สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวปลายฟ้า  เจ๊ะยะหลี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชูแก้ว
 
1. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  นวลวัฒน์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เกื้อสม
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  สุริยพรรณ
3. เด็กหญิงศันสนีย์  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิรานุวัฒน์  สังพุมริน
2. เด็กชายประกายสิทธิ์  แสนจารุสุจิต
 
1. นางณปภัทร  ส่งแสง
2. นายอนุจิตร  จันทศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายภูวเดช  รัตนาคร
2. เด็กหญิงหัทยา  เศวตเวช
 
1. นางผ่องเพ็ญ  แจ้งอักษร
2. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นางสาวทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 5 1. นายภูฃิฃย์  พรหมสิน
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลิ้มสกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นายภูฃิฃย์  พรหมสิน
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สานิกาล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นางสาวมณีรัตน์  ปานรินทร์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงนวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนเส้ง
3. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
4. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
5. เด็กหญิงพนิดา  ช่วยพยัคฑ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงแป้น
7. เด็กหญิงมัทวัน  แสงกลาง
8. เด็กหญิงลักษมี  ศรีนวลจันทร์
9. เด็กหญิงสุปัณฑิตา  ยิ่งสูง
 
1. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
2. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขาวมะลิ
3. เด็กชายวรพล  คงคล้าย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นวลเสน่ห์
2. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงลัญจกรณ์  นาคเล่ง
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  แซ่อุ่ย
 
1. นางพัชรินทร์  เลี่ยมแก้ว