครือแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิโสม  ใจสว่าง
 
1. นางสาวบุญจริง  ชมจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  หนูบำรุง
2. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์  โสมล
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นายพิชิต  ทองนุ้ย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐิกา  สุระดีน
2. นายสหพงศ์  แสงจันทร์
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นางสาวชาลินี  จันช่วย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริพร  ภูวรินทร์ยศกุล
 
1. นายพิชิต  ทองนุ้ย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยพงษ์  เมืองทอง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ทวีวงษ์
3. เด็กหญิงอิสริยา  อุระเเสง
 
1. นางสาวณัชชา  แสงอรุณ
2. นางสาวปิยวรรณ  เพชรพรหม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศศินา  โนนทะลา
2. นายเตมีย์  ทับเที่ยง
3. นางสาวแก้วมุกดา  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เพชรพรหม
2. นางสาวปิยมาภรณ์  รักษ์รอด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวทิพยวิมล  ศิริวัฒน์
2. นางสาวนฤมล  ศรีทองกุล
3. นางสาวปิยวรรณ  เสมามิ่ง
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  รักษ์รอด
2. นายกอบชัย  จันทร์ศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เกตุแก้ว
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุจรี  พรหมมาแต้
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิรนันท์  พรหมเดช
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรณชัย  วงผดุง
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นายสิรดนัย  เดี่ยววาณิชย์
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชูแก้ว
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนราพร  วิชัยผิน
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะกัญย์  สักกะจง
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 6 1. นายนวพล  พรหมสนิท
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวปาลิตา  อินทรักษ์
2. นางสาวภิรดี  สุขผล
3. นางสาวรักษิณา  อินทรเทศ
 
1. นางสาวบุญจริง  ชมจันทร์
2. นางกิตติมา  กลีบโกมุท
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พึ่งแพง
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วยอดยาง
 
1. นางวันวิสาข์  สุขภัคพงศ์
2. นางกิตติมา  กลีบโกมุท
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยนาถ  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมุนขำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรำภา  คงจันทร์
2. นางวันวิสาข์  สุขภัคพงศ์