รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพุทธภรณ์  นามบุญตา
 
1. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวพรพิมล  แก้วอำไพ
 
1. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองโชติ
 
1. นางสาวภารตี  โพธิ์ราม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวคริสฐิญา  พลสังข์
 
1. นางคนองนิจ  มากขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สิขิวัฒน์
 
1. นางสาวเกศิณี  แก้ววัดปริง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนิภากร  กรายแก้ว
 
1. นางสาววรารัตน์  เมืองแมน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายสรวิทย์  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ธรรมเรียง
 
1. นางกนกวรรณ  จันทภาโส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วีแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นศวิตา  ทองสลัก
3. เด็กชายไกรวิชญ์  มัฏฐารักษ์
 
1. นางสุรีย์พร  ยุติธรรม
2. นางสาวปิตินันท์  น้อมเกตุ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวผูกขวัญ  ทองรักษ์
2. นายพงศกร  ชูสุวรรณ
3. นางสาวมนจินาถ  โกละกะ
 
1. นางสาวธีระนุช  ทีปะปาล
2. นางสาวเฉลิมวงศ์  กลับคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เดชรักษา
 
1. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
2. นางสาวพรรณทิพา  เชิงสมอ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวศินันทิญา  ศรีฟ้า
2. นางสาวไอลดา  บุญมณีประเสริฐ
 
1. นางจิราพร  คงเพชร
2. นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายนนท์  นัครา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายเสรี  วนานิยกุล
 
1. นางวนิดา  คงอุดหนุน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงฉันชนก  สุขกลับ
3. เด็กหญิงอารยา  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
2. นางเกศรารัตน์  ไม้ทองงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรนรา
2. นางสาวณัฐกมล  มากทองน้อย
3. นางสาวสุวนันท์  มาทอง
 
1. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์
2. นางอารมย์  เทพเกื้อ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจห้าว
2. เด็กหญิงนิรมล  กูลแอ
3. เด็กหญิงโชติกา  ขุนทอง
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณสาม
2. นางสาวอรวรรณ  มากสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวชวิศา  พูลสินธุ์
2. นางสาวดลยา  บุญสิน
3. นางสาวพรชิตา  ขวัญเกลื่อน
 
1. นางวนิดา  คงอุดหนุน
2. นางสาวสุธาทิพย์  พาหนะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  หนูบำรุง
2. เด็กหญิงพวงเพ็ชร์  โสมล
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นายพิชิต  ทองนุ้ย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. นางสาวณัฏฐิกา  สุระดีน
2. นายสหพงศ์  แสงจันทร์
 
1. นางลดาวัลย์  บัวนาค
2. นางสาวชาลินี  จันช่วย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายศุภกิตต์  ลิมสกุล
 
1. นางสุนีย์  เวชพราหมณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายภาคภูมิ  นุ่นทอง
 
1. นางอธิตา  มีสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  ชัยชนะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เดชเสน่ห์
3. เด็กชายศรัณย์  มุกดาพิทักษ์
 
1. นางวนัสนันท์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกานติมน  ขวัญช่วย
2. นายพัทธพล  เลอกิจกุล
3. นางสาวอรอนงค์  ละม้าย
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายจักษฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงศรี
3. เด็กชายวีรภัทร  พรศิวะกุล
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฉัตรชนก  คล้ายตะพง
2. นายปฐมพงษ์  เมืองทอง
3. นางสาวหนึ่งธิดา  ขวัญดี
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชื่นวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนสิงห์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญกำเนิด
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  กุลกระโทก
2. นายนฤเบศร์   จรเดช
3. นางสาววรินทร  แซ่ว่อง
 
1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี
2. นางวิจิตรา  จินตนพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกรกช  เกิดอุดม
2. เด็กหญิงคณิศร  สิทธิสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนวพร  ชูมี
 
1. นางนุจรี  มณีจันทร์
2. นางสินีนาถ  งามสง่า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  คำเงิน
2. นายณัฐวุฒิ  สำลี
3. นายธราเทพ  บุญแสวง
 
1. นางสาววรางคณา  หวานจิตต์
2. นางสาวระวิวรรณ  ทิพย์พันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ตันสูงเนิน
2. เด็กชายธนชัย  เพ็งสกุล
 
1. นายสะอารอนิง  ดาโอะ
2. นายกิตติพงษ์  อ่อนคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  คมกล้า
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีเพชรประภา
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนพัฒน์  วิชัยดิษฐ
2. เด็กชายธนวัฒน์  หมายแร่
 
1. นายยงยุทธ์  จารุรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายวรวิทย์  ตรีสงค์
2. เด็กชายศตพรรษ  แก้วสม
 
1. นายครรชิต  แป้นหมึก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายจิรภัทร  ไกรนรา
2. นายชัยยุทธิ์  วิชัยดิษฐ
3. นายสุภัทรชัย  รัตนวุฒิ
 
1. นายบัญชา  เกษม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐลดา  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงจันธิดา  นวลฤกษ์
3. เด็กหญิงธัญวีร์  แก้วโรย
4. เด็กหญิงปิ่นฤดี  เรืองทองฉิม
5. เด็กหญิงลลิตา  ศรีหล้า
 
1. นางประภา  ศรีทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนฤมล  ปะหนะ
2. นางสาวปานชีวา  ทองจันทร์
3. นางสาววราภรณ์  เพชรนาค
4. นางสาววิลาสินี  ละม้าย
5. นางสาวอรวรรณ  คงแย้ม
 
1. นางทฤษฎี  ปลอดจินดา
2. นายธีรภัทร  วรรณทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกฤติยากร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อสกุล
3. เด็กหญิงชนินันท์  จันทร์ณรงค์
4. เด็กหญิงปิ่นรดา  กิ่งโพธิ์ตัน
5. เด็กหญิงพัชยา  ขำแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปัญจรัตน์  ฉิมทับ
2. นางสาวรพิดา  จารุจารีต
3. นางสาววริศรา  สอนขำ
4. นางสาววิภากรณ์  เหล็กกล้า
5. นางสาวเพชรรัตน์  เพชรสถิตย์
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวญาดา  แก้วสีขาว
2. นายวรวิทย์  บุญทัน
3. นางสาวสุภิญญา  ศรีวิลัย
4. นายอมรพล  เรืองจันทร์
5. นายอัครพงศ์  ไขศิลป์
 
1. นายอรรถพล  พลวัฒน์
2. นายสัญชัย  พิกุลงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจิตมณี  พัฒน์แป้น
2. นางสาววันทนีย์  มีวงศ์
3. นางสาววิรัญญา  วงศ์ปาน
4. นางสาวสุทธิดา  สนธิคุณ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวจันทณา  นวลแก้ว
2. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเดช
2. นางสาวกานติมา  เมฆอนันต์
3. นายจักรกฤษณ์  ศรีนวล
4. นางสาวจุฑาพร  แป้นเพชร
5. นายณัฐวัตร  โอชุม
6. นางสาวธนภรณ์  ทวิชสังข์
7. นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์
8. นายบดินทร์  จันทร
9. นางสาวปิยธิดา  หนูแป้น
10. นายพรเทพ  จันทร์ดำ
11. นายพิพัฒน์พงศ์  ชัยกุล
12. นายวรพล  บุตรฉุย
13. นางสาววรินทร  วัฒนธรรม
14. นายวิษณุ  สมาน
15. นางสาวสวิตตา  สุทธินุ่น
16. นางสาวสุชานันท์  เบ้าไธสง
17. นางสาวอทิตยา  สุทธิช่วย
18. นายอภิสิทธิ์  อยู่ดี
19. นายเนติพงษ์  เมืองอินทร์
20. นางสาวโสภิตา  มานะรุ่งเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  เสวกวัง
2. นางสาวรัตน์ชนก  นิลอนันต์
3. นางสาวนิภาวรรณ  เทพีรัตน์
4. นายสัญญา  บัวขาว
5. นายบุนยธร  สุนทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทองไสย
2. นายคณิสร  ทิพย์บรรพต
3. นางสาวจุฑารัตน์  เรืองรัตนพงศ์
4. นางสาวทิตยา  รักหวาน
5. นายธนกฤต  พัฒนเดช
6. นางสาวนภัสวรรณ   ดีแก้ว
7. นายนราวิชญ์  ชูส่งแสง
8. นางสาวนุชยา  สุทธิรักษ์
9. นางสาวนุตประวีณ์  ย่องบุตร
10. นางสาวพนิตพร  ปานอินทร์
11. นางสาวพิชญ์นาถ  ช่วยดำ
12. นางสาวพิมพ์วรา  สถิตย์กุลสิริ
13. นายพีรวิชญ์  สมสนุก
14. นางสาวภัทราวดี  รัตนยุทธิ์
15. นายรุจดนัย  สินอุดม
16. นางสาววศินี  ช่วยพินิจ
17. นางสาวศิริกานต์  ทองนา
18. นายสิรวิชญ์  เอกประยูร
19. นางสาวอรนิชา  เพชรเมืองใหญ่
20. นางสาวเกวดี  ขุนทองจันทร์
 
1. นายรัฐพร  ชูพิชัย
2. นางสาวนิภาพร  แก้วพิชัย
3. นางชาครีย์พัฒน์  ศักรางกูร
4. นายจักรพงษ์  โชครักษ์
5. นายเรวัต  ธีระชัยวรกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  บุญปล้อง
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวอัคราวดี  เรืองโรจน์
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภสร  มณีรัตน์
2. นายอังกิณัญญ์  เป็ดสุวรรณ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
2. นางนัยณา  คูทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวนฤภร  บุญชู
2. นายสวัสดิ์  แผ่นเบื้อง
 
1. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข
2. นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญณภัทร  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงจิราภา  อุปลา
4. เด็กหญิงญาดา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงตุลยมณี  วิจิตรนภากุล
6. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อนุกูล
7. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
8. เด็กหญิงรตา  ไชยโย
9. เด็กหญิงสุธิมนต์  มีพัฒน์
10. เด็กหญิงเปมิกา  ขุนปราบ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  พุทไธสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  จอมนุ้ยกุล
3. เด็กหญิงญาดา  แก้วสิขาว
4. เด็กหญิงธีมาพร  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงบุษบา  สุขสนิท
6. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ทองเผือก
7. เด็กหญิงพนิชา  แก้วสิน
8. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์ใต้
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนทอง
10. เด็กชายวรโชติ  ศรีมา
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญสิทธิ์
12. เด็กหญิงอรนลิน  ฮัดไข่
13. เด็กหญิงอลิชา  กาบบัวลอย
14. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วิเชียรบุตร
15. เด็กหญิงเทวรีย์  เดชพิชัย
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
2. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ
3. นายมะยาดี  ดาบู
4. นายสมมาศ  กลิ่นถือศีล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พุ่มประดับ
2. เด็กชายธนธรณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นายพงศ์ภรณ์  หงษ์ทอง
2. นางสาววรรณวิมล  ชัยภาคภูมิ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนกร  ชูนุ้ย
2. นายอภิสิทธิ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  สุขนาวา
2. นายอรรถวิช  สุวรรณโชติ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนกฤต  พรวุฒิกูล
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธนันท์ชัย  ทองหนูนุ้ย
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงจุติพร  พิกุลทอง
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายวนัส  ไกรสิทธิ์
 
1. นายวรวิทย์  ธดากุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  สิงห์ปลอด
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  ประสิทธิศุภผล
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  หาคำ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นางสาวรจนา  อินทร์ปลอด
 
1. นายอุดม  พุ่มมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงนภมัย  นินรัตน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมโคกกรวด
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงคันธรส  ทวดสิญจน์
 
1. นายเสรี  ชูศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐธัญ  ชัยกิมานนท์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายจักรี  พรหมเมฆ
2. เด็กชายณัฐภัทร  วัชราภรณ์
3. เด็กชายวีระวัฒน์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายนภัส  เคร็ตซ์ชมาร์
2. นายนิติธร  หนูกลิ่น
3. นายภวัต  ปุณปภาสิริ
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายดัสกร  อินทะสร้อย
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายภาคภูมิ  พัฒนเชียร
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายสมบัติ  เฉงปี่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายดัสกร  อินทะสร้อย
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
 
1. นายสมบัติ  เฉงปี่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายชัยวัฒน์  ท่ากั่ว
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ศรีรัตนกุล
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. นายกรรณชัย  วงผดุง
 
1. นายวิทวัส  สุวรรณรัตน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงนฤภัทร  พลเพชร
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงณัฏชนัน  เกษธำรง
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
 
1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
4. นางสาวบุษกร  นิ่มนวล
5. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนจินดา
6. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
7. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
8. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
9. เด็กหญิงเจศสมาวรรณ์  นุชเกิด
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
2. นายพิชัย  บุญชูประภา
3. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกุลกนิษฐ์  แข่งขัน
2. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช
5. เด็กชายดัสกร  อินทะสร้อย
6. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
7. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนจินดา
8. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
9. นางสาวอธินีย์  สอดศรี
10. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
11. เด็กชายอภิรัตษ์  เรืองหอม
12. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
13. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
14. เด็กหญิงเจศสมาวรรณ์  นุชเกิด
15. นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
3. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์
4. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
2. เด็กชายดัสกร  อินทะสร้อย
3. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
4. นางสาวบุษกร  นิ่มนวล
5. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
6. นายสรณภูมิ  อิ่มสุดใจ
7. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
8. นายอรรถวิทย์  ค้างคีรี
9. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
10. เด็กหญิงเจศสมาวรรณ์  นุชเกิด
11. นางสาวแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง
3. นางยุพยง  ใจกว้าง
4. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายก้องเกียรติ  คำมา
2. นางสาวขนิษฐา  หมวกทอง
3. นายคทาวุธ  พัดนวน
4. นางสาวชฏามาศ  หมวกทอง
5. นายธรรมกฤษ  แพรกุล
6. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
7. นายนัฐพงศ์  คงประพันธ์
8. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
9. นายปฏิญาณ  ตรีสิริเกษม
10. นางสาวพัชภรณ์  เทือกทิพย์
11. เด็กชายพัชร  ดวงใหญ่
12. เด็กชายภูริพัฒน์  ผลเจริญ
13. นางสาวศตพร  โสภณ
14. เด็กหญิงสมาภช  ไชยพงศ์
15. เด็กชายสิทธิกร  หมวกทอง
16. เด็กหญิงสุทธิษา  ทิมนุ่ม
17. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
18. นายอภิสิทธฺ์  พัฒนประดิษฐ์
19. นายอภิเดช  พระเนีย
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงนันทวดี  ตรีเล็ก
3. นายปูรณ์  ราชพิบูลย์
4. นายพีรณัฐ  กิ่งทอง
5. เด็กหญิงมนัสพร   เพชรา
6. เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยสกุล
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายธีรพัฒน์   กายทอง
2. นายธีรภัทร   เจริญรักษ์
3. นางสาวพีรญา   ซ้ายอ่อน
4. นายศตวรรษ   ขวัญแก้ว
5. นายศิวกร   รักสองหมื่น
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายกายสิทธิ์  ทองดีเพ็ง
2. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
3. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
5. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
6. นางสาวชลธิชา  ปานวัน
7. นางสาวณัฐกานต์  กาญจนรังษี
8. นางสาวณัฐธิดา  กาญจนรังษี
9. นางสาวตรีรดา  สิงห์คาร
10. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
11. นายธนธัต  มณีนูญ
12. นายนพฤทธิ์  ศิริยงค์
13. นายนรภัทร  ลาภชูรัต
14. นางสาวนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
15. นายบดินทร์  ยี่หวา
16. นายพงศกร  ศรีระบาย
17. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
18. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
19. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
20. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
21. นายภัคพล  หริมพันโชติ
22. นายภาณุสรณ์  สาริขา
23. นายภูผา  กะตากูล
24. นายมลธวัช  มาศหนู
25. นางสาวมัลลิกา  สว่างอัมพร
26. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
27. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
28. เด็กหญิงวิลาสินี  พาลเสือ
29. นางสาววิลาสินี  ไหมด้วง
30. นายศาตพิชญ์  รำไพ
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
32. นายอดุลวิทย์  กายแก้ว
33. นายอธิวัฒน์  ชูพยัคฆ์
34. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
35. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
36. นายอรุชา  ริกานนท์
37. นายอันดามัน  พลไทสงค์
38. นายอัษฎาวุธ  เชาวลิต
39. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
40. นางสาวอินทิรา  อินวารี
 
1. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
2. นายรพีพัฒน์  คงคำ
3. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
4. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นายจีรพีร์  มีสม
6. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวชณัฐดา  ต้นพุ่ม
2. นางสาวชนัดดา  ชุมผอม
3. นางสาวชนากานต์  นาคมาก
4. นายชาคริต  หงษ์ ศรีทอง
5. นางสาวชุติกาจญ์  ช่วยสังข์
6. นางสาวณัฎฐิกานต์  ชูประเสริฐ
7. นายณัฐนนท์  อินทสุวรรณ
8. นางสาวณัฐริกา  ทองตะกุก
9. เด็กหญิงนพมาศ  พรหมพันธ์
10. นายนันทพัฒน์  นพคุณ
11. นางสาวนันทิกานต์  ทวิสังข์
12. นายนิรุช  ยศธะเสน
13. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  พันหล่อมโส
15. นายภีรวัฒน์  ทับทอง
16. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
17. เด็กหญิงมัทนวดี  ม่วงพานิช
18. นางสาวลินลณี  บุญชุม
19. นายวรสรณ์  วิชัยดิษฐ์
20. เด็กหญิงวิสสุตา  หัสดิน
21. นางสาวศกลวรรณ  สามเพชรเจริญ
22. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ธิพิมภา
23. นางสาวศิริรัตน์  ลำเจียกทอง
24. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญแทน
25. นายสนธยา  เพรชทอง
26. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
27. นายสหรัฐ  มัจฉากล่ำ
28. นางสาวสุพัตตรา  ไกรทอง
29. เด็กชายอนุชิต  แก้วคง
30. นางสาวอนุสรา  ยวนยี
31. นางสาวอรวี  แก้วกัญญาติ
32. เด็กหญิงอรษา  เจริญแพทย์
33. นางสาวอารีลักษณ์  ทรัพย์โภคา
34. เด็กหญิงเบณจมาศ  สมตน
35. นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมเกิด
36. นางสาวแคทรียา  กองกุล
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ
3. นายภูวนัตถ์  ศิริคชพันธู์
4. นายชนินทร์  เจริญสุข
5. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
6. นางสาวจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
7. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
8. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วเรือง
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นายสิทธิศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวนันทิยา  ผลทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญเสริมสุข
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายวรโชติ  ศรีมา
 
1. นายพิชัย  บุญชูประภา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายธรรมชาติ  โยธากุล
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหลืองอ่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายธีราวัฒน์  วัฒนเชื้อ
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทาบุญ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นางสาวปนัดดา  สงศ์แก้ว
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริโชติ
2. เด็กหญิงชนากานต์  กปิตภัย
3. นายชัชนันท์  พยัฆฤทธิ์
4. นางสาวนัทธมน  เพ็งจุล
5. นางสาวพิมพ์พร  สมิตานนท์
6. นางสาวรุ่งขวัญ  พันธ์ปุบผา
7. นางสาวศิริโสภา  ไพจิตร
8. เด็กชายสิทธิรัตน์  เลิศวัฒนาสกุล
9. นางสาวเกวลิน  สมเพชร
 
1. นายก่อกิจ  โกวิทกุล
2. นายสุรชัย  ยวงทอง
3. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกมลวรรณ  ม่วงเทพรส
2. นายกฤษดา  พนาลี
3. นายกาจบัณฑิต  แสงหอย
4. นางสาวจรรยาพร  คงทรัพย์
5. นางสาวจารุมนต์  เกิดพิพัฒน์
6. นางสาวจินดารัตน์  หวังสุข
7. นายจิรายุธ  ขวัญซ้าย
8. นางสาวจุฑารัตน์  ดำประสงค์
9. นางสาวชนินาถ  หนูฤกษ์
10. นางสาวชุตินันท์  ชื่นชม
11. นายธนศักดิ์  ศึกเสือ
12. นายนัทธพงศ์  วงศ์วานิช
13. นายนิธิกร  ศรีชาย
14. นางสาวปพิชญา  วงแหวน
15. นางสาวปวีณา  เขียวเสน
16. นางสาวพลอยไพลิน  ภัติศิริ
17. นายพศิน  ทองเนื้องาม
18. นายพิจิก  วชิรัตน์
19. นายพิทยาทร  องค์แช่ม
20. นายพีรดล  ชลขนาน
21. นายรัชชานนท์  ตันติยวุฒิ
22. นายรัชชานนท์  เศษมา
23. นางสาววนิชา  ลักษณะชู
24. นายวรายุ  แสงสว่าง
25. นายศรพิทักษ์  สุขเจริญ
26. นายศราวุฒิ  โสมติด
27. นางสาวสัจจพร  คำประเสริฐ
28. นางสาวสินีนาถ  แก้วโรย
29. นางสาวอมรรัตน์  หนูทิม
30. นางสาวอมราพร  เพ็งเบญ
31. นางสาวอัญมณี  สุบรรณ์
32. นายเกียรติภูมิ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายสุทิพัฒน์  ปานแก้ว
2. นางสาวอารยา  แก้วทองสอน
3. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  วาสิน
2. เด็กชายฐนกร  ผ่องสำราญ
3. เด็กหญิงพาขวัญ  อินทะสร้อย
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิวายะวิโรจน์
5. เด็กชายวรายุทธ  พรหมทอง
6. เด็กหญิงวารุณี  ศรีรักษา
7. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรพรหม
8. เด็กชายอธิวัฒน์  คำแพงศรี
9. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมดนตรี
10. เด็กหญิงอรษา   ศิลปกุล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
2. นางสาวธิติมา  เดชภักดี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายกัลยรัตน์  มนัสสา
2. นางสาวจุฬารัตน์  สิทธิศักดิ์
3. นายปวริศ  พูลทรัพย์
4. นายพงศกร  จันตุ
5. นางสาวพรรวี  ทวยเจริญ
6. นางสาวพรวิลัย  ขำแผลง
7. นายภูวดล  พนมใหญ่
8. นายอภิสิทธิ์  เพ็ชรแก้ว
9. นายอลงกรณ์  รักบุญช่วย
10. นางสาวอัมรา  ซิงค์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
2. นางสาวธิติมา  เดชภักดี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินราช
5. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
6. เด็กหญิงภัทรธิรา  นวลละออง
7. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
8. เด็กหญิงเกวลิน  คเรสตรี
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
2. นางสาวนงรัตน์  ขวัญดี
3. นางสาวปวริศา  อินทร์เกื้อ
4. นางสาวปัทนาถ  ทองสุวรรณ
5. นางสาวศศิกานต์  ทองประพันธุ์
6. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้องาม
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ละอองสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินราช
5. เด็กหญิงพรรษา  คามบุศย์
6. เด็กหญิงภัทรธิรา    นวลละออง
7. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
8. เด็กหญิงเกวลิน   คเรสตรี
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
3. นางปรีดาภรณ์  แดงหวาน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  มนัสสา
2. นางสาวจริยา  พลจางวาง
3. นางสาวชลธิฌา  สุขสนิท
4. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ
5. นางสาวพรรวี  ทวยเจริญ
6. นางสาวพรวิลัย  ขำแผลง
7. นางสาวอัมรา  ซิงค์
8. นางสาวอุรชา  ชนะพล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทองศร
2. เด็กหญิงจีรภัทร  กาญจนเสถียร
3. เด็กหญิงชลดา  อินสระ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงหนุ้ย
5. เด็กชายนันท์วัฒน์   ขันสุข
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่องราศรี
7. เด็กหญิงพรพิกา  โรงวิชา
8. เด็กชายฤทธิเดช  นามบุตร
9. เด็กหญิงศรุตยา  โชติพรม
10. เด็กหญิงสกาวเดือน  อุทุมพร
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุ่นกุล
12. เด็กหญิงสุนิษา  อุทุมพร
13. เด็กชายสุรสิทธิ์  สังข์กุล
14. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  อ่อนน้อม
15. เด็กชายอดิเทพ  ชุมแก้ว
16. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ้มเท่ง
 
1. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
2. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
3. นายสุพจน์  แน่นแผ่น
4. นายเอกลักษณ์  แซ่ด่าน
5. นางสาวรจนีย์  ศิลป์ชัย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายกฤษิกร  ภู่กาญจนเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมแสง
3. นางสาวชนิดา  สมสุข
4. นางสาวธิดา  แซ่ฉิ้น
5. นางสาวปานชีวา  ทองจันทร์
6. นางสาวพิชญา  ไชดิษฐ์
7. นางสาวภัฎชฎาพร  มีเดช
8. นางสาวสิรินยา  เนียมมูสิก
9. นางสาวสิริรักษ์  เสียงหวาน
10. นางสาวสุวนันท์  ทรัพย์มัน
11. นางสาวเสาวนี  สุกรี
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางจรัญญา  สอนขำ
3. นางสาวยลลดา  เฟื่องเกษม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายธนาดร  แข็งขัน
2. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
3. นายสิทธินนท์  วิโรจน์โภคา
4. นายเจตสฎา  เพชรทอง
 
1. นายสุทัศ  สังเมียน
2. นางสาวพรสุดา  ศรีประดิษฐ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธาดา  ชูแสง
2. นายปราชญา  บุญศิริ
 
1. นางปรางค์ทิพย์  อรัญไสว
2. นางสาวศิริรัตน์  ภูเขาทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงปุณณภา  กัณฑมณี
 
1. นางกุ้ยเฟิน  แซโว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวนิสานาถ  ปลอดสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  จินตบุตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวโศรดา  คงคำ
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายภูรินท์  จินตุลา
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวชลธิฌา  บุบผาวาส
 
1. นางสาวผกามาศ  เฟื่องฟู
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  อภินันท์กุล
 
1. นางกุ้ยเฟิน  แซโว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปุณยวีร์  สายแก้ว
 
1. นางฐิติรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวทิพยรัตน์  วิเชียรวัฒนา
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายสาริศ  ชีวยะพันธ์
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปิ่นมนัส  มนต์เกลี้ยง
2. นางสาวพัณณิตา  สาเรช
3. นายภูวิศ  คุ้มภัย
4. นางสาวมุขสุดา  ราชสุวรรณ
5. นางสาวสุชีรา  บวรวัชราพันธ์
 
1. นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง
2. MissGao  Piaopiao
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวจุฑามาศ  นุ่มสารี
2. นายภูมิชัย  วามะศิริ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สงเคราะห์
4. นางสาวอัญชิสา  ศรีมาลา
5. นางสาวอาทิตยา  บุญศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
2. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายชาญสวัสดิ์  อินบุญณะ
2. นายณฐรัตน์  เจริญจิตต์
3. นายต้นศักดิ์   เบญจพรกุลนิจ
4. นายนนทวัฒน์  ศรีชะฎา
5. นายสัณฐิติ  อักขราภรณ์
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
2. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวนภัคพิรีย์  โชติธรรมรส
2. นางสาวอิสราภรณ์  จินาสุ่น
 
1. นางฐิติรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวพาขวัญ  สังข์เมฆ
2. นางสาวภคมน  จิระภิญโญ
 
1. นางสาวกัลยา  ออมสิน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวณิชารีย์  รัตนกิจ
2. นายพีรพัฒน์  ใจปลื้ม
 
1. นายวราพจน์  ดุริยานนท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชาคริต  เพชรแก้ว
2. เด็กชายทิฐิพล  วรรณดี
3. เด็กชายธนบดี  เมืองแทน
4. เด็กชายรัชชานนท์  พงศ์พรพรหม
5. เด็กชายสิรภพ  ฉิมยินดี
6. เด็กชายอธิเดช  ประทานทรง
7. เด็กชายอนุภาส  บัวนุ้ย
8. เด็กชายอลงกรณ์  อิสรโชติ
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกิตตน์อรรจ  วัฒนาวีรชัย
2. นางสาวขัตติยา  พรหมสุวรรณ
3. นายชยุตม์  ชีววิริยะนนท์
4. นายปรากฏการณ์  โชคคณาพิทักษ์
5. นายปุณ  เจียมสวัสดิ์
6. นายพงศกร  รักษ์จิตต์
7. นางสาวพรสวรรค์  สุขสุวรรณ
8. นางสาวมนัสชนก  วรสุนทรารมณ์
9. นางสาววริศรา   จันทรา
10. นางสาวสิรภัทร   วีรดิษฐกิจ
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรรุ่ง
2. เด็กชายดุลยเดช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหล็กเพชร
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกมลวรรณ์  ธรรมรัตน์ฒิกุล
2. นายจตุพล  เยี่ยมยนต์
3. นางสาวพรรณกร  เสวกวรรณ
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ทวี
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ศักดิ์อำนวย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขคุ้ม
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวชนกกมล  ชูขำ
2. นางสาวณัฐกุล  สุทธิธรรม
3. นายอุดมศักดิ์  ผลกล่ำ
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายภูวิศ  สมศักดิ์
2. เด็กชายสิปปกร  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวลลิตา   หงษ์ทอง
2. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายชยพล  ดำมณี
2. เด็กชายพงศพัศ  คงกตัญญู
 
1. นายมนิต  อินทร์ปู
2. นางสาวพิมพ์ใจ  อินทรวัตร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. นายพันเดช  นวลหนู
2. นายเจษฎากร  ชูเพื่อน
 
1. นายมนิต  อินทร์ปู
2. นางสาวพิมพ์ใจ  อินทรวัตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายณชพล  ช่อโต
2. นายศักดินันท์  เลาลาศ
 
1. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
2. นายสถาพร  รักษายศ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายนันทศักดิ์  ทองสุข
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยโคตร
 
1. นายภราดร  ไชยเขียว
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายธนภัทร  สุขนคร
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ขาวสว่าง
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  ทองมาก
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงนิธินา  ธรรมธวัช
2. เด็กชายสิระติ  หิรัญธานี
 
1. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
2. นางสาวลลิตา  หงษ์ทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายก้องหล้า  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม
 
1. นายภราดร  ไชยเขียว
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายคฑาทอง  ทองตำลึง
2. นายสรวิชญ์  ช่วยเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  ลาสิทธิ์
2. นายนิคม  ทิศแก้ว
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายนิธิภัทร์  ตันติเจริญวิวัฒน์
2. นางสาวมุฑิตา  เพชรเมืองใหม่
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกณิกนันท์  เทพสิมานนท์
2. นายธีรวิทย์  เอี่ยมขำ
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
2. นายนิคม  ทิศแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  อินทร์สม
2. เด็กหญิงปวีณา  หะยีจิ
3. เด็กชายพลวัฒน์  โพธิ์ยงค์
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นางสาวฐิตาภา   สายัณย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกณวรรธน์  อาจหาญ
2. นายดนุนันท์  ใจดี
3. นางสาวธนภรณ์  ชาคโรทัย
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  เสือแก้ว
2. นายอดิวัฒน์  ยอดดี
 
1. นางจุไรวรรณ  เอี่ยมสามโคก
2. นายปัทฐพงษ์  สุบรรณ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชนันสรณ์  เมืองประดิษฐ์
2. เด็กชายณัธจกร  ขาวเรือง
3. เด็กหญิงภัครมัย  ใบเนียม
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชลมาศ  พรหมศิลป์
2. นางสาวปณิธิ  เพ็ญจันทร์
3. นางสาวสุมิตรา  ห้วยเส้ง
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เพชราภรณ์
2. เด็กชายธราเทพ  ถิ่นหัวเตย
3. เด็กชายพัทธพล  อภิชาติโชติกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสารภี  แสงสว่าง
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวรุ่งนภา  อินทร์ทิม
2. นายสหัสวรรษ  ทิพย์ดี
3. นายไตรเทพ  คงมณี
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีระชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ยกย่อง
3. เด็กชายรัตนพล  เมืองประสงค์
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธัชพงษ์  สิทธิฉายา
2. นายสหัสวรรษ  กุยรัมย์
3. นายอาทิตย์  แสงใส
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กันรอด
3. เด็กหญิงอาภาพร  จันทร์เสี่ยน
 
1. นางสาวปิยะนันท์  คงแก้ว
2. นายสุรชัย  มณีน้อย
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ชูศักดิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ชัยชนะ
3. นางสาวอรไท  ทองจีน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นางสุพรรณวดี  ประสงค์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กชายทรงพล  รินเกลื่อน
2. เด็กชายธาดา  เมฆจันทร์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแก้ว
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นายกฤษณ  สุธาโภชน์
2. นายอรณแสง  เปียชาติ
3. นายอุกฤษฎ์  ใจกว้าง
 
1. นายสมนึก  คงหนูเกตุ
2. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิยะวัฒน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเขมนิกา  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายธวินันท์  ทองปน
2. เด็กหญิงวนิดา  ชูแสง
3. เด็กชายศุภกรณ์  หีตหนู
4. เด็กหญิงศุภรดา  ยอดเพชร
5. เด็กหญิงอรอุมา   ชูสอน
6. เด็กหญิงอัมพิกา  ชัยแป้น
 
1. นางบุญญา   คุ้มภิรมย์
2. นายหรรษา  เผือกผล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวณัฐณิชา  พละศักดิ์
2. นางสาวพรชนก  ชาติรักษา
3. นายพุทธิพร  กุลบุตร
4. นางสาวภาวณี  ศรีแสง
5. นางสาววิลาวรรณ  บัวคง
6. นางสาวเสาวภา  เรืองศรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงคีรีมา  ขวยไพบูลย์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  อินทันแก้ว
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีดามาตย์
 
1. นางสุลีพร  ดีทอง
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐิติญาภรณ์  ทองแดง
2. นางสาวนัฏฐการต์  ปัญญาวัน
3. นายสุริยา  ศรีสุข
 
1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ
2. นางสุลีพร  ดีทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธาดาศักดิ์  หอมรักษ์
2. เด็กชายพงศกร  สะอาด
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมทอง
 
1. นายทรงวุฒ  รักสวัสดิ์
2. นางจรรยา  ศิริยงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกชรัตน์  ศรีมา
2. นางสาวธีรดา  ดอนทราย
3. นางสาวพัชริดา  เพราพริ้ง
 
1. นายธนิต  ดีทอง
2. นางสุลีพร  ดีทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวชุติภัค  ศรีจงกล
2. นางสาวภัทรศยา  ชัยมัดชิม
3. นางสาวภัศรา  ศรีเทพ
 
1. นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ว่านเครือ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แดงกัน
3. เด็กหญิงโสรยา  หอมเกษร
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
2. นางสาวอรชุมา  เกื้อเดช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวกมลา  แซ่เจีย
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์เพ็ง
3. นางสาวธิดารัตน์  พรรณรังษี
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงนลินี  เทียมยม
3. เด็กหญิงเจษราภรณ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทรมณี
2. นางสาวศรีสมร  ช้อยเครือ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวชุติกาญจน์  สมใจหมาย
2. นางสาวณัฐนิชา  นุ่นใฝ
3. นางสาวรมิตา  บัวมาก
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ขันทองชัย
2. เด็กชายธีรเดช  ชัยกลิ่น
3. เด็กชายนรบดี  นุ้ยบ้านควน
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
2. นางจำเรียง  ใจกว้าง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพรรักษา  พันธ์ทองดี
2. นางสาวมัลลิกา  เทือกสุบรรณ
3. นางสาวเรวดี  ทองน้อย
 
1. นางศุภวัลย์  โสภาพ
2. นายณัชพล  ศรีสนิท
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักแก้ว
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุนัญญา  บานเย็น
 
1. นางสาวรจนา  ฟ้อนรำดี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมมุ่ง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริธรรม
 
1. นางฉวีวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาวนันทิกร  ด่านรัชชานนท์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  อายิ
 
1. นางสาวปาริณี  รัตน์ชู
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวนตธิดา  ชุมพงษ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี    
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  แสนโคต
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. เด็กชายดีพร้อมศักดิ์  สันติบำรุง
2. เด็กชายมณฑล  ทองมีสุข
 
1. นางสาวนุศรินทร์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร