สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชุดา  แก้วคง
 
1. นางสาวอุษา  ทองแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงปริชาติ
2. เด็กชายชัยชนะ  ทองงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำเอียด
 
1. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ชัยโถ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กันเที่ยง
 
1. นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวศศิธร  ปานเพชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพงศ์  ทองพระ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชาวหวายสอ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  รอดภัย
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมนตรี  ตันสกุล
2. นายวีรยุทธ  สุขหนู
3. นางสาวอัจฉรา  สุขสุด
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง
2. นางอุษา  ทองแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายอธิพงศ์  นวลสุวรรณ
2. นายเอกราช  สุนทรพัฒนากุล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
2. นายวานิช  เรืองวงษ์