รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงดิศราพร  ยอดโมรา
 
1. นางอาธิตา  ฤทธิเพชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวกาญติมา  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวปิยรัตน์  บุญฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยอดโมรา
 
1. นางวนิดา  เกิดนุ้ย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวชนิกานต์  พุ่มไชย
 
1. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา  เครือหงส์
 
1. นายสุวิชช์  มุนเนียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวนฤมล  ฉิมจารย์
 
1. นางพรชนา  สุวรรณจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  เถียรวิชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  วงศ์วรชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาววริญญา  มังคะลา
 
1. นางสุชีพ  ชิตกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัญยารัตน์  เหล็กนาพยา
2. นางสาวมนัญญา  ชำนาญวารี
3. นางสาวอุษณิษา  อิ่มประพันธ์ตรี
 
1. นางสุนันท์  หนูอินทร์
2. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวกรรณิกา  แจ่มบาน
2. นางสาวพรพิมพิพา  ม่วงเมือง
3. นางสาวอังคณา  ศุลการักษ์
 
1. นางนิตยา  มีศักดิ์
2. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1. เด็กหญิงจิราพร  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงเพชรดา  เพ็ชรคงแก้ว
 
1. นางสาววันวิสาข์  วัฒนสิทธิ์
2. นางสุไรยา  สาม่าน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นารินรักษ์
2. นางสาวสุพรรษา  ประทุม
 
1. นางรังสิตา  ชุมชอบ
2. นางสุวรรณา  สมหวัง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงพรอัจจิมา  วงศ์วิรภาพ
 
1. นายกรพล  ทิวากรพิสุทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายศุภโชค  ทับทิมเทศ
 
1. นางจิราพร  ศรีภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายชินวัตร  ช่วยพรหม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรพรม
3. เด็กชายศราวุธ   ชูประคอง
 
1. นางสาวสุมนทิพย์  ทิพย์หนู
2. นายสมพร  พรหมหีต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญกระสินธุ์
2. นางสาวผกามาศ  ศุภลักษณ์
3. นายยอดชาย  ชะอุ่ม
 
1. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม
2. นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์  นุกูล
2. นางสาวธันยาภรณ์  เนียมมีศรี
3. นางสาวอาทิตยา  หนูยัง
 
1. นางกิจศรา  พรหมสวาท
2. นางกาญจนา  ปลอดจินดา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  หงษา
2. นางสาวพรประวีย์  อินทร์บัวทอง
3. นางสาววิชุนีย์  คงระเรื่อย
 
1. นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์
2. นายชาญณรงค์  พิทักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรโชติ  ทองศรี
2. เด็กหญิงภัทริกา  เมืองนิล
 
1. นางสาวปัทมา  ยิ่งคำนึง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวปิยวรรณ  เอกชะนะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  รักษ์วงศ์
 
1. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม
2. นางจงกล  รจนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายคเณศวร  จันทร์แสงกุล
 
1. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  แพน้อย
2. เด็กหญิงภัทรดา  พัฒทวี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศักดิ์แก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  จีนชูแก้ว
2. นางปราถนา  อินทวิเศษ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายพงศกร  อโนทัย
2. นางสาวรัฐพร  ช่วยอยู่
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงจันทร์
 
1. นางอารี  อนันต์ศรี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นุ่นชื่น
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกมาสังข์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชินราช
 
1. นางสาวอรอนงค์  เวชจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  เวชเตง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวสิริกานต์  ทองเรือง
2. นางสาวอนัญญา  หนูแก้ว
3. นางสาวอาทิตยา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  อินแจ้ง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ภักดีอักษร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ทรามสงวน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปล้องนิราศ
3. เด็กชายภานุพงศ์  ดำประไพ
 
1. นางสาวสุจินา  นุรักษ์
2. นางสาวกุลจิราธรณ์  ทองสิพพัญญู
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วทิพย์
2. นางสาวภัทราวดี  เลขวิจิตร
3. นายศราวุธ  สุขมี
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  อินแจ้ง
2. นายธนพันธ์  เพ็งสวัสดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กชายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงธนพร  กุลพร้อม
3. เด็กชายพิมพิศา   กลิ่นนาค
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายธีรเดช  ฤทธิเวช
2. นางสาวพีชญากรณ์  กระมล
3. นางสาวสิริยากร  ศรีบุรุษ
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางวาสนา  จันทร์อยู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายทรนง  พิชิตวนคาม
2. เด็กชายโกมินทร์  แสงทิ้ง
 
1. นางสาวสุจินา  นุรักษ์
2. นางสาวจารี  พรมสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นางสาวพรปรียา  แจ้งอักษร
2. นายอดิสร   ศรีสุนทร
 
1. นางธนิตา  สุขศีล
2. นางสาวจารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  ชูเชิด
2. เด็กชายพงศกร  นามตาปี
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทพบรรจง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. เด็กชายธรณินทร์  โกหนด
2. เด็กชายนันธศักดิ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายมนัสพงษ์  บุญญะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายฟิสิกส์  เรืองเดช
2. นายวิทวัช  บัวถา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  นาคสมมุติ
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  อุดติ๊บ
3. เด็กหญิงศรีประภา  ไชยเทพ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมคุ้ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์ประทุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  มีชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  จันทร์กลับ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ธิรา  ศักดา
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีเพชรพูล
3. นางสาวสาธิตา  สุขขวด
4. นางสาวสุทธิวรรณ  จีนไทย
5. นายสุรเชษฐ์  จันทร์เขียว
 
1. นายฉลองชัย  ละม้าย
2. นางลัดดา  ชุมจุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจรียาวดี  ทองเลม็ด
2. เด็กหญิงนุชนารถ  บุญศรี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์เพ็ง
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  เมฆแก้ว
5. เด็กชายวศิน  พรหมศรี
 
1. นางสาวภัทรา  คำดา
2. นางสาวปภัสสร  แดงรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวปฐมาวดี  นาคน้อย
2. นางสาวผุสดี  เผือกสวัสดิ์
3. นางสาวมนต์ชนก  อินทร์เนื่อง
4. นางสาวอรวรรณ  มณีเนียม
5. นายเจษฎากร  จงจิต
 
1. นางนัยณีย์  ไกรนรา
2. นายเอนก  หีตแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณเสน
2. เด็กชายชยพล  พวงทอง
3. เด็กชายชาตยุตย์  หนูแก้ว
4. เด็กชายพันธกานต์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5. เด็กหญิงภานิดา  แจ้งอักษร
 
1. นายธีระพงศ์  ศักดา
2. นางวิยะดา  แก้ววิรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายณรงค์ชัย  เผือกภูมิ
2. นายนภัสกร  ผันเเปรจิตร
3. นางสาวปาลชุดา  กฤชธนากุล
4. นางสาวพรชิตา  ฤกษ์งานดี
5. นางสาวรสฉนัด  บัวบุญมา
 
1. นายอติพงศ์  ใบงาม
2. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. นางสาวกฤติกาญจน์  มนต์ภาณีวงศ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ดิษฐรักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
4. นางสาวณัฐสุดา  ทองผึ้ง
5. เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วปลอด
6. เด็กหญิงนฤมล  สายแก้ว
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์   พรหมหมวด
8. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปิ่นทองพันธ์
9. นายพงศ์ศิริ  ฉิมแก้ว
10. นางสาวภัทราภรณ์   สุดศรี
11. เด็กหญิงมณีรัตน์   สิงห์เขา
12. นายรัตตพงษ์  รัตนพันธ์
13. นางสาวลักษิณา  ศิขินารัมย์
14. นางสาววันสิริ  เกตุใส
15. นางสาวศดานันท์  เจริญรักษ์
16. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไหมเหล็ก
17. เด็กหญิงสโรชา  ซ้ายเซ่ง
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วนพคุณ
19. เด็กชายเอกเพชร  ปานเพชร
20. นางสาวโสภิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนวลรัตน์  แสวงกาญจน์
2. นางสาวมาศสุภา  แพ่งรักษ์
3. นายกิตติพัฒน์  ผลเจริญ
4. นางสาววิระวรรณ  สุวรรณใจดี
5. นางสาวอุไรรัตน์  นาคจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้างสาม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสิปปวุฒิ  สิมพล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  อินเมืองแก้ว
 
1. นางอุฬาริน  รู้พันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกมลชัย  วรรณศรี
2. นางสาวมัฐริยา  มิตรพัฒน์
 
1. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
2. นางลัดดา  ชุมจุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวภิยดา  ชูวารี
2. นายอนุสรณ์  สินสาคร
 
1. นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์
2. นางจงกล  รจนา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกื้อไข่
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  สนิทใจ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีชัย
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เทพบุตร์
5. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทิพย์
6. เด็กหญิงชาลิสา  จุล่าย
7. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สงอินทร์
8. เด็กหญิงนลินี  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณพิมล
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงศรีจันทร์
 
1. นายพิทยา  สังข์ประคอง
2. นางสาวสุพัตรา   จิตราภิรมย์
3. นายฉลองชัย  ละม้าย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกภัทร  พรหมคุ้ม
2. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญ
3. เด็กหญิงชาลิสา  สาริพัฒน์
4. เด็กหญิงฐานิดา  โสภารัตน์
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฮะกิมเต็ก
6. เด็กหญิงนาถยา  รอดเนียม
7. เด็กหญิงพิมพิศา  อภิโมทย์
8. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองใหญ่
9. เด็กหญิงพิยะดา  โภคัย
10. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  คุ้มยวง
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  วาเรศ
12. เด็กหญิงวรางคณา  ผลทวี
13. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ผลทวี
14. เด็กหญิงสใบศรี  บุญกานต์
15. เด็กหญิงอริสา  พรหมแก้ว
 
1. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
4. นายสุพักพงษ์  อินทร์แย้ม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  คงสุข
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรรัตน์
 
1. นางกันยา  หนูวุ่น
2. นายปรีชา  ศิริมุสิกะ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวชนมน  ภักดีสุวรรณ
2. นายวิศรุฒม์  เมืองแก้ว
 
1. นางธิดา  ล้านเพ็ชร
2. นางนวลฉวี  รัตนกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  อุยพัฒน์
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ชิงโส
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็งสวรรค์
 
1. นางสาวปณิธิ  เจริญรักษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวมะลิวรรณ  อรรถประจง
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  พักเกาะ
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นางสาวจินตนา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวอุษา  มากอินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรภัทร  พูลจันทร์นา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายนคริน  ศิริขวัย
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดีพรหม
2. เด็กหญิงรวิพาภรณ์  กู้เมือง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พูลถนอม
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 1. นายรณกฤต  กิจสวน
 
1. นายกิติ  ใจซื้อ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนวันต์  พิมพ์เทพ
2. เด็กชายธนโชติ  สังข์มี
3. เด็กชายนัทธพงศ์  บัวเพชร
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายธนายุต  ศรีเมฆ
2. นายสุทธิโรจน์  สันแดง
3. นายเฉลิมพงษ์  พิมพ์เทพ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ทอง  เบ้าตุ้ม
 
1. นายฉูอิบ  ยาชะรัด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ถาวิเศษ
 
1. นายฉูอิบ  ยาชะรัด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นางสาวอวิรัตน์  เหลือสุข
 
1. นางสุจิตรา  บัวลอย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  รัตนพันธ์
 
1. นายฉูอิบ  ยาชะรัด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชกร  เกิดเกลื่อน
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวาศินี  กอบกาญจน์
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนุชนารถ  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงมยุริญ  เชาว์ไฝ
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวเมวรินทร์  ศรีพะเนิน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  พิทักษ์
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายอภิรักษ์  บุญสนอง
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศุภกานต์  เกิดเกลื่อน
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ดำมุณี
3. เด็กชายดัสกร  พันธุรักษ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ่มนวล
6. เด็กหญิงปาณิศา  อภิโมทย์
7. นางสาววราภรณ์  ยุระสิทธ์
8. เด็กหญิงสุวภัทร  เมืองไทย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ
2. นายวีรยุทธ  อนุกูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤติธี  สุคนธ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  รุ่มจิตร
3. เด็กหญิงจิระภรณ์  จินดาวรรณ์
4. นายณัฐพงษ์  ร่วมพันธ์
5. เด็กชายณัฐพนธ์  กาญจนประทุม
6. เด็กชายธนกฤต  วิชัยดิษฐ
7. นางสาวธารารัตน์  จันทร์พัฒน์
8. เด็กชายนพพล  รักเดช
9. นางสาวนุชนารถ  หงษ์ทอง
10. เด็กหญิงประภัสสร  ชื่นวิเศษ
11. เด็กหญิงปรางทิพย์  นาคอุบล
12. เด็กชายภูบดินทร์  จันทร์เอียด
13. เด็กหญิงมยุริญ  เชาว์ไฝ
14. เด็กชายวรนนท์  ดิษฐราชา
15. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กุกู้มาตร
16. เด็กหญิงวาศินี  กอบกาญจน์
17. เด็กหญิงศศิวิมล  เสือมาก
18. นางสาวศุภกานต์  เกิดเกลื่อน
19. เด็กชายสดายุ  บุญสวัสดิ์
20. เด็กหญิงสุภาวี  ดำชะอม
21. นายอภิรักษ์  บุญสนอง
 
1. นางสาววนิดา  วัฒนวิจารณ์
2. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กลิ่นผล
2. เด็กชายณัฐพล  รักกะเปา
3. เด็กหญิงดารณี  บุตทศ
4. เด็กชายวีระ  สว่างแสง
5. เด็กชายอิสระ  มีเพ็งจันทร์
 
1. นายผไท  ทองลิ้ม
2. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
3. นางสุกัญญา  โชติพนัง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายจักรพจน์  สมใจ
2. นางสาวนภัสสร  หอมจันทร์
3. นายปริญญา  รอบการ
4. นายรักชาติ  สืบรักษ์
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
2. นายเกริกเกียรติ  จำนง
3. นางสาวกัญญรัตน์  ชูสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยบรรจง
 
1. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวเยาวภา  สถาพร
 
1. นางสุดา  เอ้งฉ้วน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  อินทรัตน์
 
1. นายปฏิพัทธ์  ลอยใหม่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเพ็ญนภา  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายภาณุ  โอกาส
 
1. นางกรรณิกา  ดำรงค์กาญจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงภัฏชฎา  ซั่วต๋อ
 
1. นายปรีชา  ศิริมุสิกะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเมธาวี  เพชรชู
 
1. นางสาวไวโอลิน  จันทะโสม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กชายนันทพร  หีตชุม
 
1. นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายพัตร์พิมล  ศักดา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญธิชา  แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเพ็ญนภา  ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  เสนยิ้ม
2. นางสาวกุสุมา  ศิริรัตน์
3. เด็กชายฐิติพงศ์  เครือง้าว
4. เด็กชายนพดล  ขุนภักดี
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  หมั่นเจริญ
6. เด็กชายมนัสวีน  ตรีสอาด
7. นายวันเสด็จ  เภาสุบรรณ์
8. เด็กชายสมศักดิ์  สุทธิยงค์
9. นางสาวสิรามล  เสถียรคุณ
10. นางสาวอรอนงค์  นิคมเพชร
 
1. นายไพรัตน์  จุลนวล
2. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
3. นายวันเสด็จ  เภาสุบรรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒแทน
2. เด็กหญิงกรวรรณ  สุขช่วง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สาริพัฒน์
4. เด็กชายคีย์ตภัทร  แสวงกิจ
5. เด็กหญิงจตุรพร  พิทักษ์
6. เด็กชายจิรเมธ  มิสมร
7. เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์  ทองเกลี้ยง
8. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์เขา
9. เด็กหญิงดวงพร  แสตมป์
10. เด็กชายธนานันท์  เสือช้าง
11. เด็กหญิงธมนต์พร  กาญจนโรจน์
12. เด็กหญิงนนทิยา  พาสากล
13. เด็กหญิงน้ำฝน  ทำเผือก
14. เด็กหญิงปนัสยา  เกตุแก้ว
15. เด็กหญิงปัณณธร  ศรีรักษา
16. เด็กหญิงปิยธิดา  วิชิต
17. เด็กหญิงพรรวิภา  คงไล่
18. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วนิมิตร
19. เด็กชายภานุวัฒน์  เต่าจันทร์
20. เด็กชายภูเบศร์  เยาว์ด้วง
21. เด็กชายวงศธร  พิมลศรี
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ประวัติ
23. เด็กหญิงศวรรณยา  เกื้อมา
24. เด็กหญิงศิศิรากร  กิจเจริญ
25. เด็กหญิงสาลินี  สังข์ทอง
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสาคร
27. เด็กหญิงสุรัสวดี  นาเจริญ
28. เด็กหญิงสุวนันท์  กิจเจริญ
29. เด็กหญิงอริศรา  รักดี
30. เด็กหญิงอริสรา  จินโนภาส
31. เด็กหญิงอาทิตยา  จรูญรักษ์
32. เด็กหญิงเกตณ์สิริ  ฮั้นยี่
33. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดูงาม
 
1. นายชุมพร  แสวงกาญจน์
2. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
3. นางนวลรัตน์  แสวงกาญจน์
4. นางสาวทรัพย์สิวดี  สายสำลี
5. นางสาวมาศสุภา  แพ่งรักษ์
6. นางสาวนิภาพร  นาคสนั่น
7. นายณรงค์  มณีราช
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงจลัลพร  ดอกบัว
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ใจตรง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงไล่
4. เด็กหญิงชุติพรรณ  น้ำแก้ว
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วรัตนะ
6. เด็กหญิงธัญชนก  พลภักดี
7. เด็กชายภัทรพงศ์  หนูพัฒน์กุล
8. เด็กชายภูริพัฒน์  สัมพันธ์
9. เด็กชายเพชรปัญญา  พลสุวรรณ
10. เด็กชายเอกราช  เรืองหนู
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา
3. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวณัติกาญจน์  ชูเมือง
2. นางสาวถิรนันท์  หนูยัง
3. นายธนพล  อ่อนหวาน
4. นายธนวัฒน์  โกมาสังข์
5. นางสาวปัณณิกา  ทองรอด
6. นางสาวปิยพร  ศรีทอง
7. นายรัตนพล  อินทรเพ็ชร
8. นางสาววิรภรณ์  รักชาติ
9. นายวิศรุต  ทองปลอด
10. นายสราวุฒิ  คงรินทร์
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  รักสุข
2. เด็กหญิงจิดาภา  ก้ามกุล
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  รอดโหม้ง
4. เด็กหญิงศันศนีย์  สุธานันท์
5. นางสาวสุนิสา  ถาพร
6. เด็กหญิงอลิศรา  สถิตย์
7. เด็กหญิงอาธิตา  ขจร
8. นางสาวอิสริยา  โออินทร์
 
1. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
2. นางสาวกมลพัชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทรเพ็ชร
2. นางสาวชลดา  นาคทองคง
3. นางสาวปิยธิดา  วังนรา
4. นางสาววรรณนิสา  ไกรเกตุ
5. นางสาวสุธารี  กังขอนนอก
6. นางสาวโชติมนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงนัทรีน  นิกาหลี
2. เด็กหญิงพรรณษา  จันทนาด
3. เด็กหญิงพัชรี  หลงรอด
4. เด็กหญิงสุวิมล  สมหา
5. เด็กหญิงอลิสา  สงเมือง
6. เด็กหญิงเสาวภา  สองปักษี
 
1. นางสาวโสภินันท์  ถนอมนาม
2. นางสาวรัชนีภรณ์  จงเทพ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทรเพ็ชร
2. นางสาวชลดา  นาคทองคง
3. นางสาวปิยธิดา  วังนรา
4. นางสาวปิรพร  ศรีทอง
5. นางสาวมณีรัตน์  ทองนุ่ม
6. นางสาววรรณนิสา  ไกรเกตุ
7. นางสาวสุดารัตน์  เสนาะเสียง
8. นางสาวสุธารี  กังขอนนอก
9. นางสาวโชติมนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงชนม์ชินี  ปราชญ์อักษร
3. เด็กหญิงชัญญานุช  อินทร์กลับ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  พรหมศรี
5. เด็กหญิงธนาวดี  แก้วสี
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงธิดา  ไทรไกรกระ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทา
9. เด็กหญิงปพิชญา  เพชรรัตน์
10. เด็กหญิงมณฑิตา  หนูเพ็ง
11. เด็กหญิงมุทิฐา  ไพบูลย์สุข
12. เด็กหญิงศศิภา  เรืองรักษ์
13. เด็กหญิงอิษฎาอร  คล้ายอุดม
14. เด็กชายอิสรภาพ  เหมาะประมาณ
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จำเนียร
16. เด็กหญิงเพียงพิมพ์  พุ่มวิภา
 
1. นางรัชนี  หนูเพ็ง
2. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
3. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวขนิษฐรานี  นิยมทรัพย์
2. นางสาวจันทร์ฤดี   สีชมภู
3. นางสาวจิราพร  ทัพสงฆ์
4. นายชนาธิป  ศรีนาค
5. นางสาวณัทฐณิชา  แก้วอำดี
6. นางสาวธัญมาส  จรูญรัตนภิญโญ
7. นางสาวปิยะนุช  ชูไทย
8. นางสาวปิยะพรรณ  แก้วสกุล
9. นางสาวพิชญาภา  เจริญรักษ์
10. นางสาวพีรดา  แก้วน้ำเพชร
11. นางสาวมัณฑนา  สุวรรณโชติ
12. นางสาววชิราภรณ์  ลีแสน
13. นางสาวสุทธิกานต์  พรหมหีต
14. นางสาวสุทธิดา  กำเนิดทอง
15. นางสาวอภิสรา  อุขลสวัสดิ์
16. นางสาวอรกัญญา  สุทิน
 
1. นางรัชนี  หนูเพ็ง
2. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
3. นางสาวรัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายฐิติพงศ์  จีนไทย
2. เด็กชายณัชพล  ชัยหล้า
3. นายธวัชชัย  นิลแดง
4. นายสุกฤษณ  ไกรเทพ
5. เด็กชายไรวินท์  นิ่มคร
 
1. นางนิรมล  เอราปัถถวงศ์
2. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นางสาวณัฎฐณิชา   ศรีสุบัติ
2. นายรัชชานนท์  ลือย่านยาว
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางสาวชนิกา  ไตรย์พืชน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนจันทร์อม
 
1. นางสาวนูรีฮัน  ฮะแว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายอารีฟีน  ใส้เพี้ย
 
1. นางสาวละอองพร  บุตรวงศ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  ไกรทอง
 
1. นางอมรรัตน์  เมตตาจิต
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัญญาวีร์   เมืองแก้ว
 
1. MissLing  Wenhui
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวเมทินี  ภูพรมมี
 
1. นางสาวนูรีฮัน  ฮะแว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ทิพย์ประชาบาล
 
1. นางอมรรัตน์  เมตตาจิต
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายทศพล  บัวทอง
2. นางสาวนนทกร  คงกระพันธ์
3. นางสาวปาลิตา  จันทร์น้ำดำ
4. นางสาวรัชนี  เพ็ชรคง
5. นางสาวศวรรยา  สุภาพสุนทร
 
1. นายกิตติพันธ์  สิรเกรียงไกร
2. นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  นาคคง
2. นางสาวภัทราทิพย์  เกษเพชร
 
1. นางสาวละอองพร  บุตรวงศ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายคณิตกรณ์  จันทร์วงค์
2. เด็กชายจิรพัฒน์  แสงตาขุน
3. เด็กชายตะวัน  คมกล้า
4. เด็กชายธนกร  คชฉิม
5. เด็กชายธนพัฒน์  วราชัย
6. เด็กชายธนัท  วิเศษชาติ
7. เด็กชายธนาวุฒิ  รัตนปาน
8. เด็กชายศิวกร  นบนอบ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
3. นายวีระชน  พึ่งพรพระ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 1. นายณัฐชนน  รินสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  เกิดจันทร์ทอง
3. นายทรงฤทธิ์  คงพัฒน์
4. นายผดุงเกียรติ  ช่างสลัก
5. นายพุฒิพงษ์  แก้วมั่น
6. นายอนุชิต  แก้วจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  รักษาพราหมณ์
2. นายสุนันท์  รักช้าง
3. นางอรชร  สุทธิชัยเมธี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจันทิมา  ไชยนาเคนทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  พันธ์มณี
3. นางสาวนัฎฐรินีย์  คชรัตน์
4. นางสาวประภาพรรณ  เวชกุล
5. นายปรเมษฐ  ปุณยานุเดช
6. นางสาวผุสรัตน์  คงมีสุข
7. นายศักดิ์รพี  ช่วยพรหม
8. นายสิทธิพงษ์  ก๋งเม่ง
9. นางสาวเมธินี  พิชิตวนคาม
 
1. นายสมศักดิ์  สวัสดี
2. นางสุกันยา  ออร์เฟอร์
3. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทิม
2. นางสาวณัฐณิชา  พรมเจียม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  จรรยา
4. เด็กหญิงพันธิตรา  ศิลปา
5. นางสาวศิราพร  นักพริตน
 
1. นายณัฐภัทร  แสงมณี
2. นางสาวนฤมล  มนจังหรีด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงไพศาลกิจ
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เกียรติอนันต์
 
1. นางชูใจ  สกุลไทย
2. นางสาวสุดถนอม  แท่นนิล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพัทรพงศ์  รักษ์ซง
2. นางสาวสิรินยา  พรหมจรรย์
3. นางสาวเกตน์กนก  ทองดี
 
1. นางชูใจ  สกุลไทย
2. นางสาวสุดถนอม  แท่นนิล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  เจริญสุข
2. เด็กชายพรเทพ  ประครองใจ
3. เด็กหญิงอลิศรา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพุทธิพร  น้ำทอง
2. นางสาววิรดา  หวังจิตเลือ
3. นางสาวอรอนงค์  ยิ้มอ่อน
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปุณยวีร์  ขวัญดี
2. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญอำไพ
 
1. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
2. นางศุภลักษณ์  พลเพชร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจิราพันธ์  รัตนผล
2. เด็กชายทัชธนพล  หนูหีต
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายปิยะพงษ์  ชื่นวิเศษ
2. นายภูมิศิลป์  งิ้วราย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายปัณณธร  กางเขน
2. เด็กชายพรรษรุจ  นิจจันทร์พันธ์ศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
2. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นายคณิศร  วิชิตเชื้อ
2. นายธนพล  สีถาการ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พจนา
2. เด็กหญิงเกสรินทร์  เเก้วมี
 
1. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
2. นายธีรยุทธ  อุบลชลเขต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจินตนา  ปลอดภัย
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  มาเมตตา
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
2. นายธัญสิทธิ์  ศรีสุจริต
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวุธ  สอนศิริ
2. เด็กหญิงสุมลจิต  สังข์ขาว
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. นายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจิตรภณ  หนูนวล
2. นายเจษฎา  เจริญภักดี
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวรวิสรา  หนูเพ็ง
2. นายอานนท์  นาคสวัสดิ์
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจันทร์กาล
2. เด็กหญิงนูรียา  เหร่าหมัด
3. เด็กหญิงภาฝัน  อุ่นพิชัย
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
2. นางวาสนา  เกิดชูกุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนวรัตน์  เพชรทอง
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แพะทอง
3. นางสาวศุภสุตา  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายธนวินท์  ดวงพุมเมศ
2. นางสาวพรทิพา  สุทธิพิบูลย์
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายคงเดช  บุษบงค์
2. นายนันธวัฒ  นวลแก้ว
3. นายศรพัฒน์  มากเพชร
 
1. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
2. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายณัฐชนน  พงศ์อารีย์
2. นายวรินทร  เมืองนิเวศน์
3. นายศุภวิชญ์  วรรณวิริยะ
 
1. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
2. นายกิตติพงศ์  พาหะมาก
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายนายเสรฐวุฒิ  ทองเรือง
2. นายพลกฤต  พลภักดี
3. นายสหรัฐ  คีรีมา
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทองคำ
2. เด็กชายภานุพัฒน์  ทองคำ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เดชมณี
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายสันติกรณ์  เชื่องช้าง
2. นายสิทธินันท์  นิ่มพร้อม
3. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ปาน
 
1. นางสาวกาญติมา  นกแก้ว
2. นางอร่ามศรี  ไทยเสน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  รักษ์รุ่ง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ทองใหญ่
3. เด็กชายศุพิชา  ชุมพล
 
1. นายภูการ  อินทร์ชู
2. นางจาริยา  คำคุ้ม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นายนครินทร์  พรหมอินทร์
2. นายภานุวัฒน์  นิลแสง
3. นายศักดิ์ชัย  ชูบาล
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางวิมลมาศ  แสงสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  ทองสกุล
2. เด็กชายศุภกร  เหรัญญะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูสุวรรณ
 
1. นายวิระศักดิ์  จันทรธนู
2. นางกัลญา  จันทรธนู
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทับเมือง
2. นายปิยณัฐ  วราชัย
3. นางสาวภัทรวดี  เผือกพันธ์
 
1. นางสาวเรวดี  ศรีขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  สัตถาพร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  หนูสีดำ
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  เยี๊ยะเครือ
3. เด็กหญิงธนัญญา  ประสารทอง
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขนุนนิล
5. เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอุทัย
6. เด็กหญิงอนุลดา  ปานสร
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
3. นางรัตนา   แสนสิงห์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวจีรนันท์  เทือแดง
2. นางสาวตรีทิพย์  หมวกเขียว
3. นางสาวรัตนภรณ์  ชาลวัลย์
4. นางสาววิภาวดี  ทิพย์บรรพต
5. นางสาวอรวี  หนูพาสุข
6. นางสาวอาทิตยา  เทพพิพิธ
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิกา  ภูมิไชยา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักษาทรัพย์
3. เด็กชายธีรดลย์  แสงจำนงค์
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางณัฐกานต์  ศรีเชื้อ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวนาทฤดี  ศรียาภัย
2. นางสาวยอดหญิง  ทองหัวเตย
3. นางสาววิมลศิริ  คำแดงใส
 
1. นางจรรยา  กุลชาติ
2. นางจิราภรณ์  มีล่อง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชาลินี  หัสดง
2. เด็กหญิงธนทิพย์  แซ่อุ่ย
3. เด็กหญิงเอมมิกา  อิ่มนรัญ
 
1. นายศิริ  จุนเด็น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  พรมทอง
2. นางสาวบัวชมพู  ประทุมทอง
3. นางสาววิภาวรรณ  อภัยสวัสดิ์
 
1. นายธีรเทพ  มุกดา
2. นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยะพร  มุทนาเวช
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปัญญา
3. เด็กหญิงแสงดาว  ทองแสม
 
1. นางสาวสายใจ  คูประดิษฐานนท์
2. นางจงดี  อินทวิเศษ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พรหมจิ๋ว
2. นางสาวปรารถนา  แสงสว่าง
3. นางสาวรุ้งทอง  ภาราทอง
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางจรรยา  กุลชาติ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรพิมล  กลิ่นกล่อม
2. เด็กชายพิทักษ์  กลิ่นกล่อม
3. เด็กหญิงสิวาลัย  เหมาะประมาณ
 
1. นางกัญจนาพัต  บุญพา
2. นางสาวปุณฑ์ทอง  ทองกลิ่น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  ชนะไพรี
2. นางสาวดวงหทัย  แก้วบัวดี
3. นางสาววิมลรัตน์  เจริญสุข
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางณัฐกานต์  ศรีเชื้อ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑานุช  อรัญไสว
2. เด็กหญิงนัฐกาญ  นามบ้าน
3. เด็กหญิงอรอุมา  คงรอด
 
1. นางอุษา  นิลเอี่ยม
2. นางเมธาวี  รอดเหลื่อม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวจิดาภา  กาเตะ
2. นางสาวศิริกัญญา  ตราชู
3. นางสาวอาทิตยา  มณีน้อย
 
1. นางอาจิณ  จันนาป่า
2. นางสุมลทิพย์  บุญประสงค์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญเรศ   รุ่งสกุล
2. เด็กหญิงพัชราภา  ศักดา
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุพัฒน์แก้ว
 
1. นายจรัส  แก้วมณี
2. นางกรรณิการ์  แก้วมณี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวฐปวรรณ  นาคฤทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาวสุธาสินี  พังยาง
 
1. นางสาววนิดา   คชนาค
2. นางสาววนิดา   เซี่ยงฉิน
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ณ พิจิตร
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจรูญ
2. เด็กชายจิรวัตร  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พัดไสว
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ยมนานนท์
 
1. นางเรณู  ผดุงฤกษ์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มิตร์ลาด
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคำ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายปฏิพัฒฐ์  แก้วนาเคียน
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. นายจารุเดช  พระจำนงค์
2. นายธนดล  ทิพย์พิมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  ช่างเหล็ก
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. นายภัทรพงษ์  ส่งแก้ว
2. นายเจริญศักดิ์  พัฒน์ชู
 
1. นายธีรยุทธ  อุบลชลเขต
2. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง