หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเวียงสระ และ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2559   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ 2 ชั้น 1 ห้อง 213 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 214- 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ โรงรถ 1 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม ห้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ ใต้ถุนอาคาร5 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2559 9.00 เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 4 ห้อง โสต 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 4 ห้อง โสต 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 4 ห้อง โสต 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 5 ต.ค. 2559 08.00-14.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 5 ต.ค. 2559 08.00-14.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]