หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเวียงสระ และ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 4 ต.ค. 2559
4 ต.ค. 2559
13.00-16.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]