สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรัสพร  ชูมี
 
1. นางสาวภาริตา  พุฒนวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอมรรัตน์  สายเบาะ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  กลิ่นม่วง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวปลายฟ้า  เจ๊ะยะหลี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชูแก้ว
 
1. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวกรองกาญจน์  สันขาว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  นวลวัฒน์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  แจมิตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  เกื้อสม
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  สุริยพรรณ
3. เด็กหญิงศันสนีย์  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกพร  สมศรี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พิมพ์บำรุง
3. นางสาวณัฐธิฌา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายนนท์ธวัช  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรีนุช  บุญจิตร์
 
1. นางสาวภาริตา  พุฒนวน
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวดาวรุ่ง  แก้วเกลี้ยง
2. นายภูชิชย์  พรหมสิน
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
2. นางสาวปิยรัตน์  พงศ์พิรุฬห์ชาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดาราสิชฌน์
 
1. นางวัชราภร  แก้วอุดม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  สีทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  วิชัยดิษฐ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพิชิต  มากแป้น
 
1. นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นายดนุพล  มีพัฒน์
 
1. นางสาวรัศมี  จันทร์นูน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิรานุวัฒน์  สังพุมริน
2. เด็กชายประกายสิทธิ์  แสนจารุสุจิต
 
1. นางณปภัทร  ส่งแสง
2. นายอนุจิตร  จันทศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.32 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลชนา  พรหมทวด
2. เด็กหญิงพรพิมล  นพคุณ
3. เด็กหญิงภัทรสยา  หมิกพิมล
4. เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยหีต
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมหมจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ใจชื่น
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  ใจชื่น
4. เด็กหญิงชณัญญา  เพ็งสุวรรณ
5. เด็กหญิงนัฐริกา  กาญจนสมบูรณ์
 
1. นายพรศักดิ์  ผกากรอง
2. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลุสตรี  ศรีคง
2. นางสาวธนพร  ว่องวรพงค์
3. นางสาววรรณิดา  เจ๊ะเต็ม
4. นางสาวสราวดี  เหลือแหล่
5. นางสาวเกศรา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
2. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา  ทองปาน
 
1. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายภูวเดช  รัตนาคร
2. เด็กหญิงหัทยา  เศวตเวช
 
1. นางผ่องเพ็ญ  แจ้งอักษร
2. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขสวัสดิ์
2. นายภากร  บุญตน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สามเคี้ยม
2. นางสาวนิตยา  หมื่นแก้ว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนานุพงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชะลาสี
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดอุดม
4. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนแก้ว
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์เจริญรัตน์
7. เด็กหญิงธีร์ญาดา  ปลอดจินดา
8. เด็กหญิงประกายพร  ดวงจิต
9. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สันขาว
10. เด็กหญิงพกาวรรณ  ชิณศรี
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เหล่าสาย
12. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ราชคต
13. เด็กหญิงศดานันท์  คงวิจิตร
14. เด็กหญิงสาริน  จินดามณี
15. เด็กหญิงหัทยา  เศวตเวช
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  หมานพัฒน์
3. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ
4. นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงนฤพร  แก้วคูณ
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นายธีรภัทร  ไวว่อง
2. นางสาวนัฐยา  มาตขาว
 
1. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ
2. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเลอศักดิ์  ศรีปานนิล
 
1. นางมัลลิกา  แก้วชลคราม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพร  คงกลั่น
 
1. นางมัลลิกา  แก้วชลคราม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวโรดม  กาญจันบุตร
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นายมงคล  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชูศรี
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นางสาวทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวโรดม  กาญจันบุตร
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 5 1. นายภูฃิฃย์  พรหมสิน
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ลิ้มสกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรมณี
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกันต์ศักดิ์  ชูศักดิ์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นายภูฃิฃย์  พรหมสิน
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเบญ่าอันเนล  อะคีโน
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรมณี
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ชูศักดิ์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สานิกาล
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นางสาวมณีรัตน์  ปานรินทร์
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจรัสพร  ฃูมี
2. นางสาวชลชิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายชลภัทร  ทองเรือง
4. นายธนากร  พรหมรักษา
5. นางสาวธัญญาภรณ์  คงภูชงค์
6. นายปฏิภาณ  ฉวีภักดิ์
7. นางสาววันวิสาข์  เพชรกุ้ง
8. นายวีระภัทร  สอนทอง
9. เด็กชายศุภชัย  เพชรสุวรรณ
10. นางสาวสุปรียา  คงคล้าย
 
1. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงนวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนเส้ง
3. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
4. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
5. เด็กหญิงพนิดา  ช่วยพยัคฑ์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงแป้น
7. เด็กหญิงมัทวัน  แสงกลาง
8. เด็กหญิงลักษมี  ศรีนวลจันทร์
9. เด็กหญิงสุปัณฑิตา  ยิ่งสูง
 
1. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
2. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  มีเผือก
2. นางสาวจริยา  พรหมริด
3. นางสาวจันทิมา  ดืษฐ์อาย
4. นางสาวณัฐธิชา   ปานแก้ว
5. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง
6. นางสาววัชรีวรรณ  ทองคลิ้ง
7. นางสาวสุพัตรา  สิตังนันท์
8. นางสาวอมรรัตน์  สายเบาะ
 
1. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
2. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงนวล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนเส้ง
3. เด็กหญิงนุสรา  ดำทรัพย์
4. เด็กหญิงพนิดา  ฃ่วยพยัคฑ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงแป้น
6. เด็กหญิงมัทวัน  แสงกลาง
7. เด็กหญิงลักษมี  ศรีนวลจันทร์
8. เด็กหญิงสุปัณฑิตา  ยิ่งสูง
9. เด็กหญิงอาริศา  นัสฐานุ
10. เด็กหญิงเกวลิน  มีใหม่
 
1. นางสาวกัญญาภัค   ภวภูตานนท์
2. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีเผือก
2. นางสาวกัญญารัตน์  แกมกล้า
3. นางสาวนิตยา  ศรีเมือง
4. นางสาวภัทวรินทร์  สวัสดี
5. นางสาววรรษมน  ผิวนิล
6. นางสาววัชรีวรรณ   ทองคลิ้ง
7. นางสาวสุภาวรรณ  บุญฤทธิ์
8. นางสาวอรวรรณ  รัตนทองดี
 
1. นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์
2. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศึกเสือ
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  จีนหีต
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุสุมา  ชนะสุข
2. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญฤกษ์
3. นางสาวณัฐพร  จีนหีต
4. นางสาวดวงกมล  ลิ้มสกุล
5. นายมงคล  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  หมานพัฒน์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขาวมะลิ
3. เด็กชายวรพล  คงคล้าย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นวลเสน่ห์
2. นางสนธยา  ทองท่าฉาง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมอินทร์
2. นางสาวเกศินี  นาคเพชร
3. นางสาวเทพสุดา  เมืองผุด
 
1. นางสุภาภรณ์  เชื่อมกระโทก
2. นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  รุ่งแดง
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  หนูขุนนาง
 
1. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคามินทร์  จรืงจืต
2. นายอภิวุฒิ  อนันตมาศ
 
1. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงลัญจกรณ์  นาคเล่ง
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  แซ่อุ่ย
 
1. นางพัชรินทร์  เลี่ยมแก้ว
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายกตพล  บุญกาญจน์
2. นายเมธาวี  ยิ่งสูง
 
1. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไทรงาม
2. เด็กหญิงภัทริกา  พัฒน์เลื่อน
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  หลิมสุวรรณ
 
1. นางสุกิจจา  วิเชียรวัฒนา
2. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรองกาญจน์  สัญขาว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ปลอดชุ่ม
3. นางสาวเกศินี  สุขใส
 
1. นายทวิช  หงษ์บิน
2. นางพัชรินทร์  เลื่อมแก้ว