สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกานต์  ชัยสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  เมืองเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองโชติ
 
1. นางสาวภารตี  โพธิ์ราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศินันทิญา  ศรีฟ้า
2. นางสาวไอลดา  บุญมณีประเสริฐ
 
1. นางจิราพร  คงเพชร
2. นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 13 1. เด็กหญิงชลลดา  เนตรสาร
2. เด็กหญิงพิมพาดา  หรหมแย้ม
3. เด็กหญิงภิญญดา  ศรีฟ้า
4. เด็กหญิงวริธร  เม้ยสมัคร
5. เด็กหญิงศิริญาพร  ขาวแสง
 
1. นางสาวเบญญาภา  เพชรวิชิต
2. นางอรัญญา  เกื้อสกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 6 1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญดี
 
1. นางนิภาพร  สุพรรณพงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวยุพารัตน์  ประสงศรี
2. นายวิทวัส  ยาคล้าย
 
1. นางสาวคำขวัญ  บุญสิน
2. นางสาวเบญญาภา  เพชรวิชิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งระพีพิมพ์  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชากร  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภมัย  นินรัตน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมโคกกรวด
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  คำนะ
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ช่วยชุม
 
1. นางสาววรรลภา  พรหมทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวนันทิยา  ผลทรัพย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกัลยา  ชัชวาล
2. นายกิตติธัช  สุขสม
3. นายจิณณพัต  สุขสม
4. นางสาวณัฐมล  มานะเมธากิจ
5. นายธนกฤต  หนูชัยแก้ว
6. นายธนิธร  จันทร์เพ็ง
7. นายธีรภัทร์  นิยมรัตน์
8. นายพันฑกานต์  เมืองนิล
9. นายศรายุทธ  เชียงทองสุข
10. นางสาวสวรส  ทองจันทร์
 
1. นายกวินทัต  พรหมมาศ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  อินเอียด
2. นายชัยกร  ประกอบกิจ
3. นางสาวณัฐฌาริดา  ปันนวล
4. นายธีรวุฒิ  พาพิชัย
5. นายธีรศักดิ์  เฮ็งสวัสดิ์
6. นางสาวนรมน  แซ่ตั้ง
7. นางสาวปัญญารัตน์  คงแก้ว
8. นายพัฒนพงษ์  ใจซื่อ
9. นายวนนท์  ไชยรักษ์
10. นางสาวสุริวัสสา  เพชรพรหม
 
1. นางประภา  มีแสง
2. นางสาวนันทิยา  ผลทรัพย์
3. นางสาวชนานันท์  พูลสวัสดิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติกา  วัชรสินธุ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เฟรกคลิก
3. เด็กหญิงสมิตา  หล้าเก
 
1. นางนิภาพร  สุพรรณพงศ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนิสรา  กองเย็น
2. นางสาวพิกุลแก้ว  หอมทั่ว
 
1. นายมนัส  สายแก้ว
2. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกร  แทนโชติ
2. นางสาวธนาภรณ์  บุคะจำปา
3. นางสาวอัจจิตา  พัฒนาสาร
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
2. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จินดานิล
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ลิภา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุกแดง
4. เด็กชายมินทดา  มั่นยึดธรรม
5. เด็กหญิงยุพิน  ล้านพลแสน
6. เด็กหญิงเปรมกมล  บุญถาวร
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  พละศักดิ์
2. นางสาวพรชนก  ชาติรักษา
3. นายพุทธิพร  กุลบุตร
4. นางสาวภาวณี  ศรีแสง
5. นางสาววิลาวรรณ  บัวคง
6. นางสาวเสาวภา  เรืองศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายทรงธรรม  เพชรพรหม
2. นางสาวสุจินันท์  พิษครุฑ
3. นางสาวอัญชลีกร  พันทิม
 
1. นางลัดดา  ทองพบ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติภัค  ศรีจงกล
2. นางสาวภัทรศยา  ชัยมัดชิม
3. นางสาวภัศรา  ศรีเทพ
 
1. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลา  แซ่เจีย
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์เพ็ง
3. นางสาวธิดารัตน์  พรรณรังษี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  สมใจหมาย
2. นางสาวณัฐนิชา  นุ่นใฝ
3. นางสาวรมิตา  บัวมาก
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยพันธ์  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญทัน
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศรียาภัย
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิดา  รอดผล
2. นางสาวชนิกานต์  สมคะเน
3. นางสาวอิงฤดี  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี