สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะสมุย สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายฌานพล  ทิพวัน
2. เด็กชายนนทกาณ  มานะกุล
 
1. นางสาวพรรณศิริ  กรรมแต่ง
2. นางสาวผกามาส  ใหม่เอี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. นายณัฐพล  หมุดทอง
2. นางสาวทรรศพรรณ  จันทร์ทอง
3. นางสาวมัสฤณ  ชูจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จันทร์ผ่อง
2. นายอดิเทพ  เวชกะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  ใจกว้าง
2. เด็กชายวัชรพงศ์  กระสิน
 
1. นางสาวภาวิณี  แก้วกำเนิด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 1. นายปรินทร  แก้วเจริญ
 
1. นายกวินทัต  พรหมมาศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 4 1. นายศตวรรษ  เรืองจันทร์
2. นายอนุสรณ์  สุดคิด
 
1. นายมนัส  สายแก้ว
2. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายพันธิต  พิพัฒพันธ์
2. นายสุทิวัส  ข้อยี่แซ่
 
1. นางสาวสุมนา  ธนภาษ
2. นายมนัส  สายแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 4 1. นางสาวฐิติพร  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวสุภิญญา  สมคิดหมาย
3. นางสาวอรุชา  บุญภักดิ์ดี
 
1. นายปฐมพร  เรืองจันทร์
2. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน