สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายกันยานี  ไกรเกตุ
 
1. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎาณัฐ  กุลเมฆา
 
1. นางสาวอรชุมา  กุลศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวจันทิมา  จัทร์แจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิชุดา  แก้วคง
 
1. นางสาวอุษา  ทองแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรญา  แสงอุไร
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศูภฤกษ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวดารณี  ช่วยสองเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภูนุช
2. เด็กชายธิติ  ชูเชิด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยเมือง
2. นางสาวอุษา  ทองแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.3 ทอง 5 1. นางสาวดวงใจ  ขนอม
2. นางสาวอรพิมพ์  อินทร์ปรางค์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยเมือง
2. นางสาวดารณี  ช่วยสองเมือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภชัย  รักษ์ช่วย
 
1. นางสาวสลักจิตร  ช่วยคง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชฎาพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจาริณีย์  ชูแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัสสร  ภู่กำเนิดมณี
2. เด็กหญิงสุนิษา  ตะบูนเพชร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะโร
 
1. นางสุทิตา  ช่วยสงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสิทธิพงค์  แก้วทองศร
 
1. นางสาวจิราพร  อักษรทิพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอุกฤษ  มาสา
 
1. นางจาริณีย์  ชูแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจันทิมา  นิคมเพชร
2. เด็กหญิงมินตรา  นุชแป้น
3. เด็กชายวุฒินิชญ์  แดงประเทศ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไกรวงค์
2. นางสาวอาภาภัค  ราชรักษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 5 1. นายก้องเกียรติ  พงศ์ประดิษฐ์ผล
2. นางสาวสุเนตตา  จันทร์น้อย
3. นางสาวอาภัสรา  อินทร์เมือง
 
1. นางสาวจิดาภา  อินทร์แก้ว
2. นายกฤตภาสณ์  เพชรช่วย
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงปริชาติ
2. เด็กชายชัยชนะ  ทองงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำเอียด
 
1. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 8 1. นางสาวรัตติกาล  เจริญธรรม
2. นางสาวสุชาวดี  วิชัยดิษฐ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีพรหม
 
1. นางสาวซันมา  เหร่าหมัด
2. นางสาววันดี  คงทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉัตรภู  อมรจรรยาพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  แซ่ผัวะ
3. เด็กชายเฉลิมพล  ช่วยรอด
 
1. นางพรศิริ  แซ่่ว่อง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญลักษณ์  โสภณ
2. นางสาวปิญธิดา  เพ็งสง
3. นางสาววนุสรา  คงนุ่น
 
1. นางสาวจิดาภา  อินทร์แก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 1. นางสาวสาธิตา  เกิดวัน
2. นางสาวสุธิตา  แก้วกาญจน์
3. นายอภิวัฒน์  คนไว
 
1. นางสาวซันมา  เหร่าหมัด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายชนสิษฎ์  มะโน
2. เด็กชายธิปก  เมธวลี
3. เด็กหญิงนพมาศ  ทองกลาง
4. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  แซ่ผัวะ
5. เด็กชายเกรียงไกร  ฤทธิ์เพชร
 
1. นางศิริพร  เกิดจันทร์
2. นายธีระพงศ์  ดำสัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวการะเกด  นาคพัฒน์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ฤทธิ์เพชร
3. เด็กชายกิตติยา  คงคาสุริยะฉาย
4. นางสาวธิติรัตน์  จันทร์หุ่น
5. นายนครินทร์  หาญสุวรรณ
6. นางสาวนภัสสร  ขาวเรือง
7. เด็กหญิงนุชจรี  วงกิจนิกร
8. นางสาวประภัสสร  สังข์คร
9. เด็กชายพนาพันธ์ุ  จันทร์รักษ์
10. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ไชยรัตน์
11. เด็กชายภัทรพล  บุญคง
12. เด็กชายศุภณัฐ  รังสิธน
13. เด็กหญิงสมราศรี  ช่วยภิบาล
14. เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์ประดิษฐ์
15. นางสาวอรพินท์  นาคปลอด
 
1. นางสาวเกศรานันท์  บุระชัด
2. นายสมบัติ  นาคแป้น
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวเกศรานันท์  บุระชัด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ชัยโถ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กันเที่ยง
 
1. นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แก่นดี
2. เด็กหญิงฑิมาพร  ลั่นซ้าย
3. เด็กหญิงณัธรดี  เอียดทอง
4. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ปานหนู
5. เด็กหญิงรัญชิดา  รัตนรักษ์
6. เด็กหญิงวนาภรณ์  เชาวพงศ์
7. เด็กหญิงวันทนา  อัปะมะเย
8. เด็กหญิงศศิมา  ช่วยสังข์
9. เด็กหญิงสุตาภัทร  สีโทน
10. เด็กหญิงสุนิตา  ทิพย์รวย
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ธราพร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวคำ
2. เด็กหญิงอเนศดา  เกิดมีบุญ
 
1. นายขจร  ขาวเผือก
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 1. นายธนายง  ขาวพิมล
2. นางสาวอรุณรัตน์   นันทโรจนาพร
 
1. นายขจร  ขาวเผือก
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์เมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายเฉลิมวงศ์  วิชัยดิษฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวเกศกนก  สุขโข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพคุณ  เพชรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก่อตะวัน  มะลิทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรภิรมย์  ประเสริฐอุ้ย
2. เด็กหญิงกฤษณา  แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงกิตติศักดิ์  คงหีต
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ประทุมวงค์
5. นายณัฐวุฒิ  แก้วดวง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขไสย
7. นางสาวปภาวรินทรฺ์  ฤทธิ์บรรเจิด
8. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ปิดแก้ว
9. เด็กหญิงรวิปรียา  กลับทับลัง
10. นายวงศ์ธวัช  แย้มเขียว
11. นายศรีรัตน์  ฉิมยินดี
12. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณรัตน์
13. เด็กหญิงศุภฤกษ์  เรืองศรี
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแป้น
15. นางสาวสุภาวี  อูฐปาน
16. เด็กหญิงอภิษฐา  คมสัน
17. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์แจ่ม
18. เด็กหญิงเพ็ญนิกา  เตี้ยพาณิช
19. เด็กหญิงเรณุการณ์  ทองเรือง
20. นางสาวเรวดี  หมื่นริน
21. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีแสง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  แสงลี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายปิยพงศ์  ทรงพระ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทาบุญ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวศศิธร  ปานเพชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพงศ์  ทองพระ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 7 1. นายภูมิพัฒน์  ไขยพันธุ์
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชาวหวายสอ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชาวหวายสอ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  รอดภัย
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทาบุญ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  สงศ์แก้ว
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรา  เหมาะประมาณ
2. เด็กชายฉัตรภู  อมรจรรยาพันธ์
3. นายชนะชัย  นาลเส็ง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประวัติ
5. เด็กชายธนากรณ์  ศรีใส
6. เด็กชายรังสรรค์  ยังฉิม
7. เด็กชายราชา  ไกรสยมพร
8. นายอธิพงศ์  หย้งแก้ว
9. เด็กชายอภิวัฒน์ชัย  สุทธินิยม
10. นายเฉลิมวงค์  วิชัยดิษฐ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
2. นางสาวศศิธร  ปานเพชร
3. นางสาวศศิธร  ปานเพชร
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยดิษฐ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิชัยดิษฐ
3. เด็กชายณัฐนิชา  เพชรชู
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ต้นเนียม
5. เด็กหญิงธีรตา  แซ่ผัวะ
6. เด็กหญิงพรทิพา  ระกำดวง
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทรงประเสริฐ
8. เด็กหญิงมิรันตี  บุญจริง
9. เด็กหญิงวนาภรณ์  เชาวพงศ์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  นิลเวช
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อิ้วลันตา
12. เด็กหญิงอรญา  เณรัญชล
13. เด็กหญิงอัญธิมา  แซ่อุ๋ย
14. เด็กหญิงเกศฤดี  ดำดง
 
1. นายอนุพงษื  สุวรรณจันทร์
2. นางสาวอุไรวรรณ   หะหมาน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 50.48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศุภมาส  แซ่ฮั่น
 
1. นายวณัฏฐพงศ์  แก้วมีศรี
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมนตรี  ตันสกุล
2. นายวีรยุทธ  สุขหนู
3. นางสาวอัจฉรา  สุขสุด
 
1. นางสาวจันทิมา  จันทร์แจ้ง
2. นางอุษา  ทองแก้ว
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์ปณต  ปิ่นนัย
2. นางสาวมัลลิกา  พงษ์รอด
3. นางสาวอาทิตยา  ฐานธรรม
 
1. นางสาวสุทิศา  ห่อเพ็ชร
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูริณัฐ  สดรุ่ง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พวงเดช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
2. นางสาวสายฝน  บุราคร
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นายกรวิชญ์  แซ่ยี้
2. นายอธิวัฒน์  จาดนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกีรติ  จำเพียร
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ยุ่งจิตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายอธิพงศ์  นวลสุวรรณ
2. นายเอกราช  สุนทรพัฒนากุล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุ่น
2. นายวานิช  เรืองวงษ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายนวพล  ผลพิกุล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายสุชาติ  ขันแข็ง
 
1. นายสมพงษ์  เพชรแก้ว
2. นายเจษฎาภรณ์  คนซื่อ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์กนก  ศรเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคพัฒน์
3. เด็กหญิงชลิตา  ทองเมือง
4. เด็กหญิงนฤมล  ถิ่นสันเทียะ
5. เด็กชายภูวนาท  มีสิทธิ์
6. เด็กหญิงสุนิสา  แป้นเพชร
 
1. นางสาวสายฝน  บุราคร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยอแสง
2. เด็กชายมนัสวิน  ทับทิมทอง
3. เด็กชายสุรชัย  สุเหร็น
 
1. นายอุทัย  ช่วยสกุล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะฉัตร  วิชัยดิษฐ
2. นายวรธน  ใจเปี่ยม
3. นางสาวศศิมา  ศรีชู
 
1. นางศิริพร  เกิดจันทร์
2. นางสาวสุวรรณี  แก้วสลำ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาระรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทัศนีย์
3. เด็กหญิงพรรภษา  ส่งประเสริฐ
 
1. นางสาวสายฝน  บุราคร