หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอำภา วรเศรษฐศักดิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวดวงดาลัด แสงทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเครือพันธ์ุ พลโยธาโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ขวัญเพชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เมืองแมนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ศรีวิเชียรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวจิตราวดี บัวเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา สถิตเสถียรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางบุญเรียง จันทร์ทันโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัตยา จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทนุรัตน์โรงเรียนบ้านชายท่ากรรมการ
3. นางฟาติหม๊ะ มะหะหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งเสียนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางรัญชนา ทุมโฆสิตโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐชฎาภรณ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นางอภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ ตรีกำจรโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางจิรพร พลกำเหนิดโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายลือฤทธิ์ สุขยิ่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกัญจนาพัต บุญพาโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวศรีรัญญา ศรีสนิทโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางอาธิตา ฤทธิเพชร์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายประทีป ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร แก้ววิเชียรโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางวัฒณี พันธ์พิพัฒไพบูลย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางฐิติมา เสวตเวชโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวเมธณี อินทชาติโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสุนารถ จรูญพงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุรภี มหาโชติโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน จันทร์คงโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสกูล จันทสุวรรโณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
2. นายสุนันท์ รักช้างโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สิทธิชูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี สิทธิชูโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นายกฤษฎา สาและโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุศาสน์ มีนุ่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ปลอดจินดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นายอารม รักluทองโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส บัวแก้วโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณศรีโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจงกล รจนาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางนันท์นภัส บัวแก้วโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ บัวชูโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางอังจิมา ทองจีนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายรัตน์พงษ์ พลอินทร์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมนทิพย์ ทิพย์หนูโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิกา ไตรย์พืชน์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางสาวอารยา บุญส่งโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวอารยา บุญส่งโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชนิกา ไตรย์พืชน์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา รังสรรค์ศิริโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ทองจิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายวิทวัส วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโปโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นายวิทวัส วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ฤทษ์วรรณโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
5. นายศรรัก ผลาเมธากูลโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมารีหยาม อินทรวิเศษโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ตันสกุลโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ โสตรัตน์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นางมารีหยาม อินทรวิเศษโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวปิยรัตน์ พารเพิงโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววริษา คงประสิทธิ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางเพชรี เพชรน้อยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาววิมล แก้วประภาสโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธรรมนูญ จันทร์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวมณฑกานต์ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาววริษา คงประสิทธิ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา คงวุ่นโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทรโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางธนิตา สุขศีลโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เวชเตงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวโสรยา พัฒทวีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทองโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐิญา คาโสโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพงค์ แสงอำพรโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชญาณัฐ อินยัญญะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางณัฐิญา คาโสโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ยโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราวรรณ แก้วคำโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาตี ปี้บ้านท่าโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สริขาโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นายเอกพนธ์ กลับใจโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายประสาน อนันต์ศรีโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวกุลจิราธรณ์ ทองสิพพัญญูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ธิปัตย์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา วังภัยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรชัย ไกรปราบโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำใยโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายศรเณศร์ ภูมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ธิปัตย์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา วังภัยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรชัย ไกรปราบโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำใยโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายศรเณศร์ ภูมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรัส แก้วมณีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางศรีสุดา เพชรพงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสมจิตร เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษดาพร ชากรแก้วโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. พระครูใบฎีกา มงคล อคค ธมโมโรงเรียนวัดโพธาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัส แก้วมณีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางศรีสุดา เพชรพงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสมจิตร เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษดาพร ชากรแก้วโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. พระครูใบฎีกา มงคล อคค ธมโมโรงเรียนวัดโพธาวาสกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. พระครูใบฎีกา มงคล อคค ธมโมโรงเรียนวัดโพธาวาสกรรมการ
2. นายนฤชาติ สุวรรพรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. พระครูใบฎีกา มงคล อคค ธมโมโรงเรียนวัดโพธาวาสกรรมการ
2. นายนฤชาติ สุวรรพรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรีโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายประยูร ทองอุ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ภู่ศิลป์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑาพร แก้วขาวโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นายสมคิด ทิพย์เพ็งโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑาพร แก้วขาวโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นาคสนั่นโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
3. นายสมคิด ทิพย์เพ็งโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร วิโรจน์วัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
2. นางกาญจนา พรหมทองวัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
3. นางสุนันทา ณ สุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
2. นางกาญจนา พรหมทองวัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
3. นางสุนันทา ณ สุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวฐิตารีย์ อ่ำจับโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสุกันยา ออร์เฟอร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สมชาติโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. พระสมุหไกรสร เกสโรวัดกาฬสินธุ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชณา ร่มจิตรโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. ส.ต.ต.สุนันท์ วงษ์เทเวศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงพร มณีโชติโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายธนาคาร สิบมองโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บางโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายเอื้อน ล่องโลดโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ มีเดชโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเปารยะโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บางโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายเอื้อน ล่องโลดโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ มีเดชโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี สุวรรณจันทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี สุวรรณจันทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรณ์สิริ หนูมีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาวนัฐฐาภรณ์ ตั้งคำโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี สุวรรณจันทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี สุวรรณจันทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโปโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโปโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโปโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาววนิดา วัฒนวิจารณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ ศิริมาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรอุษา จันทร์พูลโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ชูโชติโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายไผท ทองลิ้นโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทธรงค์ ฤทธิ์โสมโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายวีรยุทธ อนุกูลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ อนุกูลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายวีรยุทธ อนุกูลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายพัตร์พิมล ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
5. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายพัฒร์พิมล ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
5. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
6. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
6. นายไผท ทองลิ้มโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติมา แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤติมา แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีราชยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีราชยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติมา แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา แสงทองล้วนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา นามตาปีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวโสภินันท์ ถนอมนามโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางละออง ใกล้คีรีโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเสาวภา ยินเสียงโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางละออง ใกล้คีรีโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวละอองพร บุตรวงศ์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัครโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัครโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. Mr.Yuji ahuanโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวผกามาศ เฟื่องฟูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นายวรพจน์ ดุริยานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
3. นางอุไร เฟื่องฟูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัครโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัครโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอุไร เฟื่องฟูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ เฟื่องฟูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายวรพจน์ ดุริยานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมัลลิกา บัวชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ พงศ์สมัครโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Yuji ahuanโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. MissYang Tangtongtangโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวนูรีฮัน ฮะแวโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวานิช อินทรสุวรรณโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายวณิชย์ บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายอติชาติ ยุวพงค์พิพัฒน์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวานิช อินทรสุวรรณโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายวณิชย์ บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายอติชาติ ยุวพงค์พิพัฒน์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวละออง ชูแก้วโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางกชพร ลาเลิศโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจาริยา อินทร์เทพโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจาริยา อินทร์เทพโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายณัฐภัทร แสงมณีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอมรศรี ใสสะอาดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางอุษา สำลีโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัยโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นางวิภาดา เวียงแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ คชรัตน์โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัยโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ คชรัตน์โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อำลอยโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวไอยดา นวลขาวโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ เพชรชูโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นายสมหวัง ไชยทวีวงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นายเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษสุนีย์ จันทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญชนก สังข์เทพโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ณ นครโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศลัณยพร ทองถึงโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ หมวกทองโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางสาวนนทยา พวงชบาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายวิทยา ชุมทองโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สังข์แก้วโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้วโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นางสาวศลัณยพร ทองถึงโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อินทรเพ็ชรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา พิมานโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ หมวกทองโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางพชรมน พรหมคีรีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชุมทองโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
2. นายสมหวัง ไชยาทวีวงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ เชื้อพรหมณ์แพโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางพชรมน พรหมคีรีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก สังข์เทพโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางสาวไพลินทร์ ทองพลายโรงเรียนคีรีรัฐนิคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ ณ นครโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสุพรรษา ทองล้วนโรงเรียนวัดเกษมบำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอร่ามศรี ไทยเสนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา พิมานโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางเยาวเรศ เพ็ชรชูโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
2. นางสาวไอยดา นวลขาวโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้วโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจิรา สุทธิเมฆโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วมณีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเพชรา ทรายขาวโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วมณีโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายเรืองชัย นุชพานิชโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายสอาด ปัจฉิมทึกโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
3. นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฤดี จันสุกสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี อนุจันทร์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ศรีขาวโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุ่งโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นิลรัตน์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเชาวลี ไทยทองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางชวนพิศ กระมุทโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายจิรัฏฐวัฒน์ ลอยใหม่โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐวัฒน์ ลอยใหม่โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางชวนพิศ กระมุทโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางเชาวลี ไทยทองโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคงโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นางสาววนิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางอาจิณ จันนาป่าโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคงโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ศรีขาวโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางอาจิณ จันนาป่าโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเรณู ตรีอุดมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา ชลเกริกเกียรติโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางกชพร ศรประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ มีล่องโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี ทองคงโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปราณี ทองคงโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นางอรอุมา พิทักษ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี จันสุกสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฤดี จันสุกสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญพร สุขเวชโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาวสรัญพร สุขเวชโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ ขันทองคำโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมวัน ดุษฎีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ รอดเมื่อโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นางเรณู ผดุงฤกษ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์โรงเรียนทุ่งเสียนกรรมการ
3. นางสุไรยา ร่าหมานโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพัตร์พิมล ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายวีรยุทธ อนุกูลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพัตร์พิมล ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายวีรยุทธ อนุกูลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวไวโอลิน จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกษสุนีย์ จันทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ พลเพชรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุภลักษณ์ พลเพชรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]