หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   3 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6202 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6306 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2203 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2205 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C1) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2302 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง มัลติมีเดีย , ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, 2 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3203 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3205, 3206 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ลานไทร 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาสเก็ตบอล ห้อง โรงยิมบาสเก็ตบอล 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาสเก็ตบอล ห้อง โรงยิมบาสเก็ตบอล 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1206 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1204 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง จริยธรรม 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2206 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1102 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1103 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1104 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1105 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1106 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1107 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
9 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
10 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
11 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
12 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
13 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
14 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
15 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
16 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
18 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
19 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง แนะแนว 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6402 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2303 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C3) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C4) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C4) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C2) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C3) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C3) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้อง Internet 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2102 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2103 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5104 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5102, 5103 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2104 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องแคนทีน (คหกรรม 2) ห้อง แคนทีน (คหกรรม 2) 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องแคนทีน (คหกรรม 2) , เต้นท์ ห้อง แคนทีน (คหกรรม 2) , เต้นท์ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องคหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ผ้าและการตัดเย็บ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6203 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6404 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6204 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6204 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ห้องโสต ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต ชั้น 2 6 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]