สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรัสพร  ชูมี
 
1. นางสาวภาริตา  พุฒนวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวกรองกาญจน์  สันขาว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.32 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลชนา  พรหมทวด
2. เด็กหญิงพรพิมล  นพคุณ
3. เด็กหญิงภัทรสยา  หมิกพิมล
4. เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยหีต
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมหมจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา  ทองปาน
 
1. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขสวัสดิ์
2. นายภากร  บุญตน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
2. นางสาวนิตยา  หมื่นแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพร  คงกลั่น
 
1. นางมัลลิกา  แก้วชลคราม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นายมงคล  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงนวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนเส้ง
3. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
4. เด็กหญิงพนิดา  ฃ่วยพยัคฑ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงแป้น
6. เด็กหญิงมัทวัน  แสงกลาง
7. เด็กหญิงลักษมี  ศรีนวลจันทร์
8. เด็กหญิงสุปัณฑิตา  ยิ่งสูง
9. เด็กหญิงอาริศา  นัสฐานุ
10. เด็กหญิงเกวลิน  มีใหม่
 
1. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีเผือก
2. นางสาวกัญญารัตน์  แกมกล้า
3. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง
4. นางสาวภัทวรินทร์  สวัสดี
5. นางสาววรรษมน  ผิวนิล
6. นางสาววัชรีวรรณ   ทองคลิ้ง
7. นางสาวสุภาวรรณ  บุญฤทธิ์
8. นางสาวอรวรรณ  รัตนทองดี
 
1. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
2. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศึกเสือ
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  จีนหีต
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายกตพล  บุญกาญจน์
2. นายเมธาวี  ยิ่งสูง
 
1. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ