สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกพร  สมศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พิมพ์บำรุง
3. นางสาวณัฐธิฌา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดาราสิชฌน์
 
1. นางวัชราภร  แก้วอุดม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  สีทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  วิชัยดิษฐ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพิชิต  มากแป้น
 
1. นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นายดนุพล  มีพัฒน์
 
1. นางสาวรัศมี  จันทร์นูน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายธีรภัทร  ไวว่อง
2. นางสาวนัฐยา  มาตขาว
 
1. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ
2. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเลอศักดิ์  ศรีปานนิล
 
1. นางมัลลิกา  แก้วชลคราม