หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   3 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6202 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6306 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2203 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2205 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C1) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2302 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง มัลติมีเดีย , ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1, 2 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3204 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3205, 3206 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ลานไทร 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาสเก็ตบอล ห้อง โรงยิมบาสเก็ตบอล 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1206 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1205 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1205 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1203 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1203 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1204 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง จริยธรรม 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
9 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาสฯ สนามบาสฯ ห้อง โรงยิมบาสฯ สนามบาสฯ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2206 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1102 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1103 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1104 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1105 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 1107 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ใต้อาคาร 1 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
9 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
16 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ริมน้ำ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม หอประชุม รวมใจรักพุนพิน ห้อง หอประชุม รวมใจรักพุนพิน 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3201 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3201 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3308 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3301 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3303 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง แนะแนว 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6403 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2303 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C4) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C4) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C3) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C3) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C2) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้อง Internet 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (C5) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2102 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2103 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5104 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5102, 5103 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2104 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องแคนทีน (คหกรรม 2) ห้อง แคนทีน (คหกรรม 2) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องแคนทีน (คหกรรม 2) , เต้นท์ ห้อง แคนทีน (คหกรรม 2) , เต้นท์ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้องคหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ผ้าและการตัดเย็บ 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C5) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง คอมพิวเตอร์ (C5) 7 ต.ค. 2559 08.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]