สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรติมา  มีเดช
 
1. นางฐิติยา  ทองจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสงมี
 
1. นางฐิติยา  ทองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางลำเพย  สุวรรณทิพย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. นางสาวพลอย  อุ่นใจ
2. เด็กชายรัตนมงคล  คำลือ
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  คงจันทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 1. นางสาวกัลย์สุดา  โสมจันทร์
2. นางสาวพิรัญยา  ณ นคร
3. นางสาวมาธิตามาศ  นพสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  คงจันทร์